2011. gada 7. jūnijā plkst. 14.00 notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Visvalža ielā 4a, 204. aud.) , kurā promocijas darbu filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Ināra Klekere-Krekele.

Temats:   “Latviešu dzejas publikācijas un vienotas literārās telpas veidošanās: 1789-1855”.

Darba zinātniskais vadītājs:  dr. philol. Viesturs Zanders, LU

Recenzenti:
Dr.  philol.  Māra Grudule, Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Dr. habil.  philol. Janīna Kursīte- Pakule, LU
Dr. philol. Jana Dreimane, Latvijas Nacionālā bibliotēka