Lai optimizētu programmā izvirzītā ilgtermiņa stratēģiskā mērķa sasniegšanu un skaidrāk iezīmētu plānotos pasākumus programmas realizēšanai, rīcības plāns izstrādāts no 2007. gada līdz 2009. gadam.
 
Programmas mērķis ir veicināt izglītotas un radošas personības veidošanos, paaugstinot izglītojamo zināšanas, prasmes un iemaņas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanā, norāda Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts.
 
Ilgtermiņa mērķa pilnīgai īstenošanai no 2007. gada līdz 2013. gadam nepieciešama informācijas un komunikāciju tehnoloģiju plaša izmantošana mācību procesā, izstrādājot elektroniskos mācību materiālus, pilnveidojot izglītības programmas saturu izglītības kvalitātes un pievilcības uzlabošanai, veidojot un izmantojot dažādus pakalpojumus izglītības kvalitātes paaugstināšanai.
 
Tāpat nepieciešams vairot pedagogu un izglītības darbinieku zināšanas un prasmes, palielinot skolotāju kvalifikācijas līmeni un darba efektivitāti, kā arī veidot efektīvu izglītības informācijas sistēmu, nodrošinot elektronisko mācību materiālu pieejamību un paaugstinot izglītības sistēmas vadības efektivitāti, norāda sekretariāts.
 
Lai sasniegtu programmas mērķi, nepieciešama elektronisko mācību resursu veidošana, izglītības informācijas sistēmas izveide, mācību personāla kompetences paaugstināšana un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras modernizācija un uzturēšana.
 
Rīcības plānā aprakstīti uzdevumi un pasākumi programmas īstenošanai, to izpildes laika plānojums, papildu nepieciešamais finansējums un rādītāji uzdevumu un pasākumu izpildes novērtēšanai.
 
Elektronisko mācību materiālu standartu izstrādi paredzēts pabeigt līdz nākamā gada 15. jūnijam, savukārt mācību materiālu datu bāzi – līdz 2009. gada 31. decembrim. Mācību materiālu datubāzu vadības sistēmas uzturēšanu ar atbalsta servisu un pedagogu apmācību ar mācību materiālu datubāzu vadības sistēmu paredzēts ieviest līdz 2009. gada 31. decembrim.
 
Tāpat līdz 2009. gada beigām paredzēts izstrādāt jaunus elektroniskos mācību materiālus, kā arī izveidot un ieviest skolu "personas kartīšu" un skolas vadības informācijas sistēmu.
 
Līdz 2010. gada 15. maijam plānots izveidot izglītības reģistrus, savukārt līdz 1. jūlijam – izglītības informācijas sistēmu un lietotāju elektroniskos profilus.
 
Par programmā apstiprināto virzienu, uzdevumu un rīcības plāna pasākumu īstenošanu atbildīgā institūcija noteikta Izglītības un zinātnes ministrija, savukārt par rīcības plāna izpildes koordinējošo institūciju atbildīgs Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts.
 
Rīcības plāna ieviešanai papildu līdzekļus plānots piesaistīt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta.
 
 
Dzintars Hmieļevskis LETA
Copyright © LETA