“…tiešsaistes pasaule ir palīdzējusi veidot izpratni par vajadzību pēc pakalpojumiem, kas vērsti uz atbildēšanu klientiem – vajadzību pēc fiziskām vietām ar īstiem cilvēkiem tajās. Tādas vietas kā, piemēram, bibliotēkas, tieši to arī nodrošina, garantējot pakalpojumus, kas atbilst visdažādākajām vajadzībām visas dzīves laikā…

…Informācija ir būtiska daudzām dažādām aktivitātēm, sākot no izglītības un mācīšanās līdz e-pārvaldības pakalpojumu izmantošanai, no sabiedrības veselības līdz jaunākajiem zinātnes sasniegumiem. Jebkuram cilvēkam visā dzīves laikā nepieciešama dažāda veida informācija atbilstoši viņa vajadzībām un vēlmēm. To nodrošina bibliotēkas.” (IFLA Ziņojums par attīstības tendencēm)

“Latvijas Nacionālā bibliotēka savā izglītojošajā darbībā izvirza trīs pamatvirzienus: pratības, kultūra un zinātne, un bibliotēku nozares un saskarnozaru speciālistu profesionālā izglītība un pilnveide. Pratības, jo pratībās izglītots cilvēks spēs sekmīgi iegūt objektīvu un kvalitatīvu informāciju, veiksmīgi īstenot savas prasmes un talantus karjerā, droši un radoši pielietot digitālā laikmeta iespējas un atbildīgi iesaistīsies pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā. Kultūra un zinātne, jo mijiedarbībā ar mūsu vēstures un kultūras mantojumu spējam veicināt piederības sajūtu Latvijai un atbildību par tās nākotni. Zinātnes un inovāciju vides atbalstā saskatām potenciālu tautsaimniecības un sabiedrības labklājības izaugsmei. Bibliotēku nozares un saskarnozaru speciālistu profesionālā izglītība un pilnveide, jo cilvēkiem katrā Latvijas novadā ir jābūt pieejamiem kvalitatīviem un mūsdienīgiem informācijas un izglītības pakalpojumiem”. (Latvijas Nacionālās bibliotēkas izglītojošās darbības stratēģija 2017. – 2021.gadam)

Balstoties uz IFLA Ziņojumu par attīstības tendencēm un Latvijas Nacionālās bibliotēkas izglītojošās darbības stratēģiju 2017. – 2021.gadam, piedāvājam ieskatu Latvijas publisko bibliotēku 2020. gada izglītojošajā darbībā, akcentējot pieaugušo izglītošanu. Ieskats veidots, balstoties uz Latvijas publisko bibliotēku darba pārskatiem.

Analizējot bibliotēku darbību pieaugušo izglītībā, vispirms akcentējama pašu bibliotekāru profesionālo kompetenču attīstība pandēmijas periodā. 2020. gada sākumā esošais prasmju trūkums darboties tādās lietotnēs kā Zoom vai MS Teams šobrīd vairs nav aktuāls – darbība minētajās un citās tiešsaistes platformās jau ir ierasta lieta un lielākoties grūtības nesagādā. Tiešsaistes semināri, mācības un pārējie attālinātie pasākumi novērtēti kā jaunas zināšanas un iemaņas, kas neapšaubāmi ir Covid-19 laika ieguvums. Kā vērtīgas mācības bibliotekāri atzīst arī Kultūras ministrijas finansētos tiešsaistes kursus “Bibliotēku un muzeju speciālistu digitālo prasmju attīstība”. Piedalīties tajos un mācīties tiešsaistē bibliotekāriem bija liels izaicinājums, tomēr tā bija vērtīga pieredze un nākotnē izmantojamas vērtīgas zināšanas.

2020. gads pārsvarā iezīmējas ar dažādu veidu individuālām norisēm: gan bibliotekāru pašizglītības paņēmienu izvēlē, gan attiecībā uz lasītāju individuālu konsultēšanu. Kā atzīst paši bibliotekāri, šādas mācības ļauj cilvēkam brīvāk justies un neizjust kompleksus attiecībā uz savu zināšanu un prasmju līmeni. Pārskata gadā bija vērojams, ka arvien vairāk iedzīvotāju nāk uz bibliotēkām, lai papildinātu savas digitālās prasmes. Tajās ietilpst dažādu attālinātu e-pakalpojumu izmantošana, darbības ar mobilajiem telefoniem aplikāciju ielādē un lietošanā, dokumentu fotografēšana ar telefonu un pārsūtīšana/saņemšana, aplikācijas WhatsApp iespējas, TV piedāvājums viedtālrunī, Smart-ID lietošana, banku aplikāciju lietošana u.c. Sniegts daudz konsultāciju saistībā ar Microsoft Office programmām, dažādu dokumentu rakstīšanu, prezentāciju veidošanu, fotogrāfiju un attēlu apstrādi. Bibliotēkas lietotāji izmantojuši arī konsultāciju iespējas saistībā ar viedierīču lietošanu (viedtālruņi, viedpulksteņi, planšetdatori). Ticis konsultēts par rēķinu apmaksu, reģistrēšanos drošiem pirkumiem internetā, automašīnu apdrošināšanu, nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu, dzīvesvietas deklarēšanu, deklarāciju iesniegšanu, e-pierakstu pie ārsta, zemes platību maksājumu pieteikumu aizpildīšanu, informāciju par aktualitātēm lauksaimniecībā u.c. jautājumiem. Darbojoties interneta vidē, lasītāji papildināja savas medijpratības zināšanas un iepazina arī ar novadu un pagastu saistītas interneta vietnes, ziņu portālus, bibliotēkā pieejamās datubāzes (letonika.lv, lursoft.lv), LNB digitālās bibliotēkas kolekcijas u.c. bibliotēkās pieejamos resursus. Vairāk pēc bibliotekāra praktiskas un konsultatīvas palīdzības jautāja seniori. Epidemioloģisko ierobežojumu dēļ minētās konsultācijas un pakalpojumi klātienē tika pieprasīti mazāk nekā iepriekšējos gados, vajadzības gadījumā bibliotekāri sniedza konsultācijas un palīdzību digitālo prasmju apguvē arī attālināti.

Bibliotekāri ir ievērojuši, ka apmeklētāji, kuri iepriekš regulāri izmantoja bibliotekāra konsultācijas, lai veiktu biļešu iegādi, maksājumus internetbankā, rēķinu kārtošanu e-pastā, kļūst aizvien patstāvīgāki un pēc palīdzības vēršas retāk, jo paši pamazām ir apguvuši vajadzīgās prasmes.

Daļa bibliotekāru secina, ka bibliotēku iespējas uzziņu un informācijas pakalpojumu sniegšanā un iedzīvotāju digitālo prasmju pilnveidē joprojām nav pietiekami izmantotas. Bibliotēkas ar saviem pieejamajiem resursiem var sniegt lietotājiem daudz vairāk. Būtu jāplāno vēl vairāk informatīvu pasākumu, plašāk jāizvērš informēšana sociālajos medijos, pašvaldību tīmekļvietnēs, jāveic izglītojošā darbība gan klātienē, gan attālināti.

Izglītojošo funkciju bibliotēkas veic ar atsevišķu lekciju, tematisku un literāru pasākumu, nodarbību, konsultāciju, izstāžu starpniecību. Kā atzīst bibliotekāri, izglītojošā darbība bibliotēkā iekļaujama ikvienā aktivitātē: gandrīz ikviens pasākums tiek plānots ar izglītojošo pievienoto vērtību.

Lai attīstītu lietotāju digitālās prasmes, “Digitālā nedēļa-2020” bibliotēkās tika organizēta tiešraižu, vebināru formā. Piemēram, interesentiem piedāvātas individuālās e-apmācības “Internets – īsi un vienkārši!”. Savukārt, oktobrī notika ikgadējā akcija “Dienas bez rindām” ar vadmotīvu: Darīt digitāli – Tavs jaunais dzīvesveids! Iedzīvotāji tika aicināti ar vebināru starpniecību saņemt atbildes uz jautājumiem par digitālo tehnoloģiju pielietojumu attālinātajā darbā.

Brīvā laika pavadīšanai popularizēta dažādu tīmekļvietņu pieejamība: #Ē-kultūra, LNB digitālās kolekcijas, Latvijas Nacionālā arhīva vietne Redzi, dzirdi Latviju!, Nacionālā kino centra vietne https://www.filmas.lv/, DIVA. Digitalizētie video un audio sniedz iespēju bez maksas izmantot izcilus resursus. Bibliotēkās visu vecumu apmeklētājiem tiek nodrošināta piekļuve e-pakalpojumiem – neatkarīgi no prasmēm informācijas tehnoloģiju jomā.

Jēkabpils pilsētas bibliotēkā ieviests pakalpojums “Trešdienas – digitālās dienas”, kurās interesentiem piedāvāts apgūt nepieciešamās iemaņas e-pakalpojumu lietošanā dažādās dzīves situācijās. Arī laikā, kad bibliotēkas bija slēgtas, lietotājiem tika sniegtas telefoniskas konsultācijas.

Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs bibliotēkas lietotājiem piedāvāja apmācību programmas:

  • “Robotika”: LEGO® MINDSTORMS® robotu konstruēšana un programmēšana;
  • “Ievads 3D modelēšanā“: trīs dimensiju datorgrafikas pamati, darbs ar programmu FreeCAD, 3D pildspalvu un 3D printeri;
  • “Digitālā mājturība”: dizaina veidošana grafikas apstrādes programmā un auduma apdrukas tehnoloģiju izmantošana.
  • Minētās apmācību programmas vairāk ir orientētas uz bērnu un jauniešu auditoriju, bet interesi par tām izrāda arī pieaugušie bibliotēkas lietotāji, piemēram, skolotāji un vecāki. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pārskata gadā noticis mazāk nodarbību, krities arī nodarbību apmeklējums.

Valmieras bibliotēka iesaistās digitālās plaisas mazināšanā, nodrošinot datorapmācības cilvēkiem ar un bez datora lietošanas priekšzināšanām un ieviešot daudzveidīgus digitālā atbalsta pasākumus. Sākot ar 2020. gada septembri, Valmieras bibliotēka piedāvā iedzīvotājiem atbalstu digitālo rīku un e-iespēju izmantošanas apguvē. Bibliotēka iespēju robežās sniedz atbalstu un padomus, piemēram, Microsoft Office izmantošanā (CV rakstīšanā, iesniegumu u.c. dokumentu noformēšanā); palīdzību e-pakalpojumu apguvē (e-pasts, e-rēķini, e-iesniegums, e-paraksts, preses abonēšana, e-veikali); elektroniskās deklarēšanās sistēmas apgūšanā, e-grāmatu lasīšanā, aplikāciju izmantošanā (Skype, WhatsApp, u.c.). Sarežģītāku jautājumu gadījumā tiek meklēti individuāli problēmas risinājumi. Konsultācijas iespējamas arī tiešsaistes formā, izmantojot Google Meet, Zoom. Bibliotēkai ir vienošanās ar Pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas speciālistiem, ka tehnoloģiski sarežģītāku jautājumu gadījumā var vērsties pēc palīdzības pie viņiem.

Ārkārtējās situācijas apstākļos tika rīkotas Digitālās atbalsta dienas, kuru laikā, izmantojot programmu AnyDesk, kas paredzēta attālajam datoru savienojumam, notiek individuāla sadarbība ar klientu. Sākotnēji Digitālā atbalsta dienas klātienē tika plānotas katra mēneša pirmajā pirmdienā, bet līdz ar Covid-19 pandēmijas radītajām izmaiņām šis atbalsts ir pieejams katru darba dienu, zvanot pa tālruni, sazinoties lietotnē WhatsApp vai pieslēdzoties tiešsaistē.

Datorapmācības senioriem. Aizvien vairāk bibliotēkā pēc palīdzības vēršas seniori, lai konsultētos par rēķinu apmaksu, internetbankas lietošanu, viedtālruņa izmantošanu un dažādu citu populāru e-pakalpojumu izvēli un izmantošanu. Kā atzīst Valmieras bibliotēkas speciālisti, veiksmīgu kursu pamatā ir kvalitatīvi izstrādāts mācību saturs, kas veidots, ievērojot izglītojamās mērķauditorijas nosacījumus. Šis mācību saturs pielāgots senioru spējām un vajadzībām, skaidri definējot iespējamos sasniedzamos rezultātus. Ievērojot Covid-19 izraisītos dažādos noteikumus saskarsmē un komunikācijā, mācību saturs tika vairākkārt grozīts un pielāgots konkrētai situācijai. Tika mainīti arī nodarbību plāni, jo mainījās katram kursu dalībniekam atvēlēto mācību stundu skaits. Ārkārtējās situācijas kontekstā grupu lielums tika ierobežots. Atsaucība un ieinteresētība bija ļoti liela, arī atsauksmes par kursiem bija pozitīvas. Tieši šo mazo grupu dēļ darbā tika iesaistīta vēl viena darbiniece, lai varētu nodrošināt informācijas pieejamību pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam. Lielā atsaucība liecina par to, ka šis darbs ir jāturpina.

Pieaugušo izglītības kontekstā minama arī bibliotēku darbošanās projektos, kuros tiek attīstītas iedzīvotāju digitālās prasmes un atbalstīti ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi. Gulbenes novada bibliotēkas ERASMUS+ stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības programmas projekta “My Community 2020” ietvaros pavasarī notika mācības iedzīvotājiem no mazapdzīvotām teritorijām, ar zemu sociālo aktivitāti, ar zemām digitālajām prasmēm. Nodarbībās tika apgūta informācijas vākšana, stāstu stāstīšana, interviju metodes, audio un video apstrāde. Šīs mācības plānots turpināt un izvērst, veidojot licencētu mācību programmu. 2020. gadā Gulbenes novada bibliotēkās turpinājās un noslēdzās Nordplus projekts “Bet on non-formal education in Public libraries”. Tā ietvaros projekta partneri – Viļņas apriņķa Ādama Mickēviča publiskās bibliotēkas kolēģi – 2020. gada februārī ieradās Gulbenē, lai iepazītos ar bibliotēkas izglītojošo darbību, dalītos savā pieredzē par neformālās izglītības aktualitātēm, kā arī piedalītos dažādās norisēs, kas saistītas ar pieaugušo neformālo izglītību. Projekta dalībnieki piedalījās ERASMUS+ projekta “My Community” mācībās, kā arī apciemoja Lizuma pagasta bibliotēku un iepazinās ar pieaugušo neformālās izglītības aktivitātēm pagasta bibliotēkā.

Valmieras bibliotēkas Nordplus pieaugušo izglītības starptautisks projekts “Mana zaļā identitāte” / “My Green Identity” (2018-2020) ir projekts, kas uzsver bibliotēku lomu dažādu aktivitāšu iniciēšanā un atbalstīšanā, lai mainītu sabiedrības domāšanu un veicinātu dabai draudzīgus dzīves paradumus atbilstoši ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Projekta būtība – motivēt sabiedrību mainīt domāšanu, savā ikdienā ieviešot dabai draudzīgus dzīves paradumus. Gada garumā notika nodarbības par videi draudzīgu un ilgtspējīgu dzīvesveidu, izmantojot iespēju piedalīties neformālā pieaugušo izglītības programmā “Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība”. Programma tika organizēta sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību un NORDPLUS starptautiskā projekta “Mana zaļā identitāte” atbalstu. Projekta rezultātā bibliotēkā tika izveidots “Zaļais stūrītis”, organizēta iniciatīva “Zaļā nedēļa”, kuras laikā tika stādīti puķu sīpoli pilsētas parkā.

Jaunas darba formas un tendences 2020. gadā iezīmējušās arī reģionālajos mācību centros. Visaktīvāk strādā Gulbenes novada bibliotēkas reģionālais mācību centrs. Iedzīvotāji izmantoja gan pieaugušo neformālās izglītības programmu nodarbības, gan konsultācijas, gan arī iesaistījās valodu mācību nodarbībās. Nemainīgi vispieprasītākās pieaugušo neformālās izglītības programmas bija “1. solis darbā ar datoru un internetu” un “2. solis darbā ar datoru un internetu”. 2020. gadā tika licencētas divas pieaugušo neformālās izglītības programmas: “Bibliotekārā darba pamatzināšanas” saņēma atkārtotu licenci, bet programma “Medijpratība” licenci saņēma pirmo reizi. Šobrīd mācību centrā ir licencētas sešas pieaugušo neformālās izglītības programmas: “Datora un interneta lietošanas prasmes”, “Elektroniskie resursi un informācijas meklēšana”, “Novadpētniecība”, “E-pakalpojumu un e-komercijas iespējas”, “Bibliotekārā darba pamatzināšanas”, “Medijpratība”.

Gulbenes novadā realizētas vairākas pieaugušo neformālās izglītības programmas:

  • “Tekstila apsveikumu kartiņas” Daukstu pagasta bibliotēkā. Četru teorētisko un praktisko nodarbību garumā dalībnieki mācījās tekstila apsveikuma kartiņu veidošanu gan filcēšanas, gan izšuvumu, gan tekstilmozaīkas tehnikā;
  • “Dzīvei krāsas meklējot” Stradu pagasta bibliotēkā. Praktisko nodarbību un semināra laikā dalībniekiem bija iespējams iepazīties ar kanisterapiju, krāsu terapiju, holodinamiku, apmeklēt trīs fizioterapijas nodarbības;
  • “Iedvesmojies. Apgūsti. Radi” Litenes pagasta bibliotēkā. Programmas mērķis: turpināt mūžizglītības iespējas pagastā un mazināt iedzīvotāju sociālā stāvokļa atšķirības lauku teritorijā. Notika trīs nodarbības, tikšanās: “Domu un prāta vadīšana pašizaugsmes veicināšanai”, “Smaržu gatavošana”, “Dabīgu sejas krēmu gatavošana”;
  • “Dabīgu sejas krēmu, smaržu gatavošana un domu un prāta vadīšana pašizaugsmes veicināšanā” Tirzas pagasta bibliotēkā. Interesentiem bija iespēja apgūt vēl nezināmas iemaņas un prasmes, pilnveidot sevi un attīstīt radošumu. Šajā programmā īstenotas 3 aktivitātes: “Smaržīgā pašpalīdzība – aromterapija”, “Epoksīda sveķu izstrādājumu meistarklase”, “Polimērmāla rotu darināšanas meistarklase”.

Covid-19 pandēmija ieviesa būtiskas izmaiņas reģionālā mācību centra darbībā. Bija nepieciešams meklēt jaunas iespējas, kā nodrošināt pakalpojumus arī attālināti. Ļoti pieprasītas bija individuālās konsultācijas par datora, interneta un e-pakalpojumu lietošanu, kā arī attālinātās konsultācijas jauniešiem Zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanā.

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Reģionālais mācību centrs (LCZB RMC) 2020. gadā iespēju robežās īstenoja informatīvi izglītojošus seminārus, lekcijas, informatīvi izglītojošas nodarbības bibliotekāriem un pilsētas iedzīvotājiem, kā arī sniedza konsultācijas. RMC nodrošināja atbalstu bibliotekāriem digitālo prasmju pilnveidē un nostiprināšanā, tika sniegts tehniskais atbalsts dalībai tiešsaistes pasākumos. Tika organizētas arī mācības senioriem “Datora lietošanas un interneta izmantošanas pamati senioriem”, “Informatīvi izglītojošas nodarbības datoru lietošanā un informācijas meklēšanā” interesentiem ar pamatzināšanām datoru lietošanā un informācijas meklēšanā. Covid-19 pandēmijas laikā, kad bija liegta iespēja seminārus un citas aktivitātes organizēt un apmeklēt klātienē, bibliotekāriem bija jāpieņem izaicinājums – piedalīties tiešsaistes pasākumos attālināti. Jauno iemaņu un prasmju apguvē nozīmīgs bija RMC un IT speciālistu atbalsts un konsultācijas gan bibliotekāriem, gan lietotājiem, lai piedalītos nozares un saskarnozaru speciālistu organizētos tiešsaistes pasākumus, kā arī lai īstenotu iepriekš plānotos klātienes pasākumus tiešsaistē. RMC regulāri sniedza konsultācijas un padomus, kā izmantot tiešsaistes platformas, tādējādi attīstot, pilnveidojot un uzlabojot bibliotekāru digitālās prasmes.

Ventspils Galvenās bibliotēkas reģionālajā mācību centrā 2020. gadā organizētas mācības grupām “Darbs ar datoru bez priekšzināšanām”, “Darbs ar viedtālruni”, “Darbs ar datoru ar priekšzināšanām”. Covid–19 ierobežojumu laikā tika organizētas konsultācijas attālināti.

Kā uzsver Limbažu Galvenās bibliotēkas Mācību un profesionālās sadarbības centra darbinieki, stājoties spēkā ārkārtējai situācijai valstī, nācās domāt par jaunām iespējām, kā realizēt plānotās mācības gan iedzīvotājiem, gan bibliotēku darbiniekiem. Līdzīgi kā citās Latvijas bibliotēkās, pavisam nedroša sajūta bija pavasarī, kad klātienes pasākumi bija jāatceļ vai jāpārceļ, meklējot jaunas darba formas. Taču rudens pusē jaunās attālinātā darba prasmes jau bija apgūtas, varēja uzsākt tiešsaistes pasākumu organizēšanu, kā arī aktīvi iesaistīties citu iestāžu un organizāciju bagātajā tiešsaistes aktivitāšu piedāvājumā. Grūtāk pieņemt pārmaiņas bija interešu grupu apmeklētājiem, jo tika piedāvātas tikai individuālās nodarbības. Kopumā bibliotēkas izglītojošā darbība neapsīka, turpinājās bibliotēku darbinieku profesionālo prasmju pilnveidošana, iesaistoties mācību procesā, gūstot jaunas idejas un prasmes; arī šajā pārmaiņu laikā tika veicināta sadarbība. Datorapguves mācības marta vidū valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ nenotika, taču septembra sākumā tās atsākās – izveidojās jauna grupa ar aktīvu apmeklējumu un lielu interesei. Notika arī individuālās nodarbības. Aizvadītajā gadā nemazinājās iedzīvotāju interese par angļu valodas mācībām. Interešu grupā angļu valodas apguvei turpināja mācīties iepriekšējo gadu dalībnieki, bet iesaistījās arī jauni interesenti. Interešu grupai šaha nodarbības izveidojās 2018. gadā. Aizvadītajā gadā ne šaha draudzības turnīri, ne kopīga svētku svinēšana nevarēja notikt klātienē, tomēr treneris aktīvi vadīja individuālās nodarbības, spēlētājiem bija iespēja sazināties un darboties attālināti.

Lai atsāktu mācību darbu pēc pandēmijas, būs nepieciešama dalībnieku individuāla apzināšana, jaunu interesentu iesaistīšana, meklējot iespējas individuālām un attālinātām nodarbībām arī 2021. gadā.

Arī Limbažos aizvadītais gads prasījis laiku, lai pārorientētos, saprastu auditorijas vēlmes un prasmes, tehnisko aprīkojumu, kā arī emocionālo līdzsvaru un vēlmi darboties attālināti. Kā atzinuši interešu grupu dalībnieki, ir vēlme labāk satikties un darboties grupā uz vietas, nekā attālināti. 2021. gadā plānots likt uzsvaru uz individuālajām mācībām/konsultācijām tiešsaistē, īpaši palīdzot interesentiem apgūt vajadzīgās prasmes, lai pieslēgtos un izmantotu dažādus tiešsaistes rīkus. Tiek arī plānots bibliotēkas tīmekļa vietnē apkopot un piedāvāt saites uz resursiem, ar kuru palīdzību bez maksas var apgūt dažādas prasmes, iemaņas un zināšanas.

 

Informāciju sagatavoja:

Ilze Kļaviņa
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs