Semināra mērķis ir palīdzēt bibliotekāriem izprast ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus un iepazīt labās prakses pieredzes stāstus, tādējādi saredzot savas iespējas piedalīties ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Seminārā ar prezentāciju par Norvēģijas bibliotēku pieredzi ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā uzstāsies Vikenas novada bibliotēkas (Viken County Library) vadītāja Heidi Hovemūena (Heidi Hovemoen). Lektore pastāstīs ne tikai par to, kā ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem strādā Vikenas novada bibliotēka, iekļaujoties reģiona attīstības stratēģijā, bet arī raksturos nacionālā līmenī paveikto un ieplānoto. Tiks sniegti pieredzē balstīti ieteikumi, kā bibliotēkām veiksmīgāk iekļauties ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, kā novērtēt savu sniegumu un arvien vairāk sasniegt šos mērķus. Norvēģu lektores priekšlasījums notiks angļu valodā ar secīgo tulkojumu latviešu valodā.

Latviju seminārā pārstāvēs Latgales reģiona bibliotēku pieredzes stāsti – par paveikto ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā dalīsies bibliotekāri no Preiļu, Līvānu, Rēzeknes, Balvu, Ludzas, Krāslavas, Daugavpils un Jēkabpils reģiona.

Semināra norisi atbalsta: Izglītības un zinātnes ministrija, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā un Norvēģijas vēstniecība Latvijā.

Semināra mērķauditorija ir Latgales reģiona bibliotekāri, taču – tā kā seminārs notiek tiešsaistē, tajā piedalīties ir aicināts ikviens, kuram interesē bibliotēku darbs ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Dalība seminārā ir bez maksas. Lai iegūtu saiti dalībai seminārā, pieteikšanās – obligāta. Lūdzu aizpildīt pieteikuma formu līdz 1. oktobrim.

Semināra programma

Par semināru ciklu

Seminārs noslēdz 2019. gada 4. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā aizsākto semināru ciklu ar mērķi: aktualizēt bibliotēku lomu un iesaisti ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Lai veicinātu pēc iespējas plašāka bibliotekāru loka iekļaušanu informācijas un pieredzes apmaiņā par ilgtspējīgas attīstības mērķiem, būs notikuši četri reģionālie semināri – Zemgalē, Kurzemē, Latgalē un Vidzemē: Zemgales reģionālais seminārs notika 2019. gada 2. oktobrī Jelgavā, Jelgavas pilsētas bibliotēkā, bet Kurzemes reģionālais seminārs – 2019. gada 12. decembrī Ventspilī, Pārventas bibliotēkā; Vidzemes reģionālais seminārs notiks 23. septembrī tiešsaistē. 2021. gada martā Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, tiek plānota projekta noslēguma konference.

2015. gadā ANO Ģenerālās asamblejas 70. sesijā tika pieņemta rezolūcija “Mūsu pasaules pārveide: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam” jeb Dienaskārtība 2030. Tā nosaka 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus – priekšnoteikumus, lai pasaulē mazinātos nabadzība un citas nevienlīdzības izpausmes un pasaules attīstība būtu cilvēkam un dabai saudzīga un ilgtspējīga. 2019. gada 23.–26. septembrī Ņujorkā, ASV, notika ANO Ģenerālā asambleja, kuras ietvaros tika organizēts arī samits par ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Viens no galvenajiem samita atzinumiem ir tāds, ka diemžēl progress ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā ir nepietiekams, tādēļ valdībām ir aktīvāk jārīkojas, lai iekļautu ilgtspējīgas attīstības mērķus politikas plānošanas dokumentos un piešķirtu tam arī finansējumu. Būtisks progresa veicinātājs ir arī izglītība un sabiedrības izpratnes celšana, kur nozīmīgu ieguldījumu var sniegt ne tikai izglītības iestādes, bet arī bibliotēkas.

Papildus informācijai par semināru atgādinām, ka pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam LBB ir iztulkojusi latviešu valodā IFLA izdevumu “Bibliotēkas un ilgtspējīgas attīstības mērķi: stāstu veidošanas rokasgrāmata” (Libraries and the Sustainable Development Goals: A Storytelling Manual). Rokasgrāmatā apkopoti praktiski ieteikumi un noderīga informācija, kas domāta, lai palīdzētu sagatavot pārliecinošus stāstus par bibliotēku pakalpojumiem, projektiem un programmām un to ietekmi uz kopienām ilgtspējīgas attīstības mērķu kontekstā. Saīsinātā veidā uz rokasgrāmatas bāzes ir sagatavota ilgtspējīgas attīstības mērķu stāstu stāstīšanas plūsmkarte.

 

Informāciju sagatavoja:

Māra Jēkabsone
LNB Bibliotēku attīstības centra
galvenā bibliotekāre
LBB valdes priekšsēdētāja
mara.jekabsone@lnb.lv
26115747

Kitija Balcare
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas
komunikācijas konsultante
k.balcare@gmail.com
29683396