E-iekļaušanas konference ir pirmā iespēja ministriem apspriest jauno Eiropas e-integrācijas stratēģiju, kas ietilpst i2010 iniciatīvā. Ministri informēja par paveikto kopš Rīgas deklarācijas pieņemšanas, kā arī plāniem attiecībā uz nākamā gada e-integrācijas iniciatīvu.
Sanāksmes laikā tās dalībnieki sprieda arī par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) un darbnespējas jautājumiem, par IKT lomu sabiedrības aktīvās novecošanas periodā, kā arī nodarbinātības sekmēšanai, par digitālajām prasmēm un kompetencēm, un e-integrācijas un ekonomikas savstarpējo saistību.
Ministre I. Gudele, uzrunājot konferences dalībniekus, pauda gandarījumu par to, ka e-iekļaušanas iniciatīva, kuras pamati tika likti pagājušā gada vasarā, pieņemot Rīgas deklarāciju (to parakstīja 34 ministri), ir rosinājusi aktivitātes visas Eiropas mērogā. Iniciatīvas mērķis ir dažādu iedzīvotāju grupu integrācija sabiedrības politiskajos, ekonomiskajos un sociālajos procesos, tādējādi veicinot nodarbinātību, ikviena indivīda dzīves kvalitāti, sociālo līdzdalību un valsts tautsaimniecības attīstību. Ministre īpaši uzsvēra pozitīvo tendenci – nevalstisko organizāciju un komerciālā sektora aktīvu iesaistīšanos iniciatīvas īstenošanā.
 
I. Gudele: "Statistika liecina, ka 30–40% Eiropas iedzīvotāju ir liegtas tās priekšrocības, ko nodrošina dators un internets. Tas cilvēkiem būtiski sašaurina izvēles iespējas, pakalpojumu pieejamību un resursu ietaupījumus. Tāpēc e-iekļaušanas problēmas risināšana ir izšķiroša un atzīta par vienu no Eiropas politiskajām prioritātēm."
Akcentējot Latvijas paveikto e-iekļaušanas veicināšanā, I. Gudele minēja vairākus projektus – platjoslas interneta pieslēgumu attālinātajās teritorijās, piekļuves barjeru mazināšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, publisko piekļuves punktu veidošanu tai sabiedrības daļai, kam mājās nav pieejams dators un internets, kā arī datorlietošanas pamatprasmju apguves veicināšanu un universālo pakalpojumu.
 
Papildu informācija
 
E-iekļaušanas iniciatīva ir daudzu pasākumu komplekss, kas veicina dažādu sabiedrības grupu integrāciju sabiedriskajos un politiskajos procesos, kā arī iekļaušanos darba tirgū, pamatā balstoties uz plašu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu.
 
Šī gada 8. novembrī Eiropas Komisija pieņēma paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Eiropas i2010 iniciatīvu "Iesaisties informācijas sabiedrībā". Komisijas paziņojums un turpmākās aktivitātes e-iekļaušanas jomā ir balstītas uz Rīgas ministru deklarāciju, kas tika pieņemta Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta 2006. gadā rīkotajā augsta līmeņa konferencē "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas – iekļaujošai sabiedrībai".
 
Eiropas Komisijas Informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu ģenerāldirektorāta pārstāvis Franss de Bruins ministrei I. Gudelei adresētā vēstulē ir norādījis: "Jūsu pūles un personiskais ieguldījums starptautiskas augsta līmeņa konferences sagatavošanā ir nesis augļus Eiropas Savienības politikas veidošanā visplašākajā mērogā!"
 
 
Informāciju sagatavoja:
Inese Auniņa
Īpašu uzdevumu ministres elektroniskās pārvaldes lietās sabiedrisko attiecību padomniece
Tālr.: 29283034