Bibliotēku oficiālās statistikas apkopojums tika publicēts 2020. gada 1. jūnijā. Tas ir apkopojums, kurā redzamas visas Latvijas bibliotēkas vienkopus, izteiktas matemātiskā skaitļu valodā.

LNB Bibliotēku attīstības centrs ir sagatavojis nelielu vizuālu datu atspoguļojumu par publiskajām, skolu un akadēmiskajām bibliotēkām.

Dati var mainīt situāciju. Kā teikts IFLA Bibliotēku statistikas manifestā: “Statistika vajadzīga efektīvai bibliotēku pārvaldībai, taču vēl nozīmīgāka tā ir bibliotēku pakalpojumu reklamēšanai dažādiem interesentiem: politikas veidotājiem, finansētājiem, bibliotēku vadītājiem un personālam, faktiskajiem un potenciālajiem klientiem, informācijas medijiem un plašai publikai”.

Datu vākšana sākas katrā atsevišķā bibliotēkā, un lai apkopojums atspoguļotu maksimāli objektīvus datus, tiem jābūt ticamiem un salīdzināmiem. Bibliotēkām jāsadarbojas datu vākšanas procesā, lai gala rezultātā nozare tiktu atspoguļota korekti.


*KA 1936./1937. mācību gadā Latvijā gandrīz katrā mācību iestādē bija sava bibliotēka. Nedaudzām skolām tās bija kopīgas. Pavisam kopā Latvijā tolaik bija 1911 mācību iestāžu bibliotēkas. 2019. gadā mūsu valstī ir 735 mācību iestāžu bibliotēkas. 1936./1937. mācību gadā mācību iestāžu bibliotēkās atradās gandrīz 3 miljoni grāmatu – uz katru audzēkni vairāk nekā 10 grāmatas. 2019. gadā Latvijas mācību iestādēs ir vairāk nekā 15 miljoni grāmatu, lai gan bibliotēku skaits šajā sektorā kopš 1936. gada ir samazinājies par 61 %.

*Latvija skaitļos. Red. A. Maldups. 1. gadagājums. Rīga : Valsts statistiskā pārvalde, 1936–1938.

 

Informāciju sagatavoja:

Diāna Rudzīte
Bibliotēku attīstības centra statistikas eksperts
diana.rudzite@lnb.lv