Lai pievērstu uzmanību pagastu bibliotēku nozīmei valsts un pašvaldību attīstībā un nostiprinātu pašvaldību un valsts atbalstu pagastu bibliotēku tīkla saglabāšanā un atbildīgu un ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanā par pagastu bibliotēku darbību un attīstību, kongresa laikā tika pieņemts Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongresa memorands.

Kongresa organizatori un dalībnieki ir pārliecināti, ka gan kongress, gan tajā pieņemtais memorands veicinās pašvaldību izpratni par pagastu bibliotēku nozīmi vietējo kopienu attīstībā un, īpaši administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, veicinās pašvaldību vadītāju un pagastu bibliotekāru sadarbību, sekmējot vietējas nozīmes bibliotēku tīkla attīstību, tādējādi nodrošinot informācijas, zināšanu un kultūras pieejamību iedzīvotājiem visā Latvijā.

Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongresa memorands (PDF)

 

Informāciju sagatavoja:
Māra Jēkabsone
LBB valdes priekšsēdētāja
LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre