No 30. novembra līdz 2. decembrim Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) bibliotēkas darbinieces piedalījās 12 akadēmisko stundu attālinātajās mācībās “Diferencētās pieejas pieaugušo izglītības procesā”, apgūstot tēmas: lietišķās sarakstes etiķete komunikācijā, kreatīvā informācijas meklēšana mācību vajadzībām un praktiskās metodes darbam ar pieaugušo auditorijas grupām kultūrizglītībā. Mācību dalībnieces uzzināja par galvenajiem e-pasta etiķetes pamatprincipiem un to, kā veiksmīgi, korekti un ētiski komunicēt, izmantojot e-pastu, iepazinās ar 7 kreatīvām informācijas meklēšanas metodēm un uzzināja tādas metodes darbam ar auditoriju kā pašvadīta ekskursija, materiālu izpēte sadarbībā, interaktīva lekcija un praktisks darbs ar tematisko kolekciju.

Mācību dalībnieces atzinīgi novērtēja attālināto kursu “Diferencētās pieejas pieaugušo izglītības procesā”, piebilstot, ka jauniegūtā informācija noteikti noderēs profesionālajā darbā, kā arī projekta laikā, aprobējot projekta ietvaros izstrādāto mācību programmu “Medicīnas informācijas pratība” (24h).

Šī inovatīvā, starptautiskā, profesionālās pilnveides programma ir viens no projekta intelektuālajiem rezultātiem. Tā paredzēta ne tikai bibliotēku speciālistiem, bet arī veselības aprūpes nozares speciālistiem un pasniedzējiem medicīnas informācijas pratības jomā. Šo programmu plānots aprobēt Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB), aicinot Latvijas bibliotēku bibliotekārus piedalīties programmas aprobācijas procesā.

Daļa programmas ir paredzēta neklātienē, kuras laikā teoriju varēs apgūt ar LNB e-mācību platformas Moodle palīdzību. E-mācību vide tiks izmantota ne tikai neklātienes mācībām, kur tiks nodrošināta pieeja mācību materiāliem, bet arī dažādu uzdevumu (testu) izpildei, mājas darbu nodošanai, mācību sasniegumu novērtēšanai. Kopējais programmas ilgums ir 24 akadēmiskās stundas, kas sadalītas 3 dienās/daļās pa 8 akadēmiskām stundām:
1. medicīniskās un veselības informācijas meklēšanas pamati;
2. īpaši veselības un medicīniskās informācijas resursi;
3. uz pierādījumiem balstīta medicīna.

Pieteikšanās programmai “Medicīnas informācijas pratība” (24h) tiks izsludināta 2021. gada martā. Lūdzu, sekojiet aktuālajai informācijai tīmekļa vietnē https://macies.lnb.lv/ sadaļā “Aktualitātes”.

 

*2019. gadā tika apstiprināts Rīgas Stradiņa universitātes izstrādāts Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekts “Medicīnas informācijas pratība” (“Medical Information literacy”) Nr. 2019-1-LV01-KA204-060371, kurā Latvija Nacionalā bibliotēka darbojas kā partnerorganizācija.
Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu, starptautisku profesionālās pilnveides izglītības programmu bibliotekāriem medicīnas informācijas pratības jomā, balstoties uz andragoģijas principiem, izstrādāt metodiskos materiālus (e-grāmata), kura ir domāta pasniedzējiem, un mācību materiālus.
Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2019 līdz 30.11.2021
Projekta dalībnieki:
1. Rīgas Stradiņa universitāte – koordinators, vadošais partneris
2. Latvijas Nacionālā bibliotēka – partnerorganizācija
3. Lietuvas Veselības zinātnes universitāte – partnerorganizācija
4. Tartu Universitātes slimnīca – partnerorganizācija
5. Tallinas Universitāte – partnerorganizācija
Plānotie projekta rezultāti:
1) Inovatīva, starptautiska, profesionāla pilnveides programma;
2) Pasniedzējiem adresētie metodiskie materiāli un mācību materiāli.
Mērķauditorija:
• bibliotēku speciālisti no publisko, skolu, koledžu, augstskolu un slimnīcu bibliotēkām;
• veselības aprūpes nozares speciālisti, kurus interesē uzticama informācija darba vajadzībām;
• veselības zinātnes pasniedzēji, kurus interesē informācija studiju procesa nodrošināšanai;
• Eiropas medicīnas informācijas speciālisti, kuri plāno izstrādāt un/vai pasniegt līdzīgas apmācības programmas.
Projekta kopējais finansējums 141 815.00 EUR

 

Vairāk informācijas:

Viktorija Aleksejeva
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Kompetenču attīstības centra projektu vadītāja
E-pasts: viktorija.aleksejeva@lnb.lv