Trešdien, 30. novembrī, plkst. 16.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) lasītavā (M stāvā) notiks lekciju cikla “Kreativitāte teorijā un praksē” lasījumi, kuros piedalīsies Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) lektori. Dalība bez maksas.

 

Mg.psych. Līga Roķe–Reimate sniegs ieskatu par radošuma izpratni jaunākajās kreativitātes teorijās, savukārt Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča stāstīs par personības radošo spēju atraisīšanu. Prof. Dr.psych. Rita Bebre iepazīstinās ar jaunu XXI gs. zinātni – kreatoloģiju. Jāpiebilst, ka Rita Bebre ir Kreativitātes zinātniskā institūta dibinātāja RPIVA paspārnē, tā vadošā pētniece un daudzu zinātnisku publikāciju, tostarp topošās monogrāfijas ”Radošuma pētniecība Latvijā” autore. Institūta 15 gadu darbības laikā Latvijas zinātnieki veikuši gan padziļinātus teorētiskus un empīriskus pētījumus kreativitātes un daiļrades psiholoģijā, gan arī starptautiskā mērogā vieni no pirmajiem aizsākuši kreatoloģijas – starpnozaru zinātnes, kas veic kreativitātes kompleksu izpēti, dažādās zinātņu nozarēs, attīstīšanu.

 

Vienlaikus Sociālo un humanitāro zinātņu lasītavā (2. stāvā) no 30. novembra līdz 10. janvārim būs skatāma tematiska krājuma izlase “Kreativitāte – domāšanas un iztēles simbioze”, kas atspoguļos radošas domāšanas un iztēles mijiedarbību radošās personības pašaktualizācijā, daiļrades un jaunrades procesā, kā arī – akcentēs kreativitātes nozīmi izglītības jomā, kultūras stratēģijās un biznesa inovācijās.

 

Pasākumu rīko LNB Sociālo un humanitāro zinātņu lasītava.