Kā atzīst Kultūras ministrija (KM), “Covid-19” krīze uzskatāmi izgaismoja nepieciešamību papildināt kultūras nozares darbinieku profesionālo kompetenci, it īpaši digitālajā jomā, tāpēc tika nolemts īstenot prasmju pilnveides attīstības programmu, kuras mērķis ir paaugstināt kultūras nozares darbinieku prasmes, t. sk. digitālās, tādējādi vairojot nozares noturību un kapacitāti. Latvijas valdība pēc KM izstrādāta rīcības plāna 2020. gada 16. jūnijā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem lēma 2020. gadā piešķirt finansējumu kultūras nozares iestādēm, uzņēmējiem, radošajām personām un nevalstiskajām organizācijām, lai sniegtu visaptverošu atbalstu “Covid-19” izraisītās ārkārtējās situācijas radīto negatīvo seku mazināšanai, veicinātu jaunradi un ekonomisko aktivitāti, kultūras nozares ilgtspēju un izaugsmi. Bibliotēku un muzeju darbinieku digitālo prasmju pilnveidei tika atvēlēti 30 000 eiro; seminārus organizēt tika uzticēts Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB).

Lai prasmju uzlabošana notiktu saskaņā ar aktuālajām vajadzībām, pirms semināru saturiskā plāna izveides tika veikta reģionu galveno bibliotēku aptauja par bibliotekāriem nepieciešamajām prasmēm, un semināru satura plāna izveidē, cik vien iespējams, tika ņemtas vērā reģionu galveno bibliotēku izteiktās vēlmes. Tēmu un satura piedāvājums tika saskaņots ar KM Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas muzeju speciālistiem. Muzeju darbinieku dalībnieku izvēli organizēja KM Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas muzeju speciālisti, bibliotekāru dalībnieku sarakstus sagatavoja reģionu galvenās bibliotēkas. Neprognozējamās “Covid-19” attīstības dēļ tika nolemts seminārus organizēt tiešsaistē – “Microsoft Teams” platformā.

Pamatojoties uz tirgus izpētes rezultātiem, 2020. gada 22. septembrī LNB noslēdza līgumu ar Datorzinību centru par semināru nodrošināšanu bibliotēku un muzeju speciālistu digitālo prasmju attīstībai. Pēc izstrādātā satura plāna ir izveidoti trīs mācību kursi, kurus atbilstoši reģionālajam iedalījumam apgūst 5 mācību grupas. Katrs mācību kurss sastāv no diviem semināriem, kuri savukārt sastāv no vairākām nodarbībām, atbilstoši semināru saturā iekļautajām tēmām.

“Modernu un kvalitatīvu digitālo vizuālo materiālu izveide” (48 stundas) – Vidzemes grupa (60 dalībnieki: 45 bibliotekāri, 15 muzeju speciālisti) un Zemgales grupa (50 dalībnieki: 40 bibliotekāri, 10 muzeju speciālisti). Mācību kursa mērķis ir pilnveidot bibliotekāru un muzeju speciālistu zināšanas un prasmes digitālo vizuālo materiālu izveidē, lai mācību dalībnieki prastu veidot infografikas, afišas, modernu un korektu grafisko noformējumu, iegūt kvalitatīvus attēlus, veikt attēlu apstrādi, veidot video.

“Tiešsaistes pasākumu organizēšana un virtuālo izstāžu veidošana” (48 stundas) – Kurzemes grupa (50 dalībnieki: 40 bibliotekāri, 10 muzeju speciālisti) un Rīgas/Pierīgas grupa (60 dalībnieki: 45 bibliotekāri, 15 muzeju speciālisti). Mācību kursa mērķis ir pilnveidot bibliotekāru un muzeju speciālistu zināšanas un prasmes tiešsaistes pasākumu organizēšanā un virtuālo izstāžu veidošanā, lai mācību dalībnieki prastu organizēt tiešsaistes pasākumus un veidot virtuālās izstādes, t. sk. izvēlēties modernu un korektu grafisko noformējumu, iegūt kvalitatīvus attēlus un veikt to apstrādi.

“Komunikācijas un sadarbības rīki digitālajā vidē un digitālais un sociālo mediju mārketings” (48 stundas) – Latgales grupa (60 dalībnieki: 45 bibliotekāri, 15 muzeju speciālisti). Mācību kursa mērķis ir pilnveidot bibliotekāru un muzeju speciālistu zināšanas un prasmes digitālajā un sociālo mediju mārketingā, lai mācību dalībnieki būtu zinoši digitālo tehnoloģiju aktualitātēs un digitālajā mārketingā, pārvaldītu tā stratēģiju un rīkus, spētu efektīvi darboties sociālajos medijos, kā arī prastu iegūt kvalitatīvus attēlus un veikt to apstrādi.

Mācību process tiek organizēts ar “Microsoft Teams” platformā izveidotu virtuālo mācību grupu palīdzību, kuru ietvaros notiek gan tiešsaistes nodarbības, gan komunikācija ar pasniedzējiem un mācību moderatoriem, gan praktisko darbu izpilde. Mācību grupu izveidi, nodarbību norisi un lektoru un mācību dalībnieku komunikāciju platformā koordinē LNB Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar LNB IT speciālistiem. Pasniedzēju un nodarbību satura nodrošinājumu veic Datorzinību centrs. Pavisam kopā mācības bibliotekāriem un muzeju speciālistiem nodrošina 12 pasniedzēji, t. sk. bibliotēku un muzeju darbinieki. Mācību process ir ļoti intensīvs, un ir dienas, kad vienlaikus dažādām grupām notiek līdz pat 5 nodarbībām.

Ir izstrādātas mācību dalībnieku un pasniedzēju vadlīnijas. Mācību dalībnieku rīcībā ir gan nodarbību grafiks un “Microsoft Teams” pieslēgšanās instrukcija, gan pasniedzēju sagatavoti informācijas resursu saraksti nodarbību tēmu iepazīšanai. Lai palielinātu KM finansējuma apguves ietekmi, visām nodarbībām tiek veikti videoieraksti, kas tiks apstrādāti un sākot no 2021. gada janvāra tiks darīti pieejami bibliotēku un muzeju speciālistiem. Pēc nodarbību noslēguma to dalībniekiem ir pienākums aktīvi dalīties iegūtajās zināšanās un prasmēs ar kolēģiem, bet jo īpaši – pilnveidot esošos un attīstīt jaunus bibliotēku un muzeju pakalpojumus.

Pirmā mācības uzsāka Vidzemes grupa – 6. oktobrī; 7. oktobrī notika pirmā nodarbība Zemgales grupai. Ar 21. oktobri mācības ir sākusi Kurzemes un Rīgas/Pierīgas grupa, bet ar 22. oktobri – Latgales grupa. Vidzemes un Zemgales grupai ir notikušas jau arī vairākas atgriezeniskās saites nodarbības par izpildītajiem praktiskajiem darbiem. Lielākā daļa mācību dalībnieku ir ieinteresēti un aktīvi līdzdarbojas mācību procesā; ir saņemtas pozitīvas atsauksmes par pasniedzējiem.

Mācību norise plānota vēl visu novembri, un nodarbības notiks arī decembrī. Pateicoties KM finansiālajam atbalstam un LNB un Datorzinību centra ieguldītajam darbam bibliotēkas un muzeji iegūs jaunu elpu darbam digitālajā vidē – zinošus un prasmīgus speciālistus, kas ne tikai īstenos praksē iegūtās zināšanas, bet arī būs šo zināšanu vēstneši citiem bibliotekāriem un muzeju darbiniekiem. Mūsdienās attīstīties var tikai mācoties!

 

Informāciju sagatavoja:
Māra Jēkabsone
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
mara.jekabsone@lnb.lv