LKA Latvijas Kultūras koledžas studiju programma “BIBLIOTĒKZINĀTNE UN INFORMĀCIJA”
(nepilna laika klātiene):

 • pirmā līmeņa (īsā cikla) profesionālās augstākās izglītības diploms ar kvalifikāciju “Bibliotēku informācijas speciālists”;
 • studiju programmas mērķis: sagatavot mūsdienīgi izglītotus, profesionāli kompetentus, konkurētspējīgus bibliotēku informācijas speciālistus darbam valsts un pašvaldības iestādēs, privātās institūcijās un nevalstiskajās organizācijās;
 • kvalificēti docētāji – nozarē strādājoši profesionāļi (Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitāte, Rīgas Centrālā bibliotēka u.c.) ar praktiskā un pedagoģiskā darba pieredzi;
 • iespēja turpināt studijas Latvijas Universitātes bakalaura līmeņa studiju programmā “Informācijas pārvaldība”.

 

Studiju saturs:

 • informācijas resursu pārvaldība: krājuma pārvaldība, klasificēšana, bibliogrāfiskā aprakstīšana, informācijas sistēmas, digitālo resursu pārvaldība;
 • bibliotēku pakalpojumu nodrošināšana: ievads informācijpratībā, informācijas avoti un meklēšana, informācijas pakalpojumi lietotāju grupām, novadpētniecība bibliotēkās, bibliogrāfija, sociālā psiholoģija, angļu un krievu valodu apguve, ieskats mūsdienu literatūrā, kultūras mantojums, kultūras pasākumu producēšana;
 • bibliotēkas darbības plānošana un organizēšana: projektu vadība, personāla vadība, bibliotēku darba vadība un likumdošana, informācijas centru pārvaldība, ekonomikas pamati, profesionālā ētika, tiesību pamati un autortiesības, civilā un vides aizsardzība, digitālā komunikācija un sociālie tīkli;
 • studiju laikā izstrādājamie darbi: kursa darbs, kvalifikācijas darbs – lietišķi pētījumi par bibliotēku, informācijas zinātnē vai grāmatniecībā aktuālu tēmu.
 • studijās integrēti mācību semināri un praktiskās nodarbības bibliotēkās, muzejos, arhīvā, SIA “Latvijas grāmata”, informācijas centros u.c.

 

Studiju procesa organizācija:

 • nepilna laika klātienes studijas – lekcijas notiek sestdienās laika periodos: septembris – novembris; februāris – aprīlis. Lekciju realizācija plānota, atbilstoši MK noteikumiem, 60% klātienē vai daļēji attālināti, 40% – attālināti (izmantojot Microsoft Teams platformu un koledžas e-studiju vidi);
 • četras studiju prakses – profesionālo prasmju gūšanai informācijas resursu pārvaldībā, lietotāju apkalpošanā, bibliotēkas darba organizācijā un vadībā;
 • studiju ilgums: 2.5 gadi (5 semestri);
 • studiju maksa: 1500 EUR gadā (iespēja sadalīt maksas grafiku; studiju kredīta iespējas).

 

Lai apgūtu studiju programmu “Bibliotēkzinātne un informācija” īsākā laika periodā (1.5-2 gadi), iespējams:

 • atzīt studiju programmai atbilstošus iepriekš gūtas augstākās izglītības citu augstskolu studiju kursus;
 • atzīt tālākizglītības programmās, profesionālās pilnveides izglītības programmās, tai skaitā Latvijas Nacionālās bibliotēkas formālās izglītības programmās “Bibliotēku zinības” un “Informācijas un bibliotēku zinību pamati”, iegūtas zināšanas;
 • atzīt pašmācības ceļā vai profesionālajā pieredzē bibliotēku nozarē iegūtas zināšanas, prasmes un kompetences noteiktos studiju kursos (kārtojot koledžā organizētu pārbaudījumu).

 

2022. gada uzņemšana:

 • pieteikšanās elektroniski, koledžas mājas lapā: 04.07.2022. – 22.07.2022.
 • elektroniski iesniedzamie dokumenti: vidējo izglītību apliecinoša dokumenta, sekmju izraksta un centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, 2 fotogrāfijas (3×4), maksājuma apstiprinājums par dokumentu reģistrāciju (20 EUR)
 • uzņemšanas rezultātu izziņošana: 26.07.2022.
 • līgumu slēgšana (klātienē): 08.08.2022. – 11.08.2022.

 

Vairāk informācijas par studiju programmu un uzņemšanas nosacījumiem koledžas mājas lapā, kā arī, zvanot vai rakstot: studiju programmas “Bibliotēkzinātne un informācija” direktore Gita Mikuda, gita.mikuda@lkk.gov.lv, tel. 26754623; studiju programmas koordinatore Daina Valeine, daina.valeine@lkk.gov.lv, tel. 22019437.