Programmu, ko īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka, līdz 2021. gada martam, kad notika aptauja, absolvējušas 9 grupas, kopā 103 cilvēki, no tiem lielākā daļa mācījās ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. Visi absolventi saņēma uzaicinājumu aizpildīt elektronisko aptauju ar 11 dažāda tipa jautājumiem. Kopumā tika saņemtas 92 atbildes (n=92), t.i., aptauju aizpildīja 89% no visiem absolventiem.

Tika noskaidrots, ka galvenais iemesls, kādēļ absolventi uzsāka mācības Programmā, bija vajadzība iegūt dokumentu par kvalifikāciju (to norādīja 46 respondenti). Otrā visbiežāk norādītā atbilde bija Iespēja apgūt programmu ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros, un trešais biežāk atzīmētais iemesls – vēlme papildināt jau esošās zināšanas bibliotēku jomā. Vēl 27 cilvēki norādījuši, ka tā bijusi tieši darba devēja prasība, lai viņi iegūtu kvalifikāciju/ dokumentu.


Runājot par absolventu šī brīža nodarbinātību, lielākā daļa absolventu (kopā 72 cilvēki) strādā atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai “Bibliotekārs” (tātad strādā bibliotēku nozarē), vai nu strādājot tikai šajā jomā, vai kombinējot to ar darbu arī citā jomā. 16 cilvēku strādā tikai citā (ne-bibliotēku) jomā, papildus noskaidrots, ka 14 cilvēki diemžēl nekad nav strādājuši algotu darbu bibliotēkā. Šie dati skatāmi korelācijā arī ar atbildi uz jautājumu par darbu mācību laikā, kur vairums atbilžu liecina, ka izglītojamie strādāja bibliotēku jomā gan mācību uzsākšanas laikā, gan mācību laikā un arī pēc tam.

Tie, kuri šobrīd strādā bibliotēku nozarē, visi pilnībā piekrīt, ka mācībās iegūtās zināšanas palīdz efektīvāk / labāk veikt darba pienākumus bibliotēkā. 9 cilvēki ieguva darbu bibliotēkā, kurā gāja profesionālās kvalifikācijas praksi. Kopumā absolventi savu mācību pieredzi Programmā LNB 10 ballu skalā (kur 10 – ļoti labi, bet 1 – ļoti slikti), vērtē augstu. Vidējais novērtējums bija 8,52.


Datu detalizēts apraksts iekļauts ziņojumā, kas tiek izmantots LNB iekšējās kvalitātes novērtēšanā. Kopumā secināms, ka Programma atbilst nozares vajadzībām un sagatavo nozarē strādājošus speciālistus.

Programmas jaunajā grupā, kas uzsāks mācības 2021.gada maijā, var pieteikties līdz 23.aprīlim www.macies.lnb.lv .

 

Informāciju sagatavoja:
Agnese Pašāne
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Kompetenču attīstības centra vadītāja
agnese.pasane@lnb.lv