Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs sagatavojis Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) izdevuma Dāvinājumi bibliotēkas krājumā: vadlīnijas bibliotēkām tulkojumu latviešu valodā. Vadlīnijas sagatavojusi IFLA Krājumu veidošanas un attīstības sekcija, un tas ir IFLA Dāvinājumi bibliotēkas krājumā: vadlīnijas bibliotēkām otrais – pārstrādātais – izdevums, kurš 2019. gada martā apstiprināts IFLA Standartu komitejā. Pirmo vadlīniju izdevumu IFLA Krājumu veidošanas un attīstības sekcija izdeva 2008. gadā.

Dāvinājumiem ir būtiska loma bibliotēku krājumu veidošanā. Vadlīnijas sagatavotas, lai palīdzētu bibliotēku darbiniekiem izstrādāt skaidru dāvinājumu pieņemšanas kārtību, kas samazinātu risku un atbildību gan no dāvinātāja, gan no bibliotēkas puses, kā arī tiktu nodrošināts, ka bibliotēku krājumos iekļautie materiāli tiktu izmantoti pilnībā.

Vadlīnijas adresētas visu veidu bibliotēkām, neatkarīgi no to pakalpojumu sniegšanas specifikas (piemēram, akadēmiskā vai publiskā bibliotēka) un dāvinātā materiāla veida.

Vadlīnijas sakārtotas septiņās nodaļās, un katrā no tām tiek aplūkots viens būtisks dāvinājumu piesaistes un pieņemšanas procesa aspekts. Pirmajā un otrajā nodaļā sniegti vispārīgi norādījumi gan bibliotēku darbiniekiem, gan sabiedrībai. Trešajā nodaļā aplūkota brīvprātīgu dāvinājumu pieņemšana, ceturtajā nodaļā – lūgti jeb piesaistīti dāvinājumi. Piektajā nodaļā sniegta informācija, kas nepieciešama dāvinājumu novērtēšanai, un īpaši nosacījumi, kurus var noteikt dāvinātājs. Sestajā nodaļā apskatīti jautājumi par resursiem, kuri nepieciešami dāvinājumu pieņemšanai. Pēdējā nodaļā sniegti ieteikumi, kā pateikties par dāvinājumiem gan – formāli vai neformāli.

Tā kā vadlīnijas ir starptautisks dokuments, tajā iekļautie ieteikumi un piemēri var nebūt tiešā veidā piemērojami Latvijas bibliotēku praksei. Īstenojot vadlīniju ieteikumus, jāņem vērā nacionālais, reģionālais un lokālais konteksts, un dokumentā ietvertās idejas un atzinumi interpretējami un izmantojami atbilstoši vietējai sistēmai un praksei.

Vadlīniju latviskais izdevums pieejams LNB publikāciju sistēmā.

Informāciju sagatavoja:
Evija Vjatere
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67716053
E-pasts: evija.vjatere@lnb.lv