Aplūkojot dažādus latviešu terminoloģijas aspektus, publikācijās uzsvērta pirmās Terminoloģijas komisijas vēsturiskā nozīmība, jo tā ievadīja pāreju no individuālas, privātas un spontānas terminrades uz kolektīvu, plānotu un institucionalizētu darbu. Rakstos skarta gan terminoloģijas vēsture, gan aktuāli problēmjautājumi.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātnisko rakstu 6. (XXVI) sējums ir tematiski daudzveidīgs un spēs ieinteresēt plašu lasītāju loku, kas saistīts ar terminoloģiskā darba teoriju, praktisko terminradi un bibliotēkzinātni. Tas ieteicams dažādu akadēmisko un profesionālo studiju programmu studentiem, kas apgūst praktisko tulkošanu un terminoloģijas teorētiskās nostādnes.

Rakstu krājums no 2021. gada būs nopērkams LNB Draugu telpā.

Rakstu krājuma izdošanu atbalsta: Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija, Valsts pētījumu programmas projekts “Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību” (Nr. VPP-IZM-2018/1-0022).

 

informāciju sagatavoja:

Inese Kazāka
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības centra
Standartizācijas un terminoloģijas speciāliste