Dagnija Baltiņa absolvējusi Hārvarda Universitāti, iegūstot maģistra grādu sabiedrības vadībā, Brandenburgas Tehnisko universitāti, iegūstot maģistra grādu pasaules mantojuma studijās; savukārt Latvijas Universitātē pabeigusi doktorantūras studijas vēsturē un šobrīd ir doktora grāda pretendente.

“Ar pagodinājumu pieņemu aicinājumu kļūt par Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktori, lai turpinātu Andra Vilka mūža darbu. Nacionālās bibliotēkas misija Latvijā ir būt par nozīmīgu demokrātijas balstu un pierādījumu Latvijas izcilībai, izaugsmei un varēšanai. Nākamajā desmitgadē LNB tiks nostiprināta kā spēcīgs viedokļa līderis bibliotēku nozarē, kultūrā kopumā un plašākā valsts attīstības, labklājības un drošības kontekstā. LNB darba centrā ir cilvēks un izaugsme. Es ticu, ka LNB kopā ar visām Latvijas bibliotēkām padarīs bibliotēku par ikviena Latvijas iedzīvotāja un institūcijas paradumu, balstu un vērtību,” uzsver Dagnija Baltiņa.

Pretendentiem izvirzītās prasības konkursā bija akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība humanitārajā vai sociālajā zinātnē, vismaz 3 gadu darba pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldību iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, kas iegūta pēdējo 5 gadu laikā, teicamas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas (vismaz C1 līmenis valsts valodai, vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs angļu valodai, vismaz B1 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs franču vai vācu valodai atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai. Tāpat vēlama ir darba pieredze projektu vadībā, zināšanas par iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un LNB darbību un funkcijām, kā arī zināšanas par valsts iestādes finanšu un budžeta vadības principiem un labas zināšanas un izpratne par bibliotēkas nozari un tās attīstības tendencēm.

Tāpat tika vērtēta arī pretendentu orientācija uz rezultātu sasniegšanu, komandas vadīšanas prasmes, stratēģiskais redzējums, attiecību veidošana un uzturēšana, konkursa pretendentu izstrādāti LNB turpmākās darbības attīstības piedāvājumi 5 gadiem, kurā norādīti to īstenošanas veidi un līdzekļi.

Jau ziņots, ka būtiskākie LNB direktora amata pienākumi ir:

  • bibliotēkas darba plānošana, vadīšana un koordinēšana, nodrošinot tās mērķu un uzdevumu izpildi,
  • LNB krājuma un datu pārvaldības ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana,
  • LNB kā pētniecības un izglītības iestādes attīstības veicināšana,
  • LNB kā Digitālā kultūras mantojuma kompetences centra funkciju nodrošināšana,
  • bibliotēkas darbības un attīstības stratēģijas izstrāde un aktualizēšana, kā arī šo funkciju īstenošanas plānošana, koordinēšana un kontrolēšana,
  • regulāras LNB darbības izvērtēšanas un darbības pārskata sagatavošanas nodrošināšana,
  • LNB pieejamības un pakalpojumu kvalitātes pilnveides nodrošināšana, nosakot bibliotēkas pamatdarbības prioritātes, un tā īstenošanas uzraudzīšana,
  • LNB finansiālās, juridiskās un administratīvās darbības nodrošināšana tās mērķu un uzdevumu īstenošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iesaistīšanās Eiropas Savienības investīciju un finansējuma apgūšanā,
  • LNB sadarbības ar citām kultūras mantojuma institūcijām un akadēmisko vidi sekmēšana.

Atbilstoši likumdošanā* noteiktajam LNB direktora atalgojums paredzēts 4 116 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Jau ziņots, ka atklāts konkurss uz šo amatu tika izsludināts, KM saņemot ilggadējā LNB direktora Andra Vilka iesniegumu, kurā pausta vēlēšanās no š.g. 2. septembra pārtraukt darba tiesiskās attiecības.

* Atbilstoši 2022. gada 26. aprīļa MK noteikumos Nr. 262 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība” paredzētajam LNB direktora amatam noteikta 1.saimes „Administratīvā vadība”, 1.1.apakšaime „Administratīvā vadība valsts iestādē” IV līmenis, 16.mēnešalgu grupa

Aicinām lasīt:
Sintezēt pagātni ar nākotni: Intervija ar LNB direktoru Andri Vilku

Informāciju sagatavoja:
Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Lita.Kokale@km.gov.lv