No 2018. gada nogales līdz 2021. gada nogalei Apvienotajā Karalistē norisinās kampaņa “Great School Libraries”, kuras mērķis ir noskaidrot, kāda ir skolu bibliotēku sistēma valstī, izveidot vienotas vadlīnijas, pēc kurām turpmāk strādātu skolu bibliotēkas, kā arī iekļaut skolu bibliotēkas “Ofsted” reģistrā (aģentūra Apvienotajā Karalistē, kura atbild par standartiem izglītībā un bērnu prasmju attīstīšanā).

Pirmajā kampaņas posmā tika veikta anketēšana, kuras mērķis bija iegūt informāciju par to, kādā situācijā ir skolu bibliotēkas Apvienotajā Karalistē. Aicinājumam aizpildīt elektroniskās anketas atsaucās 1750 skolu bibliotēkas. Pēc Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) datiem Apvienotajā Karalistē 2018. gadā bija 5296 skolu bibliotēkas.

Pateicoties kampaņai, ir audzis skolu bibliotēku prestižs skolēnu, skolotāju un vecāku vidū, kā arī valdības līmenī, taču joprojām Apvienotajā Karalistē ir skolas, kurās skolas bibliotēka netiek pienācīgi novērtēta. Lai sniegtu atbalstu skolu bibliotēkām, bija nepieciešams izveidot vienotas vadlīnijas, kurās aprakstīti mērķi un ieteikumi skolu bibliotekāriem.

Otrajā kampaņas posmā tika izveidotas vadlīnijas Skotijas skolu bibliotēkām 2018.–2023. gadam. Šajā dokumentā izklāstītais galvenais mērķis paredz, ka katram skolēnam ir pieejama skolas bibliotēka un tās pakalpojumi. Dokuments atbalsta arī nepārtrauktus uzlabojumus skolu bibliotēku pakalpojumos, kā arī iespēju skolu bibliotekāriem profesionāli pilnveidoties. Vadlīnijās izskan vīzija, ka Skotijas skolu bibliotēkās būs pieejami dažāda veida pakalpojumi, ar kuru palīdzību bērni un jaunieši iegūs papildu zināšanas un prasmes, viņiem būs piekļuve resursiem, kuri noderēs ne tikai mācību vajadzībām, bet arī turpmākai izglītībai. Skotijas skolu bibliotēkās būs vide, kurā ikviens jūtas labi un ir gaidīts. Vadlīnijās izklāstīti veidi, kā skolu bibliotēku pakalpojumi sniedz nozīmīgu atbalstu, lai sasniegtu Skotijas valdības izvirzītos mērķus izglītībā. Tas palīdzēs izglītības vadītājiem un lēmumu pieņēmējiem, lai veiktu efektīvu izvēli par skolu bibliotēku nodrošināšanu visiem skolēniem, darbiniekiem un plašākai sabiedrība. Vadlīniju izstrādes laikā tika izpētīti starptautiski dokumenti un standarti, tika veiktas aptaujas un apmeklētas dažādu skolu tīmekļvietnes, kā arī tika ņemti vērā Skotijas valdības izstrādātie ieteikumi bērnu labklājības attīstīšanai.

Vadlīnijas ietver piecus mērķus, kurus plānots īstenot Skotijas skolu bibliotēkās.

1. Skolu bibliotēkas Skotijā ir vieta, kur skolēni var papildināt savas zināšanas, pilnveidot prasmes, kuras noderēs nākotnē.
Skolu bibliotēku pakalpojumiem ir jābūt tādiem, lai tie atbilstu mūsdienu skolēnu vajadzībām. Skolas bibliotēkai ir jānodrošina vide, kurā skolēns jūtas labi un var saņemt palīdzību. Cilvēks, kurš strādā bibliotēkā, ir tiesīgs noteikt, kā bibliotēka strādās un kādus pakalpojumus piedāvās – tiem ir jābūt skaidri definētiem, lai visiem būtu skaidrs, kas konkrētajā bibliotēkā ir pieejams. Skolu bibliotēku piedāvātos pakalpojumus ir nepieciešams integrēt mācību programmās, līdz ar to ir svarīga sadarbība ar skolotājiem. Skolas bibliotekāram ir jāsadarbojas ne tikai ar skolotājiem, bet arī ar dažādām institūcijām un citiem sadarbības partneriem, lai skolēniem piedāvātu plašākas iespējas, piemēram, karjeras konsultācijas, padomus CV un motivācijas vēstuļu rakstīšanā utt. Skolas bibliotēkai būtu jāpiedāvā iespēja skolēniem strādāt bibliotēkā kā brīvprātīgajiem, ļaujot apgūt tādas prasmes kā plānošana, atbildība, prasme uzņemties vadību. Liela nozīme ir skolas bibliotekāram. Tieši viņi veido skolas bibliotēku konkrētajā skolā, informē skolēnus un mācību personālu par pieejamajiem resursiem. Skolas bibliotekāriem ir regulāri jāpilnveido savas zināšanas un prasmes, kuras tālāk nodot skolēniem un skolotājiem. Lai skolas bibliotēka tiktu pamanīta un ikdienā tajā uzturētos gan skolēni, gan skolotāji, skolas vadībai ir jāsaskata bibliotēkas nozīmīgums viņu skolā un jādara viss, lai skolas bibliotēkai būtu pietiekams finansējums, kvalificēts darbinieks, piemērota telpa un vide, kā arī kvalitatīvi informācijas resursi.

2. Skolu bibliotēkas Skotijā izmanto digitālās tehnoloģijas, lai nodrošinātu kvalitatīvas digitālās mācības bērniem un jauniešiem.
Digitālās prasmes ir ļoti vērtīgas ne tikai mācību procesā. Skolu bibliotēkas ir nodrošinātas ar nepieciešamajām tehnoloģijām, lai veicinātu skolēnu digitālās prasmes. Mūsdienās digitālā pratība ir tikpat nozīmīga kā lasīt un rakstītprasme, matemātika un pat valodu zināšanas. Lai attīstītu digitālās prasmes, ir nepieciešami noteikumi, piemēram, ko skolēns skolas bibliotēkā drīkst darīt pie datora un ko ne. Ņemot vērā, ka digitālajā pasaulē ir ļoti daudz informācijas, skolēniem ir jāapgūst līdz šim nebijusi prasme – kritiskā domāšana. Lai šo īstenotu, ir nepieciešama laba IKT infrastruktūra, skolu bibliotekāru iesaiste informācijpratības mācīšanā, kā arī kvalitatīvi digitālie resursi skolēniem un skolotājiem.

3. Skolu bibliotēkām Skotijā ir centrālā vieta, kas aptver visa vecuma bērnus un jauniešus un piedāvā viņiem iespēju pilnveidot lasītprasmi, veicinot arī ģimenes iesaisti lasīšanā.
Skotijā ir vairākas lasīšanas veicināšanas programmas, kurās var iesaistīties arī skolu bibliotekāri. Skolas bibliotekāram ir jānodrošina lasīšanas veicināšanas pasākumi visām vecuma grupām. Skolēnos ir jārada vēlme lasīt brīvajā laikā, lai lasīšana būtu viņu aizraušanās arī pieaugušo vecumā. Lai šo īstenotu, skolu bibliotekāri tiek aicināti izveidot kalendāru ar aktivitātēm, kuras var īstenot gan skolēni, gan skolotāji.

4. Skolu bibliotēkas Skotijā veicina skolēnu garīgo un sociālo labklājību, kā rezultātā skolas bibliotēka kļūst par uzticamu vietu bērniem un jauniešiem.
Skolēniem ir jābūt iespējai atpūsties no mācību stundām. Sākumskolu klasēs ir paredzēta vieta, kur skolēni var apsēsties, palasīt grāmatu, relaksēties. Pamatskolās jau ir atsevišķas telpas (parasti – bibliotēkas), kurās skolēni var atpūsties, un tajās ir pieejamas grāmatas un citi informācijas resursi – lai skolēni izglītotos un uzzinātu kaut ko jaunu. Skolu bibliotekāri aicina veselības nozares pārstāvjus uz bibliotēku, lai viņi pastāstītu par to, kā skolēniem justies labāk – cīnīties ar stresu utt. Skolas bibliotekāram ir jābūt ar ambīcijām, jātiecas uz izaugsmi – jāraksta projekti, lai iegūtu finansiālu atbalstu bibliotēkas labiekārtošanai un pilnveidošanai. Lai šo īstenotu, ir nepieciešama vizuāli pievilcīga vide, kur skolēni jutos labi un gribētu nākt uz bibliotēku atkārtoti.

5. Skolu bibliotēkas Skotijā ir būtiskas, lai veicinātu vienotu mācību programmu plānošanu un īstenošanu, kā arī funkcionētu kā vienots veselums.
Skolas bibliotekārs ir kvalificēts, izglītots un spēj palīdzēt skolēniem un skolotājiem. Skolu bibliotēku attīstība, mērķi un ieceres ir jāiekļauj kopējā skolas stratēģijā un darba plānā. Skolas bibliotēka ir jāiekļauj arī mācību programmās kā nozīmīgs atbalsts skolēniem un skolotājiem, kā arī jāsadarbojas ar dažādām organizācijām, kuras var atbalstīt bibliotēku.

Secinājumi

Vadlīniju izstrāde ir gana sarežģīts un laikietilpīgs process, taču tas ir rezultējies ar dokumentu, kurā iekļautas konkrētas darbības un procesi, kurus īsteno skolas bibliotēkas (vai kurus tām būtu jāīsteno). Vadlīnijās ir uzskaitīti ne tikai skolu bibliotēku mērķi, bet arī ieteikumi, kā tos īstenot. Dokuments palīdz ikvienam Skotijas un Apvienotās Karalistes skolas direktoram, bibliotekāram un arī valdībai saprast to, cik nozīmīgas un nepieciešamas ir skolu bibliotēkas, lai skolēni spētu augt, attīstīties un pilnveidoties.

Skolu bibliotēku pakalpojumi Skotijā ir pieredzējuši lielas pārmaiņas – pateicoties izmaiņām budžeta līdzekļu sadalījumā ir rastas iespējas nodrošināt skolu bibliotēkās kvalificētus bibliotekārus, iekārtot patīkamu vidi.

Kampaņas tīmekļvietnē ir iespējams iepazīt reālo pieredzi, kā bibliotēkas strādā un uzlabo savus pakalpojumus. Kampaņu īsteno Apvienotās Karalistes Skolu bibliotēku asociācija, Apvienotās Karalistes Skolu bibliotēku grupa, Apvienotās Karalistes bibliotēku un informācijas speciālistu asociācija (Chartered Institute of Library and Information Professionals, CILIP). Kampaņu finansē “Peters”, kas nodrošina publiskajām un skolu bibliotēkām grāmatas un pakalpojumus.

Kampaņai var sekot līdzi:
https://www.facebook.com/GreatSchLibs;
https://twitter.com/greatschlibs;
https://www.instagram.com/Greatschoollibraries.

 

Informāciju sagatavoja:
Madara Freivalde
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre
madara.freivalde@lnb.lv