No piekļuves internetam līdz digitālajām kolekcijām, no tiešsaistes mācībām līdz meistarotājvietām (makerspaces) – lai bibliotēkas spētu pilnvērtīgi izmantot IKT iespējas un atbilstošā kvalitātē sniegtu pakalpojumus, tām ir nepieciešama piemērota infrastruktūra, personāls ar labām digitālajām prasmēm un daudz kas cits.

Balstoties uz pieejamo literatūru par bibliotēku tehnoloģiju plānošanu un novērtēšanu, IFLA ir sagatavojusi apkopojumu “Tehnoloģiju vajadzības un sagatavotība: apkopojums bibliotēkām” (Tech Needs and Readiness: a Briefing for Libraries), kurā apkopotā veidā sniegts pārskats par dažām galvenajām tēmām un apsvērumiem, kas jāņem vērā, izvērtējot bibliotēku tehnoloģijas, tehnoloģiskās vajadzības un bibliotēku sagatavotību izmantot tās savā darbā un pakalpojumu sniegšanā.

Instrukcijā iekļautās tēmas:

  • pirmie soļi ceļā uz bibliotēkas tehnisko novērtējumu (pieejamās infrastruktūras un aprīkojuma uzskaite);
  • budžeta, politisko nostādņu un citu faktoru ietekme uz bibliotēku tehnisko sagatavotību (kā bibliotēkām pieejamais aprīkojums, infrastruktūra un citi resursi atbilst bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu veidam vai izmantošanai);
  • plašāks tehniskās gatavības konteksts (bibliotēkas tehnoloģiju plānu un mērķu pielāgošana sabiedrības vajadzībām).

Apkopojumā skaidrots, ka bibliotēku tehniskās vajadzības var saprast kā vienādojuma atrisināšanu ar bibliotēku piedāvājumu, pieejamajiem resursiem un infrastruktūru, personāla prasmēm, politiku un praksi, kā arī sabiedrības vajadzībām un prasībām.

Bibliotēku tehniskā gatavība nav jautājums tikai par digitālās infrastruktūras un aprīkojuma pieejamību, personāla prasmēm, attiecīgajām politiskajām nostādnēm un procedūrām, bet arī par sabiedrības vajadzībām, kuras var tikt apmierinātas, izmantojot bibliotēku tehnoloģijas. Novērtējot abus šos faktorus, ir iespējams noteikt bibliotēkas sagatavotības pakāpi un identificēt turpmākās darbības.

IFLA materiāls pieejams: https://www.ifla.org/files/assets/hq/library_tech_needs_and_readiness_-_briefing.pdf.

Nākamais solis ir identificēt faktoru kopumu, kas jāņem vērā, plānojot konkrētām kopienas vajadzībām atbilstošus bibliotēku pakalpojumus. Turpmākajos mēnešos IFLA savā tīmekļvietnē dalīsies ar dažādiem piemēriem.

 

Pēc IFLA informācijas sagatavojusi:

Kristīne Deksne
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
kristine.deksne@lnb.lv