Finansēto projektu saraksti

Iesniegto projektu skaits Pieprasītais finansējums EUR Atbalstīto projektu skaits Piešķirtais finansējums EUR % piešķirtais pret pieprasīto
Literatūra 102 431 004.88 46 121 677.00 28
Mūzikas un dejas māksla 196 897 195.10 72 209 575.00 23
Teātra māksla 58 355 969.15 22 80 302.00 23
Filmu māksla 66 651 415.21 31 112 666.00 17
Vizuālā māksla 164 864 325.24 33 65 120.00 8
Kultūras mantojums 122 501 395.71 56 131 898.00 26
Tradicionālā kultūra 54 197 380.38 29 64 842.00 33
Dizains un arhitektūra 60 328 914.63 22 61 431.00 19
Starpdisciplināri projekti 71 486 644.60 16 54 269.00 11
Kopā 893 4 714 245 327 901 780 20

Noslēdzies šā gada 2. konkurss mērķprogrammā “Latviešu oriģinālmūzika”. Mērķis – atbalstīt jaunu dažādu žanru un stilu oriģināldarbu radīšanu, sekmējot radošās darbības izcilību. Ekspertu komisija: Sandra Ņedzvecka, Ilona Rupaine, Mārtiņš Bergs, Ināra Jakubone, Tālis Gžibovskis (Mūzikas un dejas mākslas nozares deleģētie pārstāvji) Rolands Kronlaks, Ilona Breģe (biedrības “Latvijas Komponistu savienība” deleģētie lietpratēji). Konkursā tika iesniegti 69 pieteikumi, pieprasītais finansējums – EUR 148 282.05, atbalstīti 50 pieteikumi, piešķirtais finansējums EUR 55 000.

Noslēdzies konkurss mērķprogrammā “KultūrElpa “Muzeju nozares pakalpojumu attīstības programma””. Mērķis – atbalstīt ar Nacionālo muzeju krājumu saistītu pakalpojumu kvalitātes un daudzveidības uzlabošanu autonomajos un privātajos muzejos, tāpat veicināt pastāvīgi publiski pieejamu, atzinību guvušu pastāvīgo ekspozīciju ilgtspēju, nodrošinot šo institūciju efektīvu darbību un komunikāciju pandēmijas laikā, veicot investīcijas to materiāltehniskās bāzes uzlabošanā un jaunu pakalpojumu izstrādē, tādējādi sekmējot muzeju nozares attīstību. Ekspertu komisija: Agrita Ozola, Ingrīda Virse, Laura Lūse (Kultūras mantojuma nozares ekspertu komisijas deleģētie pārstāvji), Vita Birzaka (Vizuālās mākslas nozares ekspertu komisijas deleģētā pārstāve), Gundega Dreiblate, Daina Ratniece (Kultūras ministrijas deleģētās pārstāves). Konkursā tika iesniegti 10 pieteikumi, pieprasītais finansējums – EUR 133 189.42, atbalstīti 9 pieteikumi, piešķirtais finansējums EUR 93 801.00.

Noslēdzies konkurss mērķprogrammā “KultūrElpa “Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā””. Mērķis – stiprināt VKKF mērķprogrammā “Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā” finansēto organizāciju kapacitāti, tādējādi nodrošinot daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamību Latvijas reģionos. Pieteikumus vērtēja VKKF padome, konkursā tika iesniegti 5 pieteikumi, pieprasītais finansējums EUR 186 478.12, atbalstīti 5 pieteikumi, piešķirtais finansējums – EUR 150 000.

Noslēdzies konkurss mērķprogrammā “KultūrElpa “Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja””. Mērķis – atbalstīt to nevaldības organizāciju darbību, kas nodrošina Nacionālajā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto elementu ilgtspēju un attīstību, nosakot mērķprogrammai sekojošus apakšmērķus:

  • atbalstīt Nacionālajā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto nemateriālā kultūras mantojuma elementu (izņemot Dziesmu un deju svētku tradīciju) ilgtspēju un attīstību, stiprinot elementu kopienu organizāciju kapacitāti;
  • atbalstīt Dziesmu un deju svētku tradīcijas attīstību, veicinot Dziesmu un deju svētku tradīcijā iesaistīto koprepertuāra nozaru amatiermākslas kolektīvu – koru, deju kolektīvu, pūtēju orķestru un kokļu mūzikas ansambļu – jaunradi un jauna kultūras piedāvājuma rašanos tradīcijas ietvaros ārpus tradicionālā starpsvētku perioda procesa. Ekspertu komisija: Gita Lancere, Anete Karlsone (Tradicionālās kultūras nozares ekspertu komisijas deleģētās pārstāves) Iļja Vlasenko, Mārtiņš Klišāns (Mūzikas un dejas mākslas nozares deleģētie pārstāvji) Sarmīte Pāvulēna, Signe Pujāte (Latvijas Nacionālā kultūras centra/Kultūras ministrijas deleģētās pārstāves) Baiba Moļņika (UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas deleģētā pārstāve). Konkursā tika iesniegti 57 pieteikumi, pieprasītais finansējums – EUR 407 552.90, atbalstīti 50 pieteikumi, piešķirtais finansējums EUR 343 127.00.

Visas trīs “KultūrElpas” mērķprogrammas izstrādāta, ņemot vērā nepieciešamību aktīvi stimulēt kultūras nozares radošo un ekonomisko aktivitāti. Mērķprogrammu finansē VKKF no Kultūras ministrijas valsts budžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” Kultūras ministrijai piešķirtajiem līdzekļiem, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari.

 

Papildu informācijai:
Jana Vērdiņa
VKKF sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 29144379 / 67509944