Rīcības plānā aprakstīti uzdevumi un pasākumi programmas īstenošanai, to izpildes laika plānojums, papildu nepieciešamais finansējums un rādītāji uzdevumu un pasākumu izpildes novērtēšanai.

Ministru kabinets par programmā apstiprināto virzienu, uzdevumu un rīcības plāna pasākumu īstenošanu atbildīgo institūciju noteica Izglītības un zinātnes ministriju, par rīcības plāna izpildes koordinējošo institūciju ir atbildīgs sekretariāts. Izglītības un zinātnes ministrijai reizi gadā līdz 1. septembrim ir jāiesniedz Ministru kabinetā informatīvais ziņojums par programmas rīcības virzienu un uzdevumu izpildi.

Programma "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei" plānota 2007.–2013. gadam. Tā paredz izglītības informācijas sistēmas izveidi, skolotāju apmācību informācijas tehnoloģiju izmantošanā, elektronisku mācību materiālu izstrādi, modernu mācību tehnoloģisko līdzekļu iegādi, skolotāju un vecāku portāla izveidi, skolu un bibliotēku nodrošinājumu ar datoriem, portatīvo datoru iegādi skolotājiem un daudzus citus pasākumus, kas dos iespēju būtiski uzlabot izglītības kvalitāti.

Lai optimizētu programmā noteikto mērķu sasniegšanu un noteiktu plānotos pasākumus programmas īstenošanai, rīcības plāns ir izstrādāts 2007.–2009. gadam.

Rīcības plāna īstenošanai 2007.–2013. gadam nepieciešami vairāk nekā 45 miljoni latu, papildu finansējumu plānots piesaistīt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un valsts budžeta.

Informāciju sagatavoja:
Elita Cepurīte
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 7142668, mob. tālr.: 29485566
E-pasts: elita.cepurite@eps.gov.lv