Kultūras ministrija izsludina konkursu līdzfinansējuma saņemšanai projektiem, kuri jau ir saņēmuši atbalstu ES programmas “Kultūra” (2007–2013) un “Radošā Eiropa” (2014-2020) projektu konkursā. Šo programmu mērķis ir sekmēt kultūras nozarē strādājošo cilvēku starptautisko mobilitāti, atbalstīt kultūras un mākslas darbu starptautisko apriti un veicināt starpkultūru dialogu. Uz atbalstu konkursa kārtībā var pretendēt Latvijas kultūras organizācijas un institūcijas, kuru projekti atbalstīti ES programmu “Kultūra” un “Radošā Eiropa” apakšprogrammas “Kultūra” dažāda veida sadarbības projektu vai daiļliteratūras tulkošanas projektu konkursos.
 
Uz līdzfinansējumu var pretendēt arī ES programmas “Eiropa Pilsoņiem” (2007–2013) aktivitātes “Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi” un programmas “Eiropa Pilsoņiem” (2014–2020) aktivitātes “Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” projekti. Aktivitātes mērķis ir informēt un skaidrot par nacisma un staļinisma režīmu traģiskajām sekām, īpaši par šiem jautājumiem informējot jaunāko paaudžu Eiropas iedzīvotājus. Uz atbalstu var pretendēt projekti, kuri atbalstīti ES programmas “Eiropa pilsoņiem” nacisma vai staļinisma režīmu upuru piemiņas projektu konkursā. Pretendentu vidū var būt nevalstiskās organizācijas, arhīvi, muzeji, pašvaldības, izglītības un pētniecības iestādes un citi interesenti.
 

Nolikums
Pieteikuma anketa
Projekta izdevumu/resursu tāme
Vērtēšanas komisijas locekļa apliecinājums
Atbilstības kritēriji
Kvalitātes kritēriji

Finanšu pārskats par piešķirto līdzekļu izlietojumu

 
Uz līdzfinansējumu var pretendēt organizācijas un institūcijas, kurām ticis piešķirts Eiropas Komisijas atbalsts. Pieejamais valsts budžeta līdzfinansējums šajā konkursa kārtā ir 60 000  eiro.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2015. gada 12. jūnijam plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu, adrese: K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs – 2015. gada 12. jūnijs) vai elektroniska dokumenta formā uz e-pasta adresi pasts@km.gov.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, apstiprinātu ar laika zīmogu un noformētu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iesniegtos projektu pieteikumus vērtēs Kultūras ministrijas izveidota vērtēšanas komisija, ņemot vērā šādus kritērijus – projekta pieteikuma kvalitāte, Latvijā notiekošo aktivitāšu īpatsvars starptautiskajā projektā, Latvijas organizāciju statuss projektā, projekta mērķu atbilstība Latvijas kultūrpolitikas prioritātēm un projekta publicitātes plāns.

Konkursa nolikumu, projekta pieteikuma anketu un sīkāku informāciju par konkursa nosacījumiem un norisi var iegūt KM interneta mājas lapā www.km.gov.lv,  kā arī KM Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkta nodaļā, Antonijas ielā 9, 2.stāvā, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, pa tālruni 67330229, pa e-pastu radosaeiropa@km.gov.lv