Lai kļūtu par autorizētu bibliotēkas lietotāju, jābūt bibliotēkas lasītājam, nedrīkst būt parādu, lietotājam arī jāatnāk uz bibliotēku un jāpalūdz izveidot vārdu un paroli.
 
Kļūstot par autorizēto bibliotēkas lietotāju, lasītājiem ir iespēja pasūtīt grāmatas un pagarināt to lietošanas termiņu, pieslēdzoties bibliotēkas elektroniskajam katalogam.
 
Lasītāju pieprasījums tiks apstrādāts 24 stundu laikā. Pasūtītās grāmatas tiks rezervētas un glabāsies bibliotēkā trīs dienas. Pagarināt grāmatu lietošanas termiņu varēs tikai tām grāmatām, kuras nav pieprasījuši citi lietotāji.
 
2008. gadā Ludzas bibliotēkas abonementā uzsākta arī automatizētā grāmatu izsniegšana un saņemšana. Ludzas bibliotēkas grāmatu fonda rekataloģizācija tika sākta 2000. gadā. Visi dati par grāmatu fondu tika ievadīti elektroniskajā katalogā, un katrai grāmatai tika piešķirts un ielīmēts svītrkods, datorā ievadot vairāk nekā 30 000 eksemplāru, kas skatāmi arī internetā.
 
Iespieddarbu izsniegšana notiek automātiski ar skenera palīdzību, reģistrējot izsniegto vienību skaitu elektroniskajā datubāzē. Skeneris nolasa grāmatu svītrkodus, un datorā top grāmatu saraksts, kuru printeris izdrukā čeka veidā. Par saņemtajiem izdevumiem lietotāji parakstās izdrukātajā čekā. Lasītājiem, tāpat kā agrāk, tiek izdota lietotāja karte ar pastāvīgo lasītāja numuru.
 
Kā atzīst bibliotekāri, automatizētā izsniegšana palīdz atrast vajadzīgo grāmatu un ātrāk izpildīt lasītāju pieprasījumu, turklāt darbiniekam nevajag rakstīt grāmatu nosaukumus formulāros.
 
 
Einārs Dervinieks LETA
Copyright © LETA