Latvijas Vecāku kustība (LVK) tika izveidota 2011. gadā, apvienojoties vecākiem no piecām Latvijas pilsētām, lai aktivizētu pārmaiņas izglītībā. Šobrīd LVK vidū ir pārstāvji no 19 Latvijas pilsētām un novadiem, to starpā ir gan vecāki, gan pedagogi, gan izglītības iestāžu vadītāji. LVK iestājas par mūsu bērniem piemērotas un uz sadarbību vērstas Latvijas izglītības sistēmas pilnveidošanu. LVK moto: ZINĀT, SAPRAST, RĪKOTIES!

Vecāku kustības idejas centrā ir bērns. Ar vēl nenokautu ticību, mīlestību un cerību. Tiem apkārt ir vecāki, kas mostas un vēlas, lai viņa bērns spētu izveidot harmonisku ģimeni, izprastu pasaules veselumu, attiektos pret sevi un savu apkārtni ar mīlestību, galu galā – spētu veidot radošu un uz sadarbību orientētu sabiedrību un valsti, ar ko var lepoties un kurā justies laimīgi.

LVK vīzija – griba būt cilvēkiem, kas dzīvo harmonijā ar apkārtējo pasauli, ieliekot savu artavu harmoniskas ģimenes, sabiedrības un valsts izveidē.

LVK mērķi:

1. Palīdzēt realizēt atbildīgu un radošu vecāku iniciatīvas, kas veido pozitīvu, motivētu un veselu sabiedrību.

2. Izveidot informācijas centru esošajiem (un topošajiem) vecākiem (un vecvecākiem), kur saņemt atbalstu iniciatīvām, kas saistītas ar bērnu un savu personīgo attīstību, izglītību un veselību.

3. Apvienot vecākus, lai veicinātu tādas izglītības veidošanu, kuras mērķis ir palīdzēt cilvēkiem izaugt radošiem, pozitīviem un par savu rīcību atbildīgiem, tai skaitā jaunu izglītības iestāžu veidošana.

4. Uzlabot sociālo riska grupu bērnu, bērnu ar īpašām vajadzībām un mācīšanās grūtībām, bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un apdāvināto bērnu iekļaušanu izglītībā un sabiedrībā atbilstoši katra fiziskajai un garīgajai attīstībai.

5. Mūžizglītības, neformālās un interešu izglītības attīstība, organizējot un popularizējot izglītības pasākumus par sabiedrībai aktuālām, interesējošām un reālajai dzīvei nepieciešamām tēmām, veicināt informācijas apmaiņu starp vecākiem, organizējot tikšanās, seminārus, lekciju ciklus, konsultācijas un citus pasākumus.

6. Priekšlikumu izstrāde Latvijas Republikas normatīvo aktu grozījumiem izglītības, veselības un citās ar pilsoniskas sabiedrības veidošanu saistītās jomās.

7. Sabiedriskā labuma darbības.

8. Iesaistīties dažādos projektos un piesaistīt finansējumu aktivitātēm, saistītām ar biedrības mērķu realizāciju.

Kā pats galvenais LVK uzdevums tiek uzskatīts Informācijas un sadarbības centru izveidošana visas Latvijas mērogā. Jau šobrīd ir pieci kontaktpunkti, kur vecāki var vērsties ar savām idejām., – Rīgā, Jelgavā, Ozolniekos, Tukumā, Jaunpiebalgā un Ventspilī. Šo centru galvenie uzdevumi ir: Informācijas apkopošana, sistematizēšana un analīze, konsultāciju un informācijas sniegšana vecākiem (piem., alternatīvo skolu izveidošana, uzņēmējdarbības uzsākšana, komunikācijas veidošana, Eiropas projekti, projektu vadība, juridiskie jautājumi, bērna attīstība, attiecības ģimenē, komandas veidošana, u.c.) šīs darbības tiek veiktas bez maksas vai par ziedojumiem. Apmācību organizēšana (jomas: izglītība, veselība, personīgā attīstība).

Uz 2014. gada aprīli biedrībā ir jau vairāk kā 100 biedri – 57 fiziskas personas un 7 biedrības (kuras apvieno teju 70 biedrus) no dažādām Latvijas pilsētām un novadiem: Rīga, Jelgava, Ozolnieki, Tukums, Olaine, Jaunpiebalga, Alūksne, Rēzekne, Kuldīga, Dobele, Bauska, Ventspils, Carnikava, Ikšķile, Ķekavas novads, Mālpils novads, Talsu novads, Nīcas novads, Jelgavas novads (Glūda), Dobeles novads (Auru pagasts) u.c.

Jelgavas semināru tēmas:
25.09.2014. plkst. 15:00 “Dabīga ģimenes plānošana. Auglības atpazīšanas metode.”
28.09.2014. plkst. 15:00 “Sievietes rūpes par sevi gaidību periodā, dzemdībās un pēcdzemdībās.”
10.10.2014. plkst. 16:00 “Bērna emocionālā audzināšana.”
12.10.2014. plkst. 13:00 “Kā bērna potenciālu un talantu attīstību sekmē Suzuki mūzikas apguves metode.”
23.10.2014. plkst. 16:00 “Zīdīšanas teorija un prakse. Atbalsts jaunajai māmiņai.”

Lūgums pieteikties iepriekš, sūtot SMS ar vārdu, uzvārdu, izvēlēto lekciju pa tālruņiem 29168848 (Inga) vai 26482060 (Ilze), vai 27514357 (Kadija)

Vairāk informācijas par šiem pasākumiem – www.jzb.lv vai www.latvijasvecaki.lv/