Kā skaidro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, līdz šim šāda finansēšanas prakse par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu pašvaldību bibliotēku datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu pieejamības finansēšanu faktiski ir pastāvējusi vairākus gadus. Šie grozījumi precizē “Bibliotēku likumā” paredzēto finansēšanas modeli pašvaldību publisko bibliotēku datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās pieejamības nodrošināšanai atbilstoši ikgadējai valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas praksei.

 

Patlaban “Bibliotēku likums” paredz, ka valsts bibliotēkas finanšu līdzekļus veido valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi. Likums arī noteic, ka valsts un pašvaldības finansē to īpašumā esošās bibliotēkas, nodrošinot līdzekļus datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas pieejamības nodrošināšanai.

 

Lai varētu pilnībā nodrošināt datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publisku pieejamību pašvaldību bibliotēkās, tam ik gadu ir nepieciešami aptuveni 900 000 latu, bet pašvaldības pašas var nodrošināt aptuveni 65% no nepieciešamā finansējuma. Tādēļ valsts ik gadu piešķir valsts budžeta mērķdotāciju.

 

Līdz šim arī valstī nav noteikta pastāvīga kārtība, kādā tiek organizēta pašvaldību publisko bibliotēku datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās pieejamības nodrošināšana. Ik gadu tiek noteikts pagaidu risinājums. Ņemot vērā, ka 2012.gada 31.decembrī beidzas trīspusējie pakalpojumu līgumi starp valsts aģentūru “Kultūras informācijas sistēmas”, pašvaldībām un interneta pakalpojumu sniedzējiem par valsts vienotā bibliotēku tīkla pakalpojumiem, pastāv risks, ka 2013.gadā interneta pakalpojumu sniedzēji pārtrauks sniegt attiecīgos pakalpojumus, kas apdraudēs  valsts vienotā bibliotēku tīkla darbību un liegs pašvaldību iedzīvotājiem saņemt likumā noteiktos pakalpojumus bez maksas.