Informācijas nodrošinājumā un resursu koplietošanā liela nozīme ir Starpbibliotēku abonementa pakalpojumam (turpmāk tekstā – SBA), jo SBA spēj nodrošināt daudz plašāku materiālu klāstu, kāds ir pieejams katrā bibliotēkā atsevišķi. SBA pakalpojums nodrošina iespēju ikvienai bibliotēkai uz laiku aizņemties izdevumus no citas bibliotēkas.

Kāpēc bibliotēkas sadarbojas SBA pakalpojuma ietvaros? Kas viņām liek to darīt? Atbilde ir: cilvēki, kuru vajadzības pēc zināšanām aug ar katru dienu, tāpēc SBA ir nozīmīga vieta bibliotēku pakalpojumu klāstā.
Ieskatīsimies mazliet Latvijas SBA vēsturē, ieskicēsim dažus vēstures posmus un nozīmīgus pagrieziena punktus Latvijas Nacionālās bibliotēkas (turpmāk tekstā – LNB) SBA attīstībā.
Latvijā SBA pakalpojums uzsākts līdz ar Valsts bibliotēkas dibināšanu 1919.gadā. Kārtība kādā notika grāmatu apmaiņa un aizdošana lasīšanai uz noteiktu laiku bija noteikta 1922.gadā pieņemtajā “Likumā par Valsts bibliotēku”. Tolaik grāmatu aizdošanai uz noteiktu laiku no vienas bibliotēkas uz citu bibliotēku atbilstoši īpašiem noteikumiem lietoja terminu “patapināšana”.

Vienlaicīgi ar SBA aizsākās arī grāmatu aizņemšanās starptautiskā mērogā. Valsts bibliotēkas pirmais līgums par grāmatu starptautisko apmaiņu noslēgts ar Prūsijas Valsts bibliotēku 1922.gadā. Divdesmitajos gados grāmatu apmaiņa tika uzsākta arī ar Tērbatas Universitātes bibliotēku, Polijas, Čehoslovākijas un citu valstu bibliotēkām.
Izdevumu aizņemšanās bibliotēku starpā arvien pieauga un attīstījās. Radās nepieciešamība pēc centra izveides, kas nodarbotos ar grāmatu apmaiņas jautājumiem bibliotēku starpā. Pēc Valsts bibliotēkas iniciatīvas 1939.gada oktobrī Latvijā tika oficiāli nodibināts centrs, kas turpmāk bija atbildīgs par grāmatu aizņemšanos un atradās Latvijas Valsts bibliotēkā.

Padomju periodā tika izveidota vienota SBA sistēma, lai operatīvi nodrošinātu savu lietotāju vajadzības pēc nepieciešamās literatūras. 1970.gadā tika pieņemts “Nolikums par starpbibliotēku abonementa vienoto sistēmu Latvijā”, kurš noteica SBA sistēmas struktūru republikā, SBA centrus, to funkcijas un pakalpojuma izpildes kārtību. Attīstoties vienotajai SBA sistēmai, 1977.gadā tika ieviesta vienota republikas abonentu numerācija.
Drīz pēc valsts neatkarības atjaunošanas Latvijas Kultūras ministrija ar 1992.gada pavēli Nr.117 apstiprināja starptautisku grāmatu aizņemšanos: “Starptautiskā starpbibliotēku abonementa lietošanas noteikumi Latvijas bibliotēkās”. Noteikumi paredzēja, ka Latvijas Republikas Starptautiskā starpbibliotēku abonementa nacionālais centrs ir Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Savukārt, 1992.gadā pieņemtajā likumā “Par Latvijas Nacionālo bibliotēku” 6.pantā ir norādīts, ka bibliotēka veic Latvijas starpbibliotēku abonementa centra funkcijas, nodrošinot Latvijas bibliotēkas ar izdevumiem un citiem materiāliem, kas nav pieejami vietējo bibliotēku krājumos. Likums ar grozījumiem ir aktuāls līdz pat šodienai.
SBA pakalpojuma automatizācijas attīstībā būtiskas izmaiņas notika 2008.gadā, kad tika uzsākta lietotāju apkalpošana bibliotēku informācijas sistēmas ALEPH 500 Abonementa modulī. Bibliotēkas, kuras izmanto SBA pakalpojumu, tika reģistrētas vienotajā lasītāju datubāzē, kas nodrošināja iespēju Latvijas bibliotēkām pasūtīt nepieciešamos izdevumus elektroniski.

Statistikas dati liecina, ka šobrīd LNB sistēmā ir reģistrētas 832 bibliotēkas. Regulāri SBA pakalpojumu izmanto ap 200 bibliotēku. Iekšzemes SBA pakalpojuma ietvaros tiek izsniegti apmēram 3000 līdz 3500 izdevumu gadā.

Lai pilnveidotu SBA pakalpojumu un labāk sasaistītu pakalpojuma iespējas ar bibliotēku interesēm 2018.gadā tika veikta SBA sadarbības bibliotēku aptauja. Aptaujas mērķis bija iegūt datus, kas ļautu novērtēt un pilnveidot LNB SBA pakalpojumu un tā kvalitāti, veikt uzlabojumus un iegūt atgriezenisko saiti. Aptaujā piedalījās 319 Latvijas bibliotēkas, kuras izmanto LNB SBA pakalpojumu, to vidū – 268 publiskās bibliotēkas, 22 augstāko izglītības iestāžu vai koledžu bibliotēkas, 12 vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu bibliotēkas, 12 speciālās bibliotēkas, 5 koncertorganizāciju vai mūzikas skolu bibliotēkas. Aptaujas rezultāti liecina, ka kopumā Latvijas bibliotēkas ir apmierinātas ar LNB sniegto SBA pakalpojuma kvalitāti un uzskata, ka sadarbība ar LNB ir ļoti laba.
Ne mazāk svarīgs pakalpojums Starpbibliotēku abonementa ietvaros ir digitalizācija pēc pieprasījuma bibliotēkām. Pakalpojuma pamatā ir iespēja sev tuvākajā bibliotēkā pieprasīt periodiskajos izdevumos publicētu rakstu vai izdevumu daļu elektronisku piegādi no LNB krājuma. Rakstu kopijas LNB nodrošina atbilstoši Autortiesību likumā noteiktām prasībām. Digitalizācija pēc pieprasījuma bibliotēkām ir vienkāršs, efektīvs un ātrs bibliotēkas maksas pakalpojums. LNB šo pakalpojumu bibliotēkām uzsāka 2002.gadā. Ik gadu Latvijas bibliotēkām tiek nosūtītas vidēji 300 rakstu kopijas.

Bibliotēkām ir iespēja aizņemties izdevumus arī no citu valstu bibliotēkām. Šo pakalpojumu sauc Starptautiskais starpbibliotēku abonements (turpmāk tekstā – SSBA). Pakalpojums ietver iespēju saņemt grāmatas un rakstus no ārvalstu bibliotēkām Eiropā un visā pasaulē nodrošinot LNB lietotāju vajadzības ar informāciju, ja tā nav pieejama LNB krājumā un abonētajās datubāzēs. SSBA ir maksas pakalpojums, tā operatīvākam nodrošinājumam tiek izmantots SBA modulis sistēmā ALEPH 500, optimizējot pieprasīto izdevumu reģistrāciju, pasūtīšanu un uzskaiti. Visvairāk SSBA pakalpojuma ietvaros izdevumi ir pasūtīti no Vācijas, Igaunijas, Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas, Krievijas un Baltkrievijas bibliotēkām. Grāmatas ir pasūtītas arī no Kanādas, ASV, Japānas, Īrijas, Skotijas un citu valstu bibliotēkām. Interesanti, ka 20.gadsimta deviņdesmitajos gados pasūtījuma apjoms bija līdz pat 8000 izdevumu gadā. Līdz ar tehnoloģiju attīstību un informācijas plašāku pieejamību, šobrīd SSBA pakalpojuma ietvaros no ārvalstu bibliotēkām pasūtīto izdevumu skaits ir vidēji ap 200 izdevumiem gadā.

Viena bibliotēka, lai cik tās literatūras krājums būtu bagāts, nevar apmierināt visus lietotāju informācijas pieprasījumus un vajadzības. Arī informācijas digitalizācijas laikmetā SBA pakalpojums ir noderīgs un būs nepieciešams bibliotēkām un lietotājiem. SBA pakalpojums nodrošina lietotāju vajadzības pēc informācijas visās Latvijas bibliotēkās, kā arī LNB darbiniekiem, jo varam nodrošināt ar informāciju tos, kuriem tā visvairāk nepieciešama darbam, mācībām, zinātniski pētnieciskajam darbam, mūžizglītībai, sevis pilnveidošanai, hobijiem un citām dzīves aktivitātēm gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā.

 

Informāciju sagatavoja:

Ruta Jegorova
SBA/SSBA eksperte
Latvijas Nacionālā bibliotēka

Ramona Skrastiņa-Dūviņa
Galvenā bibliogrāfe
Latvijas Nacionālā bibliotēka