Lai pretendētu uz apmaksātu studiju vietu, ir iespēja sagatavot projektu. Desmit labāko projektu autoriem divu studiju semestru mācību maksu projekta "Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma" ietvaros apmaksā Valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas".
Iesniedzot dokumentus:
  1. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz tā kopija.
  2. Latvijas Universitātes absolventiem jāuzrāda izvēlētās programmas apgūšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokuments un tā pielikums (ja tāds pastāv) un jāiesniedz šo dokumentu kopijas.
  3. Citu (ne Latvijas Universitātes) augstākās izglītības iestāžu absolventiem jāuzrāda izvēlētās programmas apgūšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokuments un tā pielikums (ja tāds pastāv). Jāiesniedz minēto dokumentu kopijas, vienlaicīgi uzrādot to oriģinālus, ja tas nepieciešams reflektantu ranžēšanai. Ja nevar uzrādīt oriģinālus, to kopijām jābūt notariāli apliecinātām.
  4. Jāiesniedz dzīves gājuma apraksts (CV).
  5. Jāiesniedz pieteikums studijām uz noteikta parauga veidlapas. Kopā ar pieteikuma veidlapu ir jāiesniedz viena fotogrāfija 3×4 cm.
  6. Jāsamaksā reģistrācijas maksa – 10 (desmit) lati par iesniegto pieteikuma veidlapu.

Dokumentu pieņemšana tiek pagarināta no 20.-26. novembrim. Dokumenti jāiesniedz Sociālo zinātņu fakultātē, Lomonosova ielā 1A, 224. telpā no plkst. 10:00-13:00 un no 14:00-18:30 pie maģistra programmu studiju metodiķes Ievas Plaukas.

Iestājpārbaudījums – projekta aizstāvēšana, intervija – 30. novembrī 14:00 Sociālo zinātņu fakultātē, Lomonosova ielā 1A, 413. telpā.

Vairāk informācijas – Daina.Pakalna@lu.lv vai http://www.szf.lu.lv sadaļā "Reflektantiem".

Informāciju sagatavoja:
Inese Salmiņa
LU Sociālo zinātņu fakultātes ārējo sakaru koordinatore
Tālr.: 7089866 
E-pasts: szf@lu.lv