Latvijas Nacionālās bibliotēkas tīmekļa vietnē sadaļā Bibliotēku statistika ir publicēts Latvijas Bibliotēku oficiālās statistikas apkopojums par 2023. gadu. Tas ir pieejams arī Oficiālās statistikas portālā.

Latvijas bibliotēku oficiālā statistika tiek apkopota, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem un Statistikas likumu, nodrošinot Oficiālās statistikas programmas izpildi. Statistika tiek veidota, balstoties uz saņemtajiem datiem, kuri tiek ievadīti Latvijas Kultūras statistikas publicējamo datu vietnē. Datus apkopo un publisko Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs.

Par papildus statistikas datu apkopojumiem interesēties Bibliotēku attīstības centrā pie statistikas un datu analīzes eksperta.

Papildus informācija:
Diāna Rudzīte

Bibliotēku attīstības centra statistikas un datu analīzes eksperte

Latvijas Nacionālā bibliotēka

67806128, diana.rudzite@lnb.lv