Gatavojoties UNESCO Ģenerālās konferences 36. sesijai, UNESCO LNK nodrošina Latvijas delegācijas sagatavošanu un Latvijai interesējošu jautājumu aizstāvību un izcelšanu. Svarīgākās Latviju interesējošās jomas šajā sesijā ir UNESCO darbības programmas pieņemšana 2012.-2013. gadam, dokumentārā mantojuma jautājumi, mākslu izglītības jautājumi, jaunas rekomendācijas pieņemšana par vēsturisko pilsētainavu saglabāšanu, jautājumi par atmiņu institūciju – bibliotēku, arhīvu un muzeju attīstību, programmas “Cilvēks un biosfēra” attīstība, dažādi ētikas jautājumi, t. sk. klimata pārmaiņu ētika, informācijas sabiedrības ētika, kā arī UNESCO reformas un repozicionēšanās process, kas sevī ietver arī arvien pieaugošu un nopietnu nacionālo komisiju lomu.

“Latvijas delegācija aktīvi iesaistās visās debatēs, kas mums ir svarīgas. Izceļot UNESCO lomu šā brīža mainīgajā pasaulē un uzsverot attīstības jaunos virzienus, Latvija aktīvi iesaistās UNESCO reformas procesa virzībā, un mūsu ieguldījums tiek atzinīgi novērtēts. Mēs esam uzņēmušies iniciatīvu jautājumos par nacionālajām komisijām un to darbības sakārtošanu dalībvalstīs uz vietas. Latvijai ir arī viena no vadošajām lomām UNESCO un tās nacionālo komisiju būtības un vērtības skaidrošanas procesā vispirms pašas organizācijas ietvaros. Šajā kontekstā īpaši būtiski ir veicināt izpratni un izcelt to, ka UNESCO nav aģentūra, kas iestājas par abstraktiem globāliem vai politiskiem mērķiem, bet tā ir ANO specializētā aģentūra ar mērķi veicināt pašu dalībvalstu attīstības jautājumu aizstāvību. UNESCO galvenie instrumenti ir dažādās programmas izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jautājumos, standartu izstrāde un to ievērošanas veicināšana, vērtību jautājumu aktualizēšana un to vērtēšana starpdisciplināri un kopsakarībās. Īpaši šobrīd, kad pasaule saskaras ar ļoti daudziem ekonomiskiem izaicinājumiem, UNESCO loma arvien pieaug, jo ir nepieciešams iestāties par ikviena cilvēka labklājību, izaugsmi un pilnveidošanos dzīves gaitā. Mēs ceram, ka šī sesija turpinās nodrošināt kvalitatīvu ieguldījumu šo jautājumu tālākā izcelšanā,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.

Latvija UNESCO Ģenerālās konferences 36. sesijā piedalās ne tikai kā sesijas dalībnieks, bet pilda arī 36. sesijas viceprezidenta pienākumus un darbojas UNESCO Ģenerālās konferences birojā. UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa tika ir iecelta par UNESCO Starpreģionālo nacionālo komisiju tikšanās prezidenti Ģenerālās konferences ietvaros. Tā notika 24. oktobrī.

UNESCO LNK aktīvas dalības pamatā ir tas, ka Latvija kopš 2009. gada darbojas UNESCO Izpildpadomē, jo tika ievēlēta Izpildpadomes viceprezidenta postenim 2009.-2011. gadā. Šī pozīcija deva iespēju Latvijai gan izcelt savas intereses UNESCO, gan arī apliecināt patiešām kvalitatīvu un pārdomātu ieguldījumu organizācijas darbā.

“Latvijas ieguldījums UNESCO darbā starptautiski tiek novērtēts arvien atzinīgāk. Pateicoties stingrai nostājai Latvijai svarīgos tematos un iniciatīvai organizācijas kopējo jautājumu risināšanā, esam parādījuši sevi kā līdzvērtīgu un vērā ņemamu partneri. Iesaistīšanās visas pasaules mēroga jautājumu risināšanā dod iespēju izcelt konkrētas mums svarīgas intereses, piesaistot to īstenošanai plašākus resursus un partnerus,” uzsver Dagnija Baltiņa.

Latvijas delegāciju UNESCO Ģenerālās konferences 36. sesijā vada UNESCO LNK prezidente, LR kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende. Delegācijā darbojas arī LR vēstniece Francijā LR Pastāvīgās pārstāvniecības vadītāja UNESCO Sanita Pavļuta-Deslandes, LR Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Lauma Sīka un UNESCO LNK loceklis, LNB direktors Andris Vilks. Sesijas darbam konkrētās jomās līdzi sekos arī vairāki Latvijas eksperti un padomnieki – Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības UNESCO padomniece Aina Nagobads – Ābola, LR Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta Politikas plānošanas nodaļas vadītāja Elīna Petrovska un Latvijas pārstāvis UNESCO programmas “Informācija visiem” starpvaldību padomē, UNESCO LNK Komunikācijas un informāciju programmu padomes loceklis Andrejs Vasiļjevs.

UNESCO dibināta 1945. gadā un ir lielākā ANO sistēmas organizācija, kuras darbā šobrīd piedalās 193 dalībvalstis un septiņas asociētās valstis. UNESCO galvenie uzdevumi ir veicināt miera kultūru pasaulē, izglītības pieejamību un kvalitāti, kultūras mantojuma saglabāšanu, informācijas pieejamību, nabadzības mazināšanu, kā arī sniegt dalībvalstīm atbalstu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā caur zināšanu mobilizāciju un jēgpilnu to izmantošanu. Ģenerālā konference ir tās augstākā lēmējinstitūcija, kas pulcē dalībvalstu pārstāvjus reizi divos gados.

Šogad oktobrī aprit 20 gadi kopš Latvija ir UNESCO dalībvalsts. Redzamākās UNESCO LNK aktivitātes aizvadītajos 20 gados ir mantojuma saglabāšanas un aizsardzības jautājumu aktualizēšana UNESCO Pasaules mantojuma, “Pasaules atmiņa” un nemateriālā kultūras mantojuma programmu ietvaros, izglītības pieejamības un kvalitātes jautājumu aizstāvība globālā rīcības plāna “Izglītība visiem” ietvaros, zinātnes ētikas jautājumu aizstāvība un zināšanu mobilizēšanas veicināšana, tai skaitā ik gadu piešķirot stipendijas sievietēm zinātnē, u.c. UNESCO LNK darbojas kā atvasināta publisko tiesību juridiskā persona LR Ministru kabineta pārraudzībā ar mērķi stiprināt izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas lomu valsts un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, valstiskuma stiprināšanā, demokrātisko vērtību īstenošanā un nabadzības mazināšanā, kā arī sekmēt sabiedrības labklājību, tās locekļu līdztiesību un savstarpēju cieņu Latvijā.