Piešķiramā kvalifikācija: pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija – bibliotēku  informācijas speciālists, kā arī bibliotēku  informācijas speciālists ar specializācija izglītības iestādes bibliotekārs

&nbs p;

Studiju veids: nepilna laika studijas.

Studiju ilgums: 2,5 gadi.

Mācību maksa: Ls 720.
 
Programmas struktūra:

A daļa:
– Pasaules civilizācijas vēsture,
– Latvijas kultūras vēsture,
– Filozofija un kultūras teorija,
– Profesionālā svešvaloda (angļu, vācu),
– Prezentācija,
– Darba drošība,
– Lietišķā etiķete,
– Saskarsmes psiholoģija,
– Ekonomikas pamati,
– Vadības psiholoģija,
– Tiesību pamati,
– Autortiesības,
– Personālmenedžments,
– Projektu menedžments.

B daļa:
– Grāmatniecības vēsture,
– Dokumentoloģija,
– Informācijas sistēmas,
– Valodas zīmju sistēmas,
– Zinātniski pētnieciskais darbs,
– Literatūras vēsture,
– Runas māksla,
– Elektroniskā informācijas meklēšana,
– Digitālo attēlu indeksēšana,
– Bibliogrāfijas teorija un metodika,
– Nacionālā bibliogrāfija,
– Bibliogrāfiskais apraksts,
– Klasificēšana un katalogu organizēšana.

C daļa:
– Bibliotēka un sabiedrība,
– Bibliotēku krājumi,
– Lasītāju apkalpošana,
– Bērnu bibliotekārā apkalpošana,
– Bibliotēku vēsture,
– Novadpētniecības teorija un prakse,
– Kursa darbs specialitātē,
– Kvalifikācijas darbs.

C daļa (bibliotēku  informācijas speciālistam ar specializāciju izglītības iestādes bibliotekārs):
– Bibliotēka un sabiedrība,
– Izglītības iestāžu bibliotēku krājumi,
– Lasītāju apkalpošana,
– Skolēnu bibliotekārā apkalpošana,
– Attīstības psiholoģija,
– Ievads pedagoģijā,
– Izglītības iestāžu bibliotēku funkcijas,
– Bibliotēku vēsture,
– Novadpētniecības teorija un prakse izglītības iestāžu bibliotēkās,
– Kursa darbs specialitātē,
– Kvalifikācijas darbs.

 

Studiju darba metodes: lekcijas, praktiskas nodarbības, individuālais darbs.

 

Pēc studiju programmas beigšanas absolventi var: strādāt zinātniskajās, speciālajās, publiskajās, augstāko un vidējo, kā arī citu mācību iestāžu bibliotēkās, informācijas iestādēs un to struktūrvienībās, informācijas centros, citās ar informācijas vākšanu, strukturēšanu, glabāšanu un izplatīšanu saistītās institūcijās.

 

Prasības uzņemšanai: nepilna laika maksas studiju programmā students tiek uzņemts konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu sertifikātu latviešu valodā un literatūrā un svešvalodā vērtējuma. Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām, centralizēto eksāmenu rezultātu sertifikāti nav nepieciešami.

Dokumentus var iesniegt līdz 15. septembrim (Bruņinieku ielā 57)