To visu Tev apgūt palīdzēs pieredzējuši akadēmiskie mācību spēki – Latvijā pazīstami informācijas zinātnes, bibliotēkzinātnes un grāmatzinātnes eksperti un augsta līmeņa profesionāļi (B.Holma, L.Krūmiņa, B.Mūze, D.Pakalna, B.Sporāne, A.Vilks, V.Zanders), kuri strādā ar mūsdienīgām pasniegšanas metodēm, studentiem piedāvājot bibliotēku integrēto informācijas sistēmu studijas.
Labvēlīgu studiju vidi nodrošina SZF modernā infrastruktūra, tajā skaitā fakultātes bibliotēkas piedāvātie informācijas resursi un datu bāzes.
 
Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistrs bibliotēkzinātnē un informācijā.
 
Studiju programma akreditēta līdz: 31.12.2010.
 
Studiju ilgums: 2 gadi (4 semestri).
 
Iepriekšējā izglītība: augstākā speciālā izglītība (bibliotekārs un bibliogrāfs), bakalaura vai maģistra grāds jebkurā nozarē.
 
Iestājpārbaudījums: pārrunas par izvēlēto pētniecības virzienu, pētniecības virziena pieteikums iesniedzams reizē ar pieteikšanos studijām (datorsalikumā, burtu lielums – 12, intervāls 1,5 , apjoms – 5 lpp. ar pievienotu izmantoto informācijas avotu sarakstu). Pieteikumā ir jānorāda iecerētā pētniecības virziena aktualitāte un līdzšinējā izpētes pakāpe, izstrādājamā darba mērķis un uzdevumi, paredzamā teorētiskā un empīriskā bāze, kā arī pētniecības metodes.
 
Bez konkursa: 2009. gada LU Bibliotēkzinātnes un informācijas bakalaura studiju programmas absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 (ļoti labi) un bakalaura darba novērtējums ir 9 (teicami) vai 10 (izcili). Pretendentiem jāpiesaka potenciālā maģistra darba tēma.
 
Studiju vietu skaits: 10 vietas par valsts budžeta finansējumu un 10 par personīgo finansējumu.
Studiju programmas mērķis
Nodrošināt Latvijas bibliotēkas un informācijas institūcijas ar augsta līmeņa kvalificētiem bibliotēku un informācijas speciālistiem un zinātniekiem ar pilnu akadēmisko izglītību, kas spēj iekļauties Eiropas un pasaules procesos šajās zinātnēs.
 
Kādas prasmes un iemaņas studiju programma veido studentos?
Bibliotēkzinātnes, informācijas zinātnes un grāmatzinātnes teoriju apguve, lai sekmētu informācijas procesu izpratni sociālo zinātņu un sabiedrības attīstības kontekstā.
Jaunāko nozares teorētisko pieeju metožu apguve un to pielietošana praksē. Informācijas tehnoloģiju un datu apstrādes, kā arī prezentācijas prasmju apguve.
 
Studiju programmas saturs
Lai kļūtu par sociālo zinātņu maģistru bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnē – jāiegūst kopā 80 kredītpunkti (kp) studiju kursos A (obligāti apgūstamie kursi) un B (obligātās izvēles kursi) daļā, tajā skaitā 20 kp par maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu. Studentiem tiek piedāvāta iespēja specializēties vienā no 2 studiju virzieniem:
• bibliotēkzinātne un grāmatzinātne,
• informācijas pārvaldība.
Maģistru pilna laika klātienes studijas ilgst divus gadus (četrus semestrus). Pēdējais semestris pilnībā tiek veltīts maģistra darba izstrādei. Maģistrantu lekcijas ieplānotas ceturtdienās, piektdienās, sestdienās. Pārējais laiks jāveltī patstāvīgām avotu studijām, referātu un prezentāciju gatavošanai, kontroldarbu un patstāvīgo darbu izstrādei.
 
A daļā apgūstamie kursi (50 kredītpunkti): INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBAS TEORIJA, BIBLIOTĒKU SISTĒMPOLITIKA, PERSONĀLA VADĪBA, BIBLIOTĒKU UN INFORMĀCIJAS NORMATĪVĀ BĀZE, INFORMĀCIJAS MEKLĒJUMVALODAS, GRĀMATZINĀTNES UN GRĀMATNIECĪBAS AKTUĀLĀS PROBLĒMAS, BIBLIOTĒKU PĀRVALDĪBA, MAŠĪNLASĀMĀ DATU APSTRĀDE un citi kursi, kā arī MAĢISTRA DARBS.
 
B daļā apgūstamie kursi (30 kredītpunkti)
INFORMĀCIJAS SISTĒMAS, ELEKTRONISKĀ INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANA, BIBLIOTĒKU INFORMĀCIJAS SISTĒMAS ADMINISTRĒŠANA, DIGITĀLĀS BIBLIOTĒKAS, WWW LAPU VEIDOŠANA UN DIZAINS, METADATI, BIZNESA INFORMĀCIJA, BIBLIOTĒKU SADARBĪBA DIGITĀLĀ VIDĒ, INFORMĀCIJAS CENTRU UN BIBLIOTĒKU TIRGZINĪBU (MĀRKETINGA) TEORIJA,
INFORMĀCIJAS ZINĀTNES UN BIBLIOTĒKZINĀTNES TEORIJAS, KOMUNIKĀCIJAS TEORIJAS UN MŪSDIENU SABIEDRĪBA, PĒTNIECĪBAS METODES, KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMA BIBLIOTĒKĀ, BIBLIOTEKĀRĀ PSIHOLOĢIJA un citi kursi.
 
Darba iespējas
Programmas absolventi ir gan lielāko Latvijas zinātnisko, gan speciālo un publisko bibliotēku vadītāji, nodaļu vadītāji, galvenie speciālisti un sistēmu administratori.
 
Sociālo zinātņu maģistra grāds bibliotēkzinātnē un informācijā nodrošina daudzveidīgas darba iespējas arī citās atmiņas institūcijās ( arhīvos un muzejos), informācijas centros, valsts un komercstruktūrās, kas veic informācijas vākšanu, kārtošanu, izguvi un izplatīšanu, strādā ar klientiem un lietotājiem, informācijas sistēmām un darbojas sociālās saskarsmes jomās, piemēram, v/a „Kultūras informācijas sistēmas”.
 
Studiju iespējas pēc studiju programmas absolvēšanas
Studiju programmā iegūtā spēja veikt padziļinātu informācijas, bibliotēkzinātnes un grāmatzinātnes procesu analīzi ļauj programmas absolventiem turpināt studijas dažādās LU doktorantūras programmās (galvenokārt Komunikāciju zinātnes doktorantūrā SZF), kā arī virknē citu valstu augstskolu, piemēram, Lafboro universitātē Lielbritānijā.
 
Dokumentu pieņemšanas un iestājpārbaudījumu laiki:
Dokumentu pieņemšana: no 6. līdz 17. jūlijam darba dienās no 10.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 18.30 SZF dekanātā, Lomonosova ielā 1, 224.telpā.
Pieteikšanās ārpuskonkursa reģistrācijai (šīgada bakalaura programmu absolventiem, kuriem ir uz to tiesības) : 6.-9.jūlijam darba dienās no 10.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 18.30 Lomonosova ielā 1A, 224.telpā
Iestājpārbaudījums: pārrunas 22. jūlijā pulksten 10.00, SZF.
 
Iesniedzamie dokumenti:
1) pieteikums MA studijām
2) jāuzrāda pase un jāiesniedz pases 1. un 3. lapas kopija (kopijā skaidri jābūt salasāmam vārdam, uzvārdam un personas kodam);
3) jāuzrāda iepriekšējo izglītību apliecinošā dokumenta un tā pielikumu (atzīmju izraksta) kopijas, vienlaicīgi uzrādot šo dokumentu oriģinālus. Ja nevar uzrādīt oriģinālus, to kopijām jābūt notariāli apliecinātām;
4) tiem reflektantiem, kas izglītību guvuši ārzemēs, nepieciešams Latvijas Akadēmiskā centra atzinums;
5) studentiem, kas studēs par maksu, jāslēdz līgums ar LU un jāiemaksā studiju nauda LU kasē;
6) Reģistrācijas maksa Ls 15.
 
Reģistrācija studijām
Maģistra studiju programmās reģistrācija fakultātē no 23. jūlija līdz 31. jūlijam, bet no 23. jūlija līdz 29. jūlijam (tikai tie, kuri izturējuši iestājpārbaudījumu un ieguvuši tiesības reģistrēties par budžeta finansējumu) no 10.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 18.30 Lomonosova ielā 1A, 224.telpā
 
Studiju maksa un studiju kredīti 2009./2010. ak.g.
3000 Ls maģistra studiju programmās; 2300 Ls – 2008./2009.ak.g. LU pamatstudiju absolventiem
Studiju maksa (1. studiju gadā): 1500 Ls; 1150 Ls – 2008./2009.ak.g. LU pamatstudiju absolventiem
 
 
Informācija un palīdzība reģistrācijas laikā:
T: 67089851, Anete.Zasa@lu.lv
Programmas direktors: Viesturs Zanders viesturs.zanders@lu.lv