Lai iedrošinātu arī citus kolēģus no visas Latvijas doties uz šāda veida mācībām ārzemēs, sniegšu personisku ieskatu un iespaidus par mācībās piedzīvoto.

Ņemot vērā, ka mana darba specifika ietver dažādu resursu apskatu par darbu ar bērniem un jauniešiem, jau kādu laiku sekoju Facebook Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) veidotajam saturam. Pateicoties iespējai LNB Kompetenču attīstības centrā lasīt lekcijas C moduļa kursa ietvaros “Bibliotēkas darbs ar pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem”, sapratu, ka man ir nepieciešams papildināt savas zināšanas un, gūstot pozitīvu apstiprinājumu no nodaļas vadītājas, pieteicos neformālās izglītības kursiem SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē, aizpildot pieteikuma anketu angļu valodā.

Brīdī, kad uzzināju, ka man būs iespēja doties uz Vāciju un mācīties, biju patīkami satraukta, jo šīs bija manas pirmās mācības ārpus Latvijas. Pirms brauciena bija jānoslēdz līgums ar JSPA, jo aģentūra apmaksāja lidojuma biļetes un apdrošināšanu. Man pašai bija jāsamaksā līdzmaksājums, kuru pēc tam man apmaksāja darba vieta.

Sešas nedēļas pirms mācībām tika sūtīta informācija par mācību norisi, varēja iepazīties ar mentoriem, kuri ar mums bija kopā visu mācību laiku, un pārējiem dalībniekiem.

16. maija agrā rītā devos uz lidostu, lai lidotu uz Vāciju. No Latvijas mēs bijām divi pārstāvji, kuri piedalījāmies mācībās, tāpēc lidojums pagāja ātri, jo bija brīnišķīga kompānija.

Ierodoties Vācijas pilsētā Bonnā, iekārtojāmies, nedaudz iepazinām tuvējo apkārtni un gatavojāmies vakariņām, kurās satikām arī pārējos mācību dalībniekus. Jau pirmajā vakarā notika aktīvs mācību process, kurš turpinājās ļoti intensīvi visas mācību dienas.

Man šī bija pirmā pieredze, saskaroties ar neformālās izglītības teorētisko pusi, tāpēc sākotnēji bija grūti tikt visam līdzi, taču, pateicoties mentoru un pārējo dalībnieku atbalstam, ātri vien spēju tikt līdzi arī pārējiem mācību dalībniekiem.

Mācību ietvaros bija ļoti daudz grupu darbu, praktisko uzdevumu, iespējas izvēlēties, kādu tēmu apgūt padziļinātāk, individuālās sarunas 1:1 ar mācību dalībniekiem, regulāras sarunas par apgūto. Mācību ietvaros apguvu daudz un dažādas metodes, kā izmantot neformālās izglītības iespējas un priekšrocības, un ar zināšanām ļoti labprāt dalītos ar ikvienu interesentu. Divu mēnešu laikā pēc mācībām bija dots uzdevums pastāstīt plašākai auditorijai par iegūto pieredzi, tāpēc 16. jūnijā uzstājos LNB Kompetenču attīstības centra rīkotajās mentoringa apmācībās – “Mentoringa programma “8 soļu darbnīca: bibliotekārs – pieaugušo izglītotājs”, 5. solis – es kā izglītotājs”. Apmācību dalībniekiem pastāstīju nedaudz teoriju un noslēgumā bija praktisks uzdevums, kurš ļāva paskatīties uz potenciālajiem lietotājiem bibliotēkā no cita skatpunkta.

 

Secinājumi pēc mācībām

Mācību laikā izpratu vairāk formālās, neformālās un informālās izglītības būtību, rīkus un iespējas. Lai arī mācībās uzsvars tika likts uz neformālo izglītību, pārrunājām arī formālās un informālās izglītības plusus, mīnusus un ar praktiskiem piemēriem salīdzinājām visus trīs izglītības veidus.

Neformālās izglītības spēku un svarīgumu izpratām aktīvi darbojoties grupās, apgūstot dažādas praktiskas metodes, izspēlējām simulācijas spēli, kā arī, daudz reflektējot, sapratām, kuras metodes izmantot nākotnes darbā, projektos utt.

Mācību laikā mums visu laiku bija klātesoši trīs mentori. Viņi viens otru papildināja un visu mācību garumā nodrošināja mācību saturu, individuālas sarunas, un varēja just, ka patiesi viņi ir ieinteresēti mūs pēc iespējas labāk apmācīt. Pārliecinājos, ka neformālās izglītības ietvaros ļoti nozīmīgs ir mentors un arī viņa iesaiste, atgriezeniskās saites sniegšana un atbalsts.

Vairākkārt mācību laikā pārrunājām, kādi priekšstati un stereotipi ir par neformālo izglītību un arī pedagoga/mentora profesiju. Bija iespēja arī citus mācību dalībniekus iepazīstināt ar Latvijā esošajiem priekšstatiem ne tikai par pedagoga profesiju, bet arī par sabiedrības priekšstatu par bibliotekāriem. Ar praktisku uzdevumu bija iespēja iejusties dažādu sabiedrības slāņu lomās, un tādējādi varēju ne tikai individuāli pārdomāt savas sajūtas par šo uzdevumu un saviem priekšstatiem, bet arī paklausīties, kā citi raugās uz kādu konkrētu sabiedrības slāni un profesijām.

Tika īstenotas regulāras refleksijas par mācību ietvaros pieredzēto un dzirdēto. Katru dienu bija atvēlēts laiks, lai mācību dalībnieki varētu mierīgi un netraucēti atbildēt uz treneru uzdotajiem jautājumiem katras dienas noslēgumā. Refleksijas ir ļoti būtiskas un svarīgas neformālās izglītības ietvaros. Tās ir svarīgas ne tikai dalībniekiem, bet arī mācību izstrādātājiem, vadītājiem utt.

Neformālās izglītības pamatā ir praktiska darbošanās, kas ietver – spēles, spēļošanos elementus, aktīvu komunikāciju dalībnieku starpā un ar treneriem/mentoriem. Aktīva dalība ļaus dalībniekiem labāk izprast tēmu, par kuru tiek mācīts un kā to labāk nākotnē ieviest savā darba ikdienā, mācībās utt.

Ieteikumi bibliotekāriem

  • Darbā ar lasītājiem, bibliotekāriem ir jābūt empātiskiem pret ikvienu, kurš ienāk bibliotēkā, jo mēs nevaram zināt, kādu sabiedrības slāni viņš pārstāv, ar kādam problēmām viņš saskaras un kāds ir patiesais iemesls bibliotēkas vizītei.
  • Bibliotēkām vairāk jāiesaistās ERASMUS+ projektos, lai iegūtu iespēju doties pieredzes apmaiņas braucienos uz citām valstīm un veidotu jaunas sadarbības.
  • Bibliotekāriem ir jāveicina sadarbība ar jauniešiem neformālās izglītības ietvaros – pašiem nepieciešams izglītoties, lai varētu ar jauniem rīkiem un metodēm uzrunāt jauniešus.
  • Bibliotēkām ir būtiski veidot sadarbības ar nevalstiskajām organizācijām, kuras strādā ar jauniešiem vai kurās ir jauniešu pārstāvji. Sadarbību ietvaros rakstīt kopīgus projektus un tos īstenot.
  • Ir jādod iespēja jauniešiem ne tikai veikt brīvprātīgo darbu bibliotēkā, bet arī iesaistīties lēmumu pieņemšanā, piemēram, jauniešu stūrīša iekārtošanā, pasākumu plānu izstrādē utt.
  • Arvien vairāk apspriesties mazākās darba grupās par dažādiem jautājumiem, jo darbs grupās sniedz iespēju izstāstīt savu ieceri un dzirdēt citu domas. Aicināt visiem iesaistīties un paust viedokli, nevis pateikt tikai savas domas, un pēc tam pārējiem to pieņemt kā vienīgo un pareizo variantu. Jo vairāk notiek darbs grupās, jo ātrāk cilvēki pie tā pierod un ātrāk var sasniegt labāko rezultātu ilgtermiņā.
  • Es aicinu ikvienu nozares speciālistu sekot līdzi nozares aktualitātēm un izmantot iespēju iegūt zināšanas ārpus Latvijas. Ja strādājat ar bērniem un jauniešiem, aicinu sekot līdzi informācijai JSPA tīmekļvietnē un/vai Facebook lapā un pieteikties sev interesējošiem kursiem, mācībām.

Ja ir radusies interese par to, ko iemācījos mācībās, es ļoti labprāt dalīšos ar savām zināšanām.

Mācības “Neformālās izglītības spēks” tika finansētas ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

www.jugendfuereuropa.de

Uz saziņu!

 

Visi foto (ja nav norādīts citādi) no Madaras Freivaldes personiskā arhīva

 

Rakstu sagatavoja:
Madara Freivalde

Bibliotēku attīstības centra nozares speciāliste darbā ar bērniem un jauniešiem
Latvijas Nacionālā bibliotēka | Attīstības departaments
+371 67716067 | madara.freivalde@lnb.lv | www.lnb.lv