Pasākuma mērķis ir iepazīstināt tā dalībniekus ar igauņu kultūru un tās izpausmēm Latvijā. Tā ietvaros dzejniece Inese Zandere un tulkotāja Maima Grīnberga lasīs stāstus par igauņu grāmatām Latvijā, apmeklētāji tiks iepazīstināti ar igauņu mūziku, aicināti kopīgā igauņu nacionālās dejas "Kaera Jaan" izdejošanā, iesaistīti rokdarbos – akmeņu krāsošanā un rotu veidošanā, iesaistīti dažādos citos uzdevumos un viktorīnās, kā arī cienāti ar mielastu igauņu gaumē.
 
Igauņu vakarā piedalīties aicināts ikviens interesants, tai skaitā visi projekta "Draugu stāsti" bērni, UNESCO Asociēto skolu projekta bērni, plašsaziņas līdzekļi un citi. Lūdzam pieteikties iepriekš pa tālruni 67325109 vai e-pastu office@unesco.lv
 
Projekta "Draugu stāsti" mērķis ir stiprināt starpkultūru un starppaaudžu komunikāciju un solidaritāti Latvijā un attīstīt bērnu un jauniešu radošo darbību, kas sekmē humānismu un iecietību, pilsonisko apziņu, kā arī cieņpilnu attieksmi pret citu valstu tradīcijām un paradumiem. Tā ietvaros bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 16 gadiem aicināti piedalīties konkursā, projekta mājas lapā www.stastulaiks.lv izvēloties kādu no latviešu, igauņu, lietuviešu, armēņu, gruzīnu vai azerbaidžānu sakāmvārdiem un uzrakstot stāstu, pasaku vai eseju par to, kāpēc tieši šis sakāmvārds ir šķitis interesants, īpašs, kādas atmiņas, asociācijas tas raisa un tml. Konkurss ilgs līdz 2010. gada 14. aprīlim (pirmā kārta – līdz 12. februārim), un tā noslēgumā notiks jauno stāstu autoru nometne.
 
UNESCO visā pasaulē sevi ir pierādījusi kā nozīmīgāko starpvaldību organizāciju miera uzturēšanā un starpkultūru dialoga iespējamības veicināšanā, balstoties uz cieņu pret kultūru atšķirībām, interesi izzināt kultūru daudzveidību un centieniem saglabāt cilvēces atmiņu un tās materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu kā instrumentus un pierādījumu mierīgai līdzāspastāvēšanai.
 
2010. gads pēc UNESCO iniciatīvas pasludināts Starptautisko kultūru tuvināšanās gadu. Gada mērķis ir veicināt kultūru tuvināšanās idejas pārdomātas, iekļaujošas un atbilstošas politikas veidošanai starp lokālo, reģionālo un starptautisko pušu interesēm un visdažādākajiem šo līmeņu dalībniekiem. Starptautiskais kultūru tuvināšanās gads ir ietvars savstarpējo attiecību un komunikācijas izkopšanai, kas balstīta uz savstarpēju sapratni, cieņu, iecietību un ieinteresētību kultūru izpausmju daudzveidībā, pasaules izziņā un attīstībā.
 
Papildu informācija:
 
Par projektu "Draugu stāsti":
 
Papildinformācija par Kultūru tuvināšanas gadu:
 
 
Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr.: 29109268