Studiju ilgums profesionālā maģistra studiju programmā "Arhīvniecība" pilna laika studijās ir 2 gadi, savukārt nepilna laika studijās – 2,5 gadi. Programmas ietvaros studenti var apgūt kursus, kuri saistīti ar arhīvniecību – arhīva darba menedžments, arhīvzinātne, arheogrāfija, arhīvpedagoģija, kā arī dažādus studiju kursus, kuri sniegs papildus zināšanas darbojas arhīvā, piemēram, starpkultūru komunikācija, globālās komunikācijas, lietvedība u.c.
Programmas absolventi iegūst maģistra grādu arhīvniecībā un arhīvista kvalifikāciju. Tas, savukārt, paver iespēju tālākām studijām doktorantūras programmās, kā arī darbam valsts arhīvos, dažādās valsts un privātajās institūcijās par arhivāru, lietvedi, datu bāzes veidotāju utt.
Jāpiebilst, ka Latvijā arhīvniecība nav izdalīta kā atsevišķa zinātņu nozare un pasaulē arhīvniecības darbinieki tiek gatavoti uz vēstures vai komunikācijas zinātnes – bibliotēkas – izglītības bāzes.
Tādējādi šī profesionālā maģistra studiju programma šobrīd ir unikāla Latvijas augstākās izglītības sistēmā.
Dokumentus pieņem līdz 2007. gada 25. janvārim Rēzeknē Atbrīvošanas alejā 115 119. kabinetā. Plašāka informācija pa tel. 6 46 22681, 6 46 22877 vai augstskolas mājas lapā www.ru.lv.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Rēzeknes augstskolas Sabiedrisko attiecību nodaļa