Veidojot budžeta projektu, RDKD ir ievērojis budžeta projekta sastādīšanas principos noteikto taupīguma pieeju, vienlaikus ievērojot pamatprincipu – turpināt kultūras darbības attīstību. Veicot budžeta optimizāciju visām Kultūras departamenta programmām, ir samazināti ikgadējie budžeta izdevumi (administratīvie izdevumi – transporta, telefona izdevumi, kancelejas preces, informācijas tehnoloģijas pakalpojumi u.c.) Ls 564 749 apmērā. Turpretī budžeta iestāžu ieņēmumi palielināti par Ls 132 476.
RDKD liels izdevumu īpatsvars ir 65 iestāžu (Rīgas Centrālās bibliotēka un tās 42 filiālbibliotēkas, kā arī mūzikas un mākslas skolas, profesionālais pūtēju orķestris "Rīga", koncertorganizācija "Ave Sol", muzeji, kultūras nami un centri) uzturēšanas izdevumi, tāpēc būtiski palielinātas izmaksas, kas saistītas ar valsts ekonomiskajiem procesiem – straujo komunālo tarifu kāpumu un inflāciju. Neskatoties uz ikgadējo izdevumu optimizāciju, komunālo pakalpojumu izmaksu palielinājumam papildus nepieciešami Ls 91 452 pret 2008. gada komunālo pakalpojumu bāzes izdevumiem.
RDKD prioritāte allaž bijusi budžeta projektā iekļautās prasības kultūras darbinieku atalgojuma palielinājumam un sociālajām garantijām. Nākamajā gadā priekšplānā izvirzīts atalgojums PPO "Rīga" un kamerkora "AVE SOL" mūziķiem, kuru atalgojums ir gandrīz divas reizes zemāks kā līdzvērtīgu mūziķu atalgojums citos valsts kolektīvos. Piemēram, plānots palielināt kora "AVE SOL" atalgojumu 26 koristiem no Ls 250 līdz Ls 376 pirms nodokļu nomaksas. Ir pieprasīts 12,5% palielinājums pret 2008. gadu programmā "Tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksa".
Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komitejas priekšsēdētāja Helmī Stalte sēdes laikā papildus iesniedza deputātiem pieteikumu par 10% atalgojuma palielinājumu kultūras iestāžu darbiniekiem, atzīmējot: "Kultūras darbinieku atalgojums joprojām ir nepamatoti zems. Bagāto Rīgas kultūras dzīvi realizē cilvēki, kas netiek atbilstoši novērtēti. Cik ilgi tas var turpināties?" Diskusiju rezultātā, komitejas deputāti uzdeva RDKD budžetā iestrādāt – 15% palielinājumu Rīgas kultūras iestādēs strādājošajiem un 20% palielinājumu pašdarbības kolektīvu vadītājiem.
RDKD lūdzis palielināt līdzekļus Rīgas tautas mākslas un amatieru kolektīvu darbības un Dziesmu svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšanai, finansējumu valsts svētku un atceres dienām gadskārtu ieražu un tradīciju pasākumiem, ikgadējiem pilsētas pasākumiem, kopumā palielinot līdzekļus par Ls 30 612. Finanšu līdzekļu palielinājums – Ls 17 873 nepieciešams arī aktivitāšu nodrošināšanai sakarā ar Rīgas pilsētas kandidēšanu uz Eiropas Kultūras galvaspilsētas statusu 2014. gadā.
Daudzi pilsētvides noformējuma elementi, tos taupīgi glabājot un izmantojot, ir lietoti pilsētvides noformējumā jau 3 gadus. To fiziskais un morālais nolietojums rada nepieciešamību jaunu noformējuma elementu izveidei un jaunu teritoriju apgūšanai mikrorajonos.
Kopumā RDKD administrēto programmu 2009. gada budžeta projekts sastāda Ls 16 909 586. Pieprasītais budžeta projekta pieaugums pret 2008. gadu sastāda 2,3%.
RDKD ir atbildīgs par kultūras pasākumu Rīgā organizēšanu, Rīgas kultūras procesa stratēģisko plānošanu un kultūrvides veidošanu, kas ietver arī dažādu kultūras iestāžu darbības īstenošanu, svētku noformējuma realizēšanu Rīgā un starptautisku kultūras sakaru veidošanu.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Annija Senakola
Rīgas domes Kultūras departamenta preses sekretāre 
Tālr.: 67105398, 25974922, Fakss: 67043671