ESF projekta 8.4.1.0./16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (turpmāk – projekts), ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra, mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projekta mērķauditorija ir strādājoši vai pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar jebkāda līmeņa iegūtu izglītību.

Projekta sākotnējais īstenošanas periods bija 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris ar 5 kārtām*, katrā no tām apstiprinot noteiktas tautsaimniecības nozares, kurās izglītības iestādes varēs pieteikt savas programmas. 2. un 4. kārtā projektā tika iekļauta arī kultūras nozare, tādējādi ietverot arī bibliotēku jomu. Latvijas Nacionālā bibliotēka (turpmāk – LNB) projekta 2. kārtas ietvaros piedāvāja divas programmas – profesionālās tālākizglītības programmu “Bibliotēku zinības” (960h) un profesionālās pilnveides izglītības programmu “Informācijas un bibliotēku zinību pamati” (240h). 2. kārtā kopumā tika saņemti 259 potenciālo izglītojamo pieteikumi, no tiem 34 cilvēkiem bija iespēja divās grupās (G12, G13) mācīties 240h programmā. 2018. gada nogalē un 2019. gada janvārī programmu absolvēja visi 34 izglītojamie, iegūstot apliecību par profesionālo pilnveidi.

2018. gadā mācības uzsāka arī 960h programmas 60 izglītojamie četrās (T4-7) grupās, pretendējot uz kvalifikācijas “Bibliotekārs” iegūšanu 2020. gadā. Februārī 59 izglītojamie kārtoja profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, un no tiem 55 ieguva nepieciešamo vērtējumu, lai saņemtu profesionālās kvalifikācijas apliecību 2020. gada 6. martā.

Kopumā 2. kārtas ietvaros mācījās 94 cilvēki. Lai gan 2019.gadā tika intensīvi turpināta projekta 2. kārtas īstenošana, LNB sagatavoja piedāvājumu arī 4. kārtai. No tā projektam apstiprinātas tika trīs programmas: profesionālās tālākizglītības programma “Bibliotēku zinības” (960h), profesionālās pilnveides izglītības programma “Informācijas un bibliotēku zinību pamati” (160h) un neformālās izglītības programma “Drukāto un digitālo resursu pārvaldība bibliotēkā” (40h). Kopā tika saņemti 290 pieteikumi. 2019. gada augustā 40h programmā divās grupās mācības īstenoja 26 izglītojamie. Augustā mācības tika uzsāktas arī 160h programmā, un oktobrī to absolvēja visi 30 izglītojamie.

Līdz 2020. gada septembrim mācības turpināja programmas “Bibliotēku zinības” 2 grupas (T8 un T9). Katrā grupā tika uzņemti 15 cilvēki, taču profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtoja 26 cilvēki, no kuriem 2020. gada 2. oktobrī 25 absolventi saņēma profesionālās kvalifikācijas apliecības. Kopumā 4. kārtas ietvaros mācījās 86 cilvēki.

Visu grupu mācības notika klātienē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centrā, taču T8 un T9 grupu pēdējās mācību sesijas, ņemot vērā COVID-19 izraisīto ārkārtējo situāciju valstī, tika organizētas arī attālināto mācību formā.

Programmu pedagogi pārsvarā bija LNB darbinieki, kā arī tika piesaistīti eksperti no citām Latvijas bibliotēkām vai citām nozarēm. Programmā “Bibliotēku zinības” kvalifikācijas prakse 240h apjomā katram izglītojamajam tika īstenota arī ar vairāk kā 80 dažādu Latvijas bibliotēku kā prakšu vietu atbalstu.

Projekta galvenā priekšrocība ir atvieglota mācību maksa izglītojamajiem – 90% sedz Eiropas Savienības fondi un valsts. Kopumā LNB no ES fondiem un valsts sākotnēji tika piešķirti 118 368 EUR abu kārtu visu programmu grupu mācību īstenošanai. No tiem reāli tika saņemti 118 188 EUR par tiem izglītojamajiem, kas mācības pabeidza un saņēma apliecību.

Vairāk par projektu: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/
Vairāk par LNB Kompetenču attīstības centru: www.macies.lnb.lv

* 2020. gada pirmajā pusē projekta īstenošanas periods tika pagarināts, papildinot arī norises kārtas

 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Pašāne
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centra vadītāja
agnese.pasane@lnb.lv