ESF projekta 8.4.1.0./16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros 3 izglītības programmās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pilnveidojas 180 cilvēki.

ESF projekta 8.4.1.0./16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra, mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta mērķauditorija ir strādājoši vai pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar jebkāda līmeņa iegūtu izglītību. Tas nozīmē, ka ikviens iedzīvotājs var pieteikties uz jebkuru izglītības programmu, arī nesaistīti ar viņu līdzšinējo profesionālo pieredzi un darba jomu.

Projekta galvenā priekšrocība ir atvieglota mācību maksa izglītojamajiem – 90% sedz Eiropas Savienība fondi un valsts.

Projekts īstenošanas periods ir 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris un tas notiek 5. kārtās, katrā no tām apstiprinot tautsaimniecības nozares, kurās izglītības iestādes varēs pieteikt savas programmas. 2. un 4. kārtā projektā tika iekļauta arī kultūras nozare, tādējādi ietverot arī bibliotēku nozari. Latvijas Nacionālā bibliotēka (turpmāk – LNB) projekta 2.kārtas ietvaros piedāvāja divas programmas – profesionālās tālākizglītības programmu “Bibliotēku zinības” (960h) un profesionālās pilnveides izglītības programmu “Informācijas un bibliotēku zinību pamati” (240h). 2. kārtā tika saņemti 259 potenciālo izglītojamo pieteikumi, no tiem iespēja mācīties bija 94 cilvēkiem. 2018.gada nogalē un 2019.gada janvārī 240h programmu absolvēja G12 un G13 grupas, kopā 34 cilvēki, iegūstot apliecību par profesionālo pilnveidi.

Savukārt 2019.gadā mācības turpina 960h programmas četru (T4-7) grupu izglītojamie, pretendējot uz kvalifikācijas “Bibliotekārs” iegūšanu 2020.gada februārī. Lai gan 2019.gadā tiek turpināta 2.kārtas īstenošana, Latvijas Nacionālā bibliotēka sagatavoja piedāvājumu arī 4.kārtai, kuras ietvaros grupas mācības uzsāka šī gada vasarā. 4.kārtā tika piedāvātas trīs programmas: “Bibliotēku zinības” (960h), “Informācijas un bibliotēku zinību pamati” (160h) un neformālās izglītības programma “Drukāto un digitālo resursu pārvaldība bibliotēkā” (40h). Tika saņemti 290 pieteikumi, no tiem mācības 40h programmā augusta ietvaros divās grupās īstenoja 26 izglītojamie. 2019.gada oktobrī 160h programmu absolvēs 30 cilvēki, bet mācības līdz 2020.gada rudenim turpinās “Bibliotēku zinības” 2 grupas (T8 un T9).

Programmu īstenošanu projekta ietvaros Latvijas Nacionālajā bibliotēkā veic Kompetenču attīstības centrs, programmas pedagogi pārsvarā ir LNB darbinieki, kā arī tiek piesaistīti eksperti no citām Latvijas bibliotēkām vai citām nozarēm. Programmā “Bibliotēku zinības” kvalifikācijas prakse 240h apjomā katram izglītojamajam tiek īstenota arī ar reģionālo bibliotēku kā prakšu vietu atbalstu.

Vairāk par projektu: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/

Vairāk par LNB Kompetenču attīstības centru: www.macies.lnb.lv

Programmu anotācijas: https://lnb.lv/lv/kompetencu-attistibas-centrs/lnb-kompetencu-attistibas-centra-piedavato-kursu-anotacijas

 

Informāciju sagatavoja:
Agnese Treimane
Mācību koordinētāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Kompetenču attīstības centrs
E-pasts: agnese.treimane@lnb.lv