“Programmas “Pasaules atmiņa” reģistri reprezentē gan intelekta, gan jaunrades virsotnes, kas iemūžinātas tekstā, attēlā un skaņā. Tajā pašā laikā tie ir dokumenti, kuri ir atstājuši ietekmi uz vēstures gaitu, politiskiem notikumiem, tautsaimnieciskiem sasniegumiem. Tie ir gan komunikācijas un informācijas artefakti, gan process, kuram pamatā ir viens no UNESCO pīlāriem – zināšanu pieejamība, brīva aprite un tālāka uztvere sabiedrībā. Reģistri ir arī stāsts par atmiņas institūcijām. Latvija pastāvīgi ir bijusi aktīva dalībniece, atbalstot gan globālo, gan nacionālo reģistru,” uzsver UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas Nacionālās komitejas priekšsēdētājs Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks.

Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautās dokumentārā mantojuma nominācijas ar dažādu informācijas nesēju – tekstuālu, ilustratīvu, audiovizuālu u.c. – palīdzību atspoguļo, skaidro un saglabā Latvijas vēstures liecības. Katra jauna nominācija bagātina mūsu kolektīvo atmiņu un stiprina gan nacionālo, gan vispārcilvēcisko identitāti.

Dokumentārā mantojuma liecību piederība UNESCO “Pasaules atmiņas” Latvijas nacionālajam reģistram ir priekšnosacījums pretendēšanai uz pieteikumu starptautiskajam reģistram, kas nozīmē ne tikai dokumentārā mantojuma vienības augstu novērtējumu un starptautisku atzinību, bet arī valsts pausto atbildību šo mantojumu saglabāt un darīt to pieejamu ikvienam pasaules iedzīvotājam. Latvijā tiek glabātas divas UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā iekļautās nominācijas: “Dainu skapis” un “Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”.

Pieteikumus UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam reģistram iespējams iesniegt līdz 2021.gada 30.aprīlim, aizpildot un nosūtot nepieciešamos dokumentus UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai (Pils laukumā 4-206, Rīgā, LV-1050) un nominācijas elektronisko versiju nosūtot uz e-pastu: office@unesco.lv.

UNESCO programma “Pasaules atmiņa” 1992.gadā tika izveidota ar mērķi apzināt un saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izzināšanu visā pasaulē neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas. Redzamākā programmas “Pasaules atmiņa” iniciatīva ir reģistri, kas tiek veidoti starptautiskā, reģionālā un nacionālā mērogā. Latvijā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija 2009.gadā izveidoja programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālo reģistru, kurā šobrīd ir astoņas nominācijas: “Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita. 1936.-1940.”, “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”, “Raiņa un Aspazijas sarakste (1894.-1929.)”, “Latvijas Centrālās padomes Memorands. Rīga, 1944.gada 17.marts”, “Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924.-1931.gada ekspedīciju fotonegatīvos”, “Latviešu folkloras krātuves fonogrāfa valču kolekcija”, “Johana Kristofa Broces antikvārā kolekcija par Livoniju (Latviju un Igauniju) no 13. līdz 19.gadsimtam”, “Hernhūtiešu rokraksta kolekcija, 18. līdz 19.gadsimts”.

Informācija par UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālo reģistru

Nolikums: https://unesco.lv/files/UNESCO_Pasaules_atmina_LNR_vadlinijas_d05e6804.pdf.

“Pasaules atmiņas” Latvijas nacionālā reģistra nominācijas pieteikuma veidlapa

 

Papildu informācija:

Kitija Balcare
UNESCO LNK komunikācijas konsultante
Mob. tālr. (+371) 29683396
E-pasts: k.balcare@gmail.com