Jaunpils pagasta bibliotēkā strādā Inga Papendika un Liene Kozlovska, un, apvienojoties abu bibliotekāru pieredzei un aizrautībai, sasniegti lieliski darba rezultāti.

Neraugoties uz sarežģījumiem, ko radīja Covid-19 ierobežojumi, Jaunpils bibliotēkā tās aktīvo lietotāju skaits palielinājies un sasniedzis skaitu 448, no kuriem 202 ir bērni. Jaunpils pagastā dzīvo 1869 iedzīvotāji.
Jaunpils pagasta bibliotēka nodrošina labvēlīgas vides veidošanu kultūras mantojuma saglabāšanai un attīstībai, un 2022. gadā notikuši vairāki pasākumi: tikšanās ar rakstnieci I. Baueri, dzejas pasākums ‘Sirds uz perona”, Dzejnieku Spiets, kurā piedalījās gan vietējie, gan dzejdari no visas valsts, iesākts cikls “Ceļojumu stāsti”. Bibliotēka kļuvusi pieejama ikvienam un katrs tiek laipni sagaidīts gan klātienē, gan virtuālā vidē. 2022. gadā tika veidots atceres pasākums Jaunpils izaugsmes un kultūrvēstures veidotājam Elmāram Dubultam.

Bibliotēka veiksmīgi attīstījusi sadarbību ar Jaunpils vidusskolu. Tiek organizētas daudzveidīgas nodarbības un šobrīd rīkotajās nodarbībās ļoti iecienīta ir “Kahoot” mācīšanās platformas izmantošana. Ik nedēļu bibliotēkā viesojas kāda no klasēm. Pēcpusdienas bibliotēkā kļūst par jautri čalojošu bērnu tikšanās vietu.

Interesi par bibliotekāra darbu jaunieši izrādījuši tradicionālajā Ēnu dienā. Kopā ar jauniešiem īstenots projekts par grāmatu maiņas plaukta izveidi Jaunpils aptiekā. Visdažādākā vecuma grāmatu mīļotāji var piedalīties bērnu žūrijas pasākumos un apvienojušies lasītāju klubiņā “Lasītprieks”. Paši mazākie grāmatas valdzinājumu iepazīst Pūčulēnu skoliņā, pusaudžiem ļoti iecienīts ir Brīvdienu klubiņš vasarā, kurā piecu dienu laikā notiek visdažādākās aktivitātes.

Bibliotēka nodrošina cilvēkresursu attīstību un izglītošanu pasākumos, nodrošina piekļuvi mūsdienu tehnoloģijām, veicot lielu ieguldījumu vietējās kopienas visdažādākā vecuma iedzīvotājiem. Ikviens bibliotēkas “Facebook” kontā var piedalīties grāmatu minēšanas konkursos. Apmeklētājus priecē visdažādākās izstādes – virtuālās, grāmatu jaunumu, foto, literārās.

2022. gads bija ļoti īpašs Jaunpils bibliotēkas darbiniecēm un apmeklētajiem. Jaunpils kultūrvēsturiskā centra ēkā ar vēsturisku stāstu pēc arhitekta T. Langenfelda projekta tika atklātas speciāli bibliotēkas vajadzībām veidotas mūsdienīgas telpas. Liela bija dažāda vecuma ļaužu atsaucība simboliskās grāmatu ķēdes veidošanā, lai pārvietotu grāmatas uz jaunajām telpām un sengaidītās bibliotēkas atklāšana. Ir radīta ērta, mūsdienīga darba vide darbiniecēm un apmeklētājiem zināšanu gūšanai, sevis pilnveidošanai, brīvā laika pavadīšanai un komunikācijai. Bibliotēka apmeklētājus gaida 6 dienas nedēļā. Svētdienās uz gleznošanas nodarbībām ierodas 21 interesents, lai mākslinieces A. Princes vadībā apgūtu mākslas prasmes. Lai bibliotēkas pakalpojumi būtu pieejami attālāko pagasta ciema iedzīvotājiem tiek organizēta izbraukuma bibliotēka. Vienu reizi mēnesī bibliotēku apmeklē Sociālā centra “Lodes” iemītnieki.

Bibliotēkas darbinieces ikdienā dara vairāk, nekā to prasa darba pienākumi. Kā vienu no tādiem darbiem var minēt “Eņģeļu pastu” decembrī, kura laikā tiek sarūpētas dāvaniņas 34 vientuļajiem Jaunpils pensionāriem. Savus lasītājus bibliotēkas darbinieces svētku un tikšanās reizēs mēdz lutināt un pārsteigt ar īpaši sagatavotām dāvaniņām.

2022. gadā bibliotekāres daudz jaunu atziņu guva “Biblio” projekta programmās – sabiedrības iesaiste un komunikācija un digitālās transformācijas veicināšana.

Jaunpils bibliotēka

Atrast un neapmaldīties, uzzināt ko jaunu vai bagātināt jau esošās zināšanas: ar to ikdienā profesionāli un cieņpilni strādā Jaunpils bibliotēkas vadītāja Inga Papendika un bibliotekāre Liene Kozlovska.

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes locekle Gunta Grundmane
LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone
www.bibliotekari.lv