Pierakstīties jaunumiem

Jaunumi

Imanuelam Kantam 300: pasākumi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
Naujenes bibliotēkā notiks izlasīto grāmatu svētki “Lasām kopā = Esam kopā” 
Pieejams jauns medijpratības veicināšanas atbalsta materiāls “Jaunieši un bibliotekāri – kopīgs ceļš medijpratībā” 
Dundagas bibliotēka rīko nodarbību un sarunu ciklu “Biez grāmat, plāns laps” 
Savu vēsturi pārskatot: Pierīgas bibliotēku pirmsākumi un Salaspils gadījuma piemērs 
Klajā nācis izdevums “Latvijas Bibliotekāru biedrība simts gados” 

Skatīt vairāk

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Turpinot lapas apmeklējumu jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Vairāk par mūsu sīkdatņu lietošanas politiku lasiet šeit.

Bibliotēku nozare

Bibliotēku nozares normatīvie dokumenti

Bibliotēku likums
Likuma mērķis ir noteikt sabiedriskās attiecības bibliotēku jomā, lai nodrošinātu bibliotēku darbību un veicinātu Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību. Likums attiecas uz visām bibliotēkām, kuras tieši vai pastarpināti saņem finansējumu no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem vai valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem, kā arī uz reģistrētajām privātajām bibliotēkām.

Ministru kabineta noteikumi Nr.317 “Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi”
Noteikumi nosaka nacionālā bibliotēku krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, uzturēšanas un saglabāšanas, kā arī nacionālajā bibliotēku krājumā esošo seniespiedumu, reto grāmatu, rokrakstu un citu kultūras pieminekļu restaurācijas un konservācijas kārtību.

Ministru kabineta noteikumi Nr.355 “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi”
Noteikumi nosaka vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbību pašvaldību administratīvajās teritorijās.

Ministru kabineta noteikumi Nr.356 “Nacionālā kopkataloga veidošanas un izmantošanas kārtība”
Noteikumi nosaka Nacionālā kopkataloga veidošanas un izmantošanas kārtību, kā arī kopkatalogā iekļaujamo ziņu apjomu.

Ministru kabineta noteikumi Nr.371 “Noteikumi par bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu un darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo izglītību”
Noteikumi nosaka bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu, kā arī darbinieku amatus, kuru ieņemšanai nepieciešama noteikta akadēmiskā vai profesionālā izglītība vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā, atkarībā no bibliotēkas statusa, struktūras, darba apjoma un uzdevumiem.

Ministru kabineta noteikumi Nr.395 “Bibliotēku materiālā un tehniskā pamata normatīvi”
Noteikumi nosaka bibliotēku materiālā un tehniskā pamata normatīvus, kuri piemērojami, ievērojot attiecīgās bibliotēkas darbības virzienus. Bibliotēku atbilstība šo normatīvu prasībām tiek noteikta bibliotēku akreditācijas procesā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.415 “Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi”
Noteikumi nosaka bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvus, kuru izpildi nodrošina attiecīgās bibliotēkas dibinātājs.

Ministru kabineta noteikumi Nr.591 “Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās pieejamības nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās”
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās pieejamības nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās.

Ministru kabineta noteikumi Nr.680 “Noteikumi par valsts bibliotēku sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to izcenojumu noteikšanas metodiku”
Noteikumi nosaka valsts bibliotēku sniegtos maksas pakalpojumus un to izcenojumu noteikšanas metodiku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.709 “Bibliotēku akreditācijas noteikumi”
Noteikumi nosaka valsts un pašvaldību dibināto bibliotēku, kā arī to privāto bibliotēku akreditācijas kārtību un termiņus, kuras izvēlas veikt akreditāciju.

 

Obligāto eksemplāru likums
Likuma mērķis ir nodrošināt nacionālā kultūras mantojuma — visu Latvijas iespieddarbu, nekonvencionālās jeb “pelēkās literatūras”, elektronisku izdevumu un tiešsaistes publikāciju — pastāvīgu saglabāšanu, apstrādi un publisku izmantošanu. Likums nosaka kārtību, kādā publiskai izmantošanai paredzētie obligātie eksemplāri piegādājami Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, kārtību, kādā obligātie eksemplāri tiek sadalīti šā likuma 7. pantā minētajām bibliotēkām, kā arī kārtību, kādā Latvijas Nacionālā bibliotēka vāc un arhivē (rasmo) tiešsaistes publikācijas un veic obligāto eksemplāru piegādes kontroli.

 

Likums “Par Latvijas Nacionālo bibliotēku”
Likums regulē Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbību.

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likums
Likuma mērķis ir nodrošināt Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanu. Projekts ietver bibliotēkas ēkas būvniecību, infrastruktūras izveidi informācijas pakalpojumu sniegšanai uzceltajā ēkā, bibliotēkas iekārtošanu un valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas izveidošanu.