Grantu programmas "Bērniem un ģimenēm draudzīgi projekti" ietvaros Kokneses pagasta padome līdz 2008. gada vasarai ierīkos skeitparku pagasta jauniešiem (fonda piešķīrums LVL 7500,-). Aizkraukles bibliotēkas bērnu nodaļa gada garumā rīkos nodarbības bērniem ar īpašām vajadzībām un pilnveidos bibliotēkas darbu (fonda piešķīrums LVL 1134,02). Savukārt biedrība "Grāmatas bērniem" sagatavos un izdos grāmatu "Ljudi, kotorije nji risobaljis", kura tiks dāvinātas Rīgas bibliotēkām un mazākumtautību skolu bibliotēkām; notiks grāmatas atvēršanas svētki un 10 nodarbības bērniem Rīgas skolās (fonda piešķīrums – LVL 3000,-).
 
Šīs grantu programmas mērķis ir veicināt bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanos Latvijā, atbalstot aktivitātes un pasākumus, kas palīdz rast risinājumus aktuālām problēmām un mazina to cēloņus. Pieejamais finansējums 2007. un 2008. gadā ir LVL 90 000. Viena granta apjoms var sasniegt LVL 7500. Pieteikumus var iesniegt biedrības un nodibinājumi, pašvaldības un to iestādes, kuru darbība ir vērsta uz atbalstu bērniem un ģimenēm Rīgā, Jūrmalā, Rīgas rajonā un Aizkraukles rajonā.
 
Grantu programmas "Jauniešu iniciatīvu darbnīcas" ietvaros Aizkraukles jauniešu klubs "Galaktika", veicinot jauniešu un ģimeņu stāvokļa uzlabošanos Aizkrauklē, īstenos izglītojošas aktivitātes un pasākumus 505 jauniešiem (fonda piešķīrums – LVL 3000,-). Biedrība "Latvijas Mazpulki" veidota 15 jauniešu komanda apgūs teorētiskas un praktiskas iemaņas, kā organizēt un vadīt vietēja un nacionāla mēroga pasākumus bērniem. Viņi aktīvi līdzdarbosies visās projekta aktivitātēs, uzņemoties līdera lomu, vadīs nodarbības Mežaparka bērniem vides darbnīcas un iesaistīs aktivitātēs Mežaparka iedzīvotājus (fonda piešķīrums – LVL 1500,-). Savukārt biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" 15 jauniešu komanda, apgūstot atbilstošas zināšanas un iemaņas, kļūs par vienaudžu izglītotājiem HIV/AIDS prevencijas jomā. Katrs apmācītais jaunietis sniegs informāciju un apmācīs vismaz 200 vienaudžus Rīgas skolās, jauniešu organizācijās, publiskos pasākumos (fonda piešķīrums – LVL 1400,-).
 
Šīs grantu programmas mērķis ir veicināt jauniešu iniciatīvas un viņu līdzdalību sabiedrības norisēs, atbalstot pasākumus, kas veicina pilsonisko apziņu, sadarbību un kultūras apmaiņu, mudina iesaistīties vietējās sabiedrības dzīvē, iepazīstina ar brīvprātīgo darbu. Pieejamais finansējums – LVL 36 000. Viena granta apjoms var sasniegt līdz LVL 3500. Pieteikumus aicinātas iesniegt jauniešu organizācijas, kā arī pašvaldības un to iestādes, kurus strādā ar jauniešiem Rīgā, Jūrmalā, Rīgas rajonā un Aizkraukles rajonā.
 
Plašāki atbalstīto projektu apraksti pieejami www.abfonds.lv (sadaļa – Atbalstītie projekti).
 
Finansējumu grantu programmu īstenošanai ir piešķīrusi Aizkraukles banka.
 
AB.LV Sabiedriskā labuma fonds – korporatīvs labdarības fonds, kas veicina labdarības attīstību un sniedz atbalstu sabiedriska labuma iniciatīvām, īpašu uzmanību pievēršot kultūrai un mākslai, bērniem un jauniešiem; pilsētvides attīstībai; izglītības un pilsoniskās sabiedrības attīstībai, sabiedrības sociālai un etniskai integrācijai.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Mareks Indriksons
Sabiedriskā labuma fonda ab.lv valdes priekšsēdētājs
Tālr.: 26518970