Vasaras skolas mērķis ir veicināt savstarpēju komunikāciju, kopīgu mācīšanos un saliedētību, daloties ar Latvijas bibliotēku un citu kultūras institūciju labāko praksi, lai attīstītu profesionālās prasmes un kompetences četros tematiskos blokos: 1) bibliotēkas informācijas resursi un to pārvaldība; 2) kultūras mantojuma digitalizācija un saglabāšana; 3) bibliotēku un kultūras iestāžu pakalpojumu plānošana un attīstība; 4) sadarbība ar dažādām organizācijām un vietējām kopienām kultūras jomā.

Vasaras skolas aktivitātes norisināsies gan Rīgā, gan Cēsīs sadarbībā ar Rīgas Centrālo bibliotēku, Latvijas Universitātes bibliotēku un Cēsu Centrālo bibliotēku. Dalībniekiem būs iespēja izzināt ne tikai Latvijas Nacionālās bibliotēkas un citu Latvijas bibliotēku pieredzi, bet arī iepazīt dažādu Latvijas kultūrvietu darbību, kopienu izglītošanas un iesaistīšanas metodes, kā arī aktivitātes nevalstiskajā sektorā, veidojot kultūras projektus.

“EU4Dialogue” ir Eiropas Savienības finansēta daudzkomponentu programma, kas atbalsta iniciatīvas, lai veidotu labvēlīgu vidi savstarpējam dialogam un kontaktiem Dienvidkaukāza reģionā un Moldovas Republikā. Šī projekta mērķis ir uzlabot sadarbību, izmantojot izglītību un kultūru. Kopā ar septiņiem konsorcija partneriem no Beļģijas, Francijas, Vācijas, Īrijas, Latvijas un Polijas kopumā četrās darba paketēs tiek īstenota virkne īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa pasākumu. Plānotās aktivitātes skolu, augstākās izglītības un kultūras jomās ietver mācību braucienus skolēniem un studentiem uz ES valstīm, tiešsaistes valodu kursus skolotājiem, vasaras skolas, vieslekcijas, mākslinieku rezidences un kursus kultūras menedžmenta, pedagoģijas, kultūras mantojuma, teātra un kino jomās.

Vairāk informācijas par projektu

Latvijas Nacionālās bibliotēkas kā partnera darbības galvenais mērķis ir pilnveidot minēto valstu vietējo bibliotēku kapacitāti. Visu aktivitāšu kodols ir bibliotēku kā kultūrvietu koncepcija, kas pulcē gan profesionāļus, gan kopienas un sniedz tiem pakalpojumus, iesaistot visas sabiedrības grupas un attīstot to empātiju. Piecu gadu projekta ietvaros līdz 2025. gadam Latvijas Nacionālā bibliotēka plāno organizēt divas vasaras skolas, nodrošināt mentoringa programmu desmit vasaras skolas dalībniekiem un desmit individuālās prakses, kā arī atbalstīt pasākumus/seminārus projekta reģionos. Iegūtā pieredze, vasaras skolu saturs, labākās prakses piemēri no projekta reģioniem un praksē sasniegtie rezultāti tiks apkopoti projekta gala ziņojumā.

 

Papildus informācija:
Džūlija Sniķere
Projekta vadītāja – Bibliotēku nozares speciāliste
Attīstības departamenta Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
dzulija.snikere@lnb.lv
67716050