Pēdējā gadu desmitā ir ievērojami pieaugusi sabiedrības interese par bagātīgajiem novadpētniecības resursiem bibliotēkās.

Bibliotēku novadpētniecības krājumi ietver unikālu liecību kopumu par novadu, ievērojamiem novadniekiem, sociālās, ekonomiskās un kultūras dzīves sasniegumiem, novada vēsturi un attīstību, prezentē vietējās vērtības un tradīcijas, atklāj lokālās identitātes savdabību. Katra Latvijas novada novadpētniecības krājums ir vienota nacionālā novadpētniecības krājuma daļa, tādēļ ir svarīgi, lai novadpētniecības darbs bibliotēkās tiktu veikts kvalitatīvi, ievērojot vienotus darbības principus.

Lai nodrošināt integrētu, mūsdienīgu un vispārpieejamu Latvijas bibliotēku novadpētniecības resursu kolekciju un pakalpojumu attīstību, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs (LNB BAC) ciešā sadarbībā ar nozares profesionāļiem sagatavoja un 2017. gadā izdeva “Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas”. Šīs vadlīnijas  kalpoja kā konceptuāls ietvars “Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba rokasgrāmatas” sagatavošanai.

“Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba rokasgrāmatā” apskatīti nozīmīgākie bibliotēku novadpētniecības darba pamatjautājumi un skaidroti vispārēji novadpētniecības darba principi. Rokasgrāmatā uzsvērts, ka visaptverošas un izsmeļošas novada informācijas krātuves veidošana ir viens no bibliotēkas galvenajiem uzdevumiem:  “Vietējā vēsture kā mozaīkas gabaliņi veido valsts vēsturi. Latvijas vēstures pētnieku vairākkārt akcentēta problēma – Latvijas vēstures izpēti apgrūtina dokumentāru liecību trūkums par vietējiem vēsturiskajiem notikumiem, politiskajiem procesiem, ekonomisko, sociālo un kultūras dzīvi. Tādējādi bibliotēku novadpētniecības darbs ir ne tikai lokāli, bet arī valstiski nozīmīgs.” Apjomīga izdevuma daļa veltīta novadpētniecības praktiskā darba procesiem un metodēm. Teorētiskais materiāls ir ilustrēts ar praktiskiem piemēriem.

Rokasgrāmatu sagatavoja LNB BAC sadarbībā ar Latvijas bibliotēku novadpētniecības speciālistiem. Izdevuma sastādītāja ir LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre Marlēna Krasovska*. Rokasgrāmatas izstrādē līdzdarbojās LNB Letonikas un Baltijas centra vadošā pētniece Jana Dreimane (konsultante un izdevuma redaktore). Paldies sakāms ikvienam, kurš iesaistījās rokasgrāmatas tapšanā, bet jo īpaši Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītājai Dainai Pakalnai, Kuldīgas Galvenās bibliotēkas vadītājas vietniecei metodiskajā darbā Guntai Grundmanei, Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vecākajai bibliotekārei Agitai Lapsai, Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītājai Baibai Īvānei*, LNB Speciālo krājumu departamenta vadošajam pētniekam Mārtiņam Mintauram, Tieto Latvia funkcionālajai konsultantei Aigai Grēniņai, LNB Bibliogrāfijas institūta UDK ekspertei Ritai Legzdainei.

Rokasgrāmata noderēs gan tiem, kas sper pirmos soļus bibliotēku novadpētniecības darbā, gan arī tiem, kas vēlas papildināt savas zināšanas un gūt jaunas ierosmes.

 

“Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba rokasgrāmata” pieejama īpašā Latvijas Bibliotēku portāla sadaļā, kurā to iespējams izskatīt pa nodaļām un apakšnodaļām vai atvērt vienotā dokumentā un pēc vajadzības izdrukāt. Esam atvērti papildinājumiem, ierosinājumiem un piemēriem!

 

Informāciju sagatavoja:
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka

 

* Rokasgrāmatas publicēšanas brīdī ir mainīta darbavieta un/vai amats.