Šie līdzekļi tika izlietoti, lai iegādātos 31 nosaukuma galda spēli.

Kopā iegādātas 100 spēles, kas sadalītas deviņām Valkas novada publiskajām bibliotēkām. Projekta realizāciju atbalstīja arī Valkas novada dome, piešķirot līdzfinansējumu EUR 224 apmērā. Projekta kopējās izmaksas EUR 1120.

Projekta “Gudra brīvā laika pavadīšana: Prāta spēju un radošumu veicinošas galda spēles Valkas novada publiskajās bibliotēkās” mērķis ir nodrošināt Valkas novada bibliotēkās bērniem un jauniešiem vecumā no 3 – 17 gadiem prātu un radošumu veicinošu brīvā laika pavadīšanu.

Galda spēles ir pieejamas Valkas, Ērģemes, Omuļu, Turnas, Kārķu, Zvārtavas, Vijciema, Lugažu un Sēļu bibliotēkās.

Iegādāto spēļu saraksts, skaits un sadalījums.

 

 
Informāciju sagatavoja:
Līga Mežule
Valkas novada Centrālās bibliotēkas
Galvenā bibliotekāre
Tālr.: 28672804