Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas Vides, ilgtspējas un bibliotēku (IFLA ENSULIB) sekcija ir izstrādājusi Zaļās bibliotēkas definīciju, kuras tulkojumu latviešu valodā piedāvā Bibliotēku portāls.

Vide ir apkārtne vai apstākļi, kuros cilvēki, organizācijas, dzīvnieki vai augi dzīvo vai darbojas. Vide var būt dabiska, sociāla vai kulturāla.

Ilgtspējīga attīstība ir attīstība, kas “atbilst pašreizējām vajadzībām un neapdraud iespējas īstenot nākamo paaudžu vajadzības” (Mūsu kopīgā nākotne, Bruntlandes ziņojums, ANO).

Pašreizējo vidi apdraud klimata pārmaiņas un citi draudi, tostarp – sociālā nevienlīdzība. Visām organizācijām jācenšas saudzēt vidi, izmantojot ilgtspējīgu attīstību. Tas attiecas arī uz visa veida bibliotēkām, tās ilgtspējīgas attīstības veicināšanā var uzņemties aktīvu un nozīmīgu lomu.

Zaļa un ilgtspējīga bibliotēka ir bibliotēka, kura ņem vērā vides, ekonomisko un sociālo ilgtspēju.

Jebkura bibliotēka var būt zaļa un ilgtspējīga, tomēr tai jābūt skaidrai ilgtspējas programmai, kurā iekļauj:

  • Zaļās ēkas un iekārtas: ēkas un iekārtu radīto emisiju vai oglekļa pēdas nospiedums aktīvi tiek samazināts;
  • Zaļā biroja principus: ikdienas darbs un procesi vides kontekstā ir ilgtspējīgi;
  • Ilgtspējīgu ekonomiku: tiek samazināts patēriņš, aprites un dalīšanās ekonomikas prakse ir pielāgota un padarīta sabiedrībai pieejama;
  • Ilgtspējīgus bibliotēkas pakalpojumus: lietotājiem ir viegli pieejama būtiska un aktuāla informācija, dalīšanās ar telpām un iekārtām, tiek piedāvāta vides izglītība, pakalpojumi ir efektīvi. Bibliotēkas oglekļa pēdas nospiedums ir pozitīvs;
  • Sociālo ilgtspēju: laba izglītība un pratības līmenis, sabiedrības iesaiste, kultūru daudzveidība, sociālā iekļaušana, tiek veicināta vispārēja līdzdalība. Bibliotēka aktīvi iesaistās nevienlīdzības mazināšanā;
  • Vides pārvaldību: vides mērķi atbilst SMART principam (konkrēti, izmērāmi, sasniedzami, atbilstoši un savlaicīgi), un bibliotēka cenšas samazināt savu negatīvo ietekmi uz vidi. Par bibliotēkas vides politiku, tās īstenošanu un vides aizsardzības darba rezultātiem tiek informēta plašāka sabiedrība;
  • Vispārēju vides mērķu un programmu īstenošanu: tie tiek īstenoti, ievērojot ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus, Parīzes nolīgumu par klimata pārmaiņām un saistīto vides sertifikāciju un programmas.

Piedāvājam iepazīties arī ar portāla Ilgtspējīgas attīstības mērķu sadaļu.

Bibliotēku portāls turpina sadarbību ar vairākiem Latvijas ilustratoriem, kuru darbus publicējam portāla Instagram kontā @biblioteka_lv. Intervijas ilustrācijas autore ir māksliniece Daina Jurķe, kuru visvairāk iedvesmo daba. @daina.jurke

 

Informāciju sagatavoja:
Bibliotēku attīstības centrs
Attīstības departaments
Latvijas Nacionālā bibliotēka