Vēstules pamatā izmantoti Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centra 2021. gada septembrī veiktā pētījuma secinājumi par aktuālo vidējo bibliotekāru atalgojumu, kā arī šī atalgojuma izraisītajiem riskiem, pievienojot gan LBP, gan LBB un LATABA viedokli un redzējumu.

Minētajā pētījumā secināts, ka vidējā alga bibliotēku sektorā ir par 42 % zemāka nekā vidējā alga valstī. Vēstulē tiek paustas bažas par šādas situācijas ietekmi uz bibliotēku pakalpojumu kvalitāti un nozares attīstību. Uzkrītoša ir arī atalgojuma nevienlīdzība gan starp dažādiem valsts reģioniem un bibliotēku veidiem, gan līdzsvara trūkumus starp nozares speciālistiem ar dažādu kompetenci un amata pienākumiem.

Kā minēts vēstulē: “Stāvokli ar bibliotekāra profesijas prestižu apliecina arī situācija ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (LU SZF) Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas bakalaura programmas “Informācijas pārvaldība” studentiem – laikā no pirmā līdz trešajam kursam vērojams liels studentu atbirums, jo, iestājoties programmā, šis studiju virziens lielākajai daļai nav prioritārs un ir tikai pagaidu risinājums pirms pāriešanas uz citu studiju programmu. Tāpat tikai neliela daļa bakalaura programmu beigušo turpina studijas maģistra studiju programmā “Bibliotēkzinātne un informācija”. Situācijas raksturojumu papildina LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas un bibliotēku vadītāju novērojumi par to, cik daudz bakalaura un maģistra programmu beigušo pēc studiju noslēguma paliek strādāt nozarē un savas tālākās darba gaitas turpina kādā no Latvijas bibliotēkām. Diemžēl liela daļa abu programmu beidzēju, ieguvuši kvalitatīvu un laikmetīgu izglītību, aiziet strādāt uz citām nozarēm, un viens no galvenajiem pamatojumiem šādai rīcībai ir zemais atalgojums bibliotēkās”.

Skatot šo situāciju, jāsecina, ka LBB 2019. gada 23. aprīļa Aicinājums Latvijas bibliotēku tīkla attīstībai ir sasniedzis maz dzirdīgu ausu, lai gan tika izplatīts gan Kultūras ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, gan Latvijas Pašvaldību savienībai. LBP, LBB un LATABA augstu novērtē to pašvaldību un augstskolu centienus, kuras ir radušas iespēju celt atalgojumu savu bibliotēku darbiniekiem, taču ļoti daudzu pašvaldību un augstskolu bibliotekāri vēl joprojām gaida savam veiktajam darbam atbilstošu atalgojumu. Kvalitatīvus bibliotēku pakalpojumus var sniegt tikai kvalificēts un atalgojuma ziņā motivēts bibliotēku personāls.

Apvienotā Latvijas Bibliotēku padomes, Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas vēstule par bibliotekāru atalgojumu Latvijā (PDF)

 

Informāciju sagatavoja:
Māra Jēkabsone
LBB priekšsēdētāja
LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre