Kā atzīst Kultūras ministrija (KM), Covid-19 krīze uzskatāmi izgaismoja nepieciešamību papildināt kultūras nozares darbinieku profesionālo kompetenci, it īpaši digitālajā jomā, tāpēc tika nolemts īstenot prasmju pilnveides attīstības programmu, kuras mērķis ir paaugstināt kultūras nozares darbinieku prasmes, t. sk. digitālās, tādējādi vairojot nozares noturību un kapacitāti. Latvijas valdība pēc KM izstrādāta rīcības plāna 2020. gada 16. jūnijā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem lēma 2020. gadā piešķirt finansējumu kultūras nozares iestādēm, uzņēmējiem, radošajām personām un nevalstiskajām organizācijām, lai sniegtu visaptverošu atbalstu Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas radīto negatīvo seku mazināšanai, veicinātu jaunradi un ekonomisko aktivitāti, kultūras nozares ilgtspēju un izaugsmi. Bibliotēku un muzeju darbinieku digitālo prasmju pilnveidei tika atvēlēti 30 000 eiro; seminārus organizēt tika uzticēts Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB). Neprognozējamās Covid-19 attīstības dēļ tika nolemts seminārus organizēt tiešsaistē – “Microsoft Teams” platformā.

Pamatojoties uz tirgus izpētes rezultātiem, 2020. gada 22. septembrī LNB noslēdza līgumu ar Datorzinību centru par semināru nodrošināšanu bibliotēku un muzeju speciālistu digitālo prasmju attīstībai. Pēc izstrādātā satura plāna tika izveidoti trīs mācību kursi, kurus atbilstoši reģionālajam iedalījumam apguva 5 mācību grupas. Katrs mācību kurss sastāvēja no diviem semināriem, kuri savukārt ietvēra vairākas nodarbības, atbilstoši semināru saturā iekļautajām tēmām.

Tā kā arī akadēmiskās bibliotēkas ir nozīmīga Latvijas bibliotēku sistēmas daļa, un arī šo bibliotēku sektoru ir skārušas Covid-19 vīrusa izraisītās sekas, semināru īstenošanas gaitā tika secināts, ka ir nepieciešams attīstīt arī akadēmisko bibliotēku speciālistu digitālās prasmes, lai arī akadēmiskās bibliotēkas varētu attīstīt digitālos pakalpojumus. Rezultātā 7. decembrī tiešsaistes mācības kursā “Efektīva un droša komunikācija ar mērķauditoriju tīmeklī” (29 akadēmiskās stundas) uzsāka 67 akadēmisko bibliotēku darbinieki no visas Latvijas, divu nedēļu laikā apgūstot tādas tēmas kā digitālo vizuālo materiālu izveide un komunikācija tīmeklī. Mācību kursa mērķis bija pilnveidot akadēmisko bibliotēku speciālistu prasmes darbam ar mērķauditoriju tīmeklī, iegūstot prasmes veidot un apstrādāt video, veidot infografikas, pilnveidojot zināšanas par efektīvu darbību sociālajos medijos, komunikāciju un etiķeti tīmeklī, kā arī kiberdrošību.

Mācību nodarbību norisi un lektoru un mācību dalībnieku komunikāciju platformā “Microsoft Teams” koordinēja LNB Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar LNB IT speciālistiem. Pasniedzēju un nodarbību satura nodrošinājumu veica Datorzinību centrs. Pavisam kopā mācības bibliotekāriem un muzeju speciālistiem nodrošināja 12 pasniedzēji, t. sk. bibliotēku un muzeju darbinieki.

Lai palielinātu KM finansējuma apguves ietekmi, nodarbībām tika veikti videoieraksti, kas izlases kārtā tiks apstrādāti un 2021. gada pirmajā pusē darīti pieejami bibliotēku un muzeju speciālistiem. Lai noskaidrotu dalībnieku viedokli par mācībām, kā arī iegūtu informāciju par citām tēmām, kurām būtu organizējamas šāda veida nodarbības, ir sagatavotas un izsūtītas nodarbību novērtējuma anketas. Mācību organizatori cer, ka mācību dalībnieki aktīvi dalīsies iegūtajās zināšanās un prasmēs ar kolēģiem, un jo īpaši – pilnveidos esošos un attīstīs jaunus bibliotēku un muzeju pakalpojumus.

Plašāka informācija par publisko bibliotēku un muzeju speciālistu semināriem pieejama 26. oktobra rakstā.

 

Informāciju sagatavoja:
Māra Jēkabsone
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
mara.jekabsone@lnb.lv