Kāds ir projektu iesniegšanas termiņš? 2020. gada 13. jūlijs.

Kāds ir kopējais budžets? 1 075 350 EUR 24 mēnešu periodam.

Kas var piedalīties konkursā? Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un atbilst pētniecības organizācijas definīcijai. Kā sadarbības partneris var piedalīties arī valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos. Projektu iesniedzēji projektiem var piesaistīt sadarbības partnerus.

Programmu KM izstrādājusi sadarbībā ar Nacionālo kultūras padomi.

Pētījumu zinātniskos rezultātus plānots izmantot Kultūrpolitikas pamatnostādņu izstrādē un augstākās izglītības studiju procesā, attīstot ar programmu saistītas maģistrantūras un doktorantūras studiju programmas. Pētījumu rezultātā tiks izstrādāti kultūras sociālās un ekonomiskās ietekmes mērīšanas metodoloģijas risinājumi. Plānots veidot arī datu kopas, piemēram, par aktuālajiem Latvijas mākslinieciskās jaunrades un kultūras mantojuma procesiem, to sociālo un ekonomisko ietekmi un ilgtspēju.

VPP kā valsts pasūtījums zinātnē ir instruments, ar kura palīdzību tiek identificēti un pētīti Latvijas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākie jautājumi, kuru risināšanai nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, ka valsts stratēģiski investē budžeta līdzekļus zinātniskajā darbībā, lai radītu labvēlīgus apstākļus Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, tajā skaitā valsts drošībai un ekonomiskās izaugsmes stimulēšanai, sabiedrības attīstībai un kultūras mantojuma saglabāšanai.

Konkurss izsludināts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība” 4. punktu un Ministru kabineta 2020. gada 14. maija rīkojumu Nr. 263 “Par valsts pētījumu programmu “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai””.

VPP “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” projektu pieteikumu atklātā konkursa nolikums un tā pielikumi pieejami Latvijas Zinātnes padomes interneta vietnē.

Aicinām sekot līdzi Latvijas Zinātnes padomes aktualitātēm sociālajos tīklos:
FB https://www.facebook.com/Zinatnespadome/
Twitter: https://twitter.com/Zinatnespadome
Linkedin: Latvian Council of Science

Plašāka informācija:
Laura Bužinska
Latvijas Zinātnes padomes vecākā referente
E-pasts: laura.buzinska@lzp.gov.lv
Tālr.: +371 28621469