Tēžu krājumā var iepazīties ar šādām tēmām:

 • Jaunākās tendences bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes izglītībā
 • Ieskats Latviešu Nacionālā fonda izdevējdarbībā
 • Aktuālie pētniecības virzieni bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnē
 • Bibliotēku pārorientācija veselībpratības veicināšanai
 • Stāstniecības jēdziena izpratne bibliotēkzinātnes kontekstā
 • LU Bibliotēkas e-kursa “Ievads informācijpratībā’’ īstenošana: aprobācija un pilnveides iespējas
 • Simboliskās bibliotēkas daiļliteratūrā
 • LU abonēto datubāzu klāsts studentu vērtējumā
 • Bibliogrāfiskais rādītājs “LU Bibliotēka preses izdevumu publikācijās (1941–1990)”: izaicinājumi un ieguvumi
 • LU Bibliotēkas krājuma ieguves avoti pirmajos pēckara gados
 • LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes studentu diplomdarbu (1920–1944) kolekcijas raksturojums: ievērojamu personību devums dabaszinātnēs
 • Informācijas resursu pieprasījums no LU Bibliotēkas krātuves 2021. gadā, tā dinamika un saturiskais izvērtējums

Tēžu krājumu var lasīt LU Akadēmiskā apgāda mājaslapā.