Ņemot vērā, ka 39% Latvijas iedzīvotāju aktīvi apmeklē publiskās bibliotēkas un 90% bibliotēku apmeklētāju izmanto internetu, bibliotekāru loma lietotāju informēšanā par drošību interneta vidē ir ļoti nozīmīga.

 

Projekta “Trešais tēva dēls” ietvaros bibliotekāriem ir sniegtas gan nepieciešamās zināšanas, kā pareizi ievadīt lietotājus darbā ar datoru un internetu, gan izstrādāti e-kursi, kurus bibliotēkas var izmantot gan grupu apmācībām, gan individuālām konsultācijām. Tos patstāvīgi var apgūt ikviens interesents – arī ārpus bibliotēku tīkla.

 

Apzinoties bibliotekāru atbildību par saviem apmeklētājiem – interneta lietotājiem, kā arī bibliotēku ieguldījumu dažādu sabiedrības grupu izglītošanā un informācijpratības veicināšanā, “Trešais tēva dēls” bija parūpējies par nozīmīgu balvu – projektoru, kuru bija solījis pasniegt bibliotēkai, kura visveiksmīgāk radošo pasākumu par drošāku internetu organizēšanā būs izmatojusi minētos e-kursus.

 

Vērtējot konkursam pieteiktos un realizētos bibliotēku pasākumus, “Trešais tēva dēls” par veiksmīgākajām atzina 3 bibliotēkas: Alūksnes pilsētas bibliotēku un Asūnes pagasta tautas bibliotēku, kas saņēma veicināšanas balvas, un Alsviķu bibliotēku, kurai dāvināja galbeno balvu – projektoru.

 

Lūk, ieskats šo bibliotēku rakstītajās pārdomās, kas pievienotas ziņojumiem par konkursa norisi un rezultātiem!

 

Alūksnes pilsētas bibliotēka:

 

“Mani īpaši iepriecināja e-kurss mazajiem, kuru aktīvi izmantoju pasākumos, jo, tā kā arī mani bērni tikai tagad sāk iepazīt internetu, tad uzskatu, ka tas ir lielisks materiāls, ar kura palīdzību bērnam iemācīt, kā pasargāt sevi un citus, darbojoties internetā, kā dators patiesi var kļūt par draugu-palīgu!”

 

Asūnes pagasta tautas bibliotēka:

 

“Bērni nāca uz bibliotēku un strādājām ar e-kursu „Mans draugs dators”. Stundas laikā šo kursu izskatīt nav iespējams, tāpēc interesenti  nāk vēl tagad un turpina mācīties darbu ar datoru kopā ar bitīti.”

 

Alsviķu bibliotēka:

 

“Liels paldies par bibliotēku portālā publicētajiem e-mācību kursiem pieaugušajiem un “Mans draugs dators” bērniem. Bibliotekāram tie atvieglo apmācību procesu. Ja vēl katrā bibliotēkā būtu projektors, tad varētu organizēt mācību klases.”

 

Šodien Alsviķu bibliotēkas sapnis piepildījās!

 

2011. gada konkursā piedalījās 89 bibliotēkas no visas Latvijas, kopā noorganizējot 353 aktivitātes un iesaistot 7637 bērnus un 1440 pieaugušos.