Šogad semināru Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro Zinātņu fakultāte rīko sadarbībā ar LU Latviešu valodas institūtu un Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Starpdisciplinārajā seminārā piedalīsies valodnieki un literatūrzinātnieki, kas stāstīs par aktuālajiem pētījumiem un atradumiem. Seminārā savus darbus prezentēs zinātnieki, kas pārstāv Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas augstskolas un pētniecības iestādes.

Priekšlasījumos uzmanība būs pievērsta G. Manceļa, K. Fīrekera, F. B. Blaufūsa, F. D. Vāra, R. G. Klota, J. T. Bērenta, K. Hūgenbergera un citu personību devumam latviešu rakstu un to valodas vēsturē, latviešu valodas apelatīvās leksikas, vietvārdu un personvārdu vēsturei, kā arī vairākiem citiem rakstu un to valodas vēstures jautājumiem.

Programma:

10.00
Atklāšana

10.10–10.40
Renāte Siliņa-Piņķe (Rīga)
“Tipoloģisks skatījums uz vietvārdiem Georga Manceļa vārdnīcā (1638)”

10.40–11.10
Ernesta Kazakėnaitė (Viļņa)
“Leksiskās izmaiņas trešajā Georga Manceļa Zīraka gudrības grāmatas izdevumā (1671)”

11.10–11.40
Everita Andronova (Rīga)
“Piezīmes par dažām 17. gs. beigu baznīcas lūgšanām”

11.40–12.10
Anna Frīdenberga (Rīga)
“Atdegt, aizsirgt, apbaudīt. Priedēkļverbi Kristofa Fīrekera vārdnīcā”

12.10–12.40
Pauze

12.40–13.10
Ilze Rūmniece (Rīga)
“Kvadrātveidīgs: kādas leksēmas dzīve Baltijas 17. gs. okazionālajos tekstos”

13.10–13.40
Anta Trumpa (Rīga)
“Tvert un tā atvasinājumi latviešu valodas senajos tekstos: īpatnējas nozīmes”

13.40–14.10
Beata Paškevica (Rīga)
“Lieldienu spēle “Parunāšana par Jēzus augšāmcelšanos” Frīdriha Bernharda Blaufūsa daiļrades kontekstā”

14.10–14.40
Ginta Pērle-Sīle (Rīga)
“Mācītāja Frīdriha Daniela Vāra latviešu tautasdziesmas izpratne”

14.40–15.00
Pauze

15.00–15.30
Pauls Daija (Rīga)
“Brīvmūrnieku dziesmas latviešu literatūrā? (18. gs. otrā puse – 19. gs. sākums)”

15.30–16.00
Ilga Jansone (Rīga)
“Priekšvārdi leivu apdzīvotajā teritorijā (pēc 1826. gada Vidzemes dvēseļu revīzijas materiāliem)”

16.00–16.30
Dzintra Paegle (Rīga)
Reinholda Gustava fon Klota jubileja 1855. gadā Johana Teodora Bērenta un Kārļa Hūgenbergera atspoguļojumā: notikums un rakstītāju valoda”

16.30–17.00
Pēteris Vanags (Rīga / Stokholma)
“Kā latvietes par kundzēm un jaunkundzēm kļuva. Leksikas izmaiņas 19. gs. otrajā pusē”

17.00
Diskusijas, semināra noslēgums

Seminārs notiek cikla “Latviešu grāmatai 500” ietvaros. Daudzveidīgā pasākumu programma par godu pirmajam latviešu valodā iespiestajam tekstam (1525) norisinās no 2021. līdz 2025. gadam un izceļ nozīmīgākos procesus, kas iekustinājuši un attīstījuši latviešu rakstītā un iespiestā vārda izplatību.

Seminārs notiek ar Valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta “Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” (Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-0003) un Latvijas Kultūras ministrijas atbalstu.

 

Informāciju sagatavoja:
Maija Treile
Pētniecības un interpretācijas centra vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Speciālo krājumu departaments
maija.treile@lnb.lv