Izvēlētais akreditācijas veids ir mobilitātes konsorcijs, kas paredz LNB ar citām kultūras mantojuma institūcijām – bibliotēkām, muzejiem un arhīviem – īstenot kopīgus mācību braucienus starptautiskās pieredzes apmaiņai tieši izglītošanas jomā atbilstoši “train the trainers” principiem, kad pēc mobilitātes pieredzējušais darbinieks vada mācības citiem saviem kolēģiem.

Visam akreditācijas periodam LNB izvirzīja piecus attīstības mērķus:

  • nodrošināt latviešu valodas dzīvotspēju digitālās vides uzmanības centrā;
  • attīstīt kultūras atmiņas institūciju digitālās kompetences kultūras mantojuma veidošanai, uzturēšanai un izmantošanai;
  • stiprināt sabiedrības noturību un pilsonisko kompetenci;
  • attīstīt sadarbību starp vadošajām Eiropas bibliotēkām, arhīviem un muzejiem starptautisku nozares izglītojošu norišu organizēšanai;
  • attīstīt izglītojošās darbības nozīmi bibliotēkās.

Jebkura no kultūras mantojuma institūcijām, kurai ir kopīgi stratēģiskie attīstības mērķi ar LNB, var iesaistīties kopīgā mobilitātes projekta plānošanā, jo LNB ir akreditēts Erasmus+ mobilitātes konsorcija koordinators, kas akreditācijas periodā ir gatavs uzņemt savā konsorcijā arī jaunus konsorcija dalībniekus.

Erasmus+ akreditācija atvieglo ikgadēju projekta pieteikšanu un mobilitāšu plānošanu, savukārt nosaka stingrākas prasības īstenotājiem un dalībnieku atskaitēm, jo projekta laikā jāstrādā pēc Erasmus+ kvalitātes standartiem pieaugušo izglītības jomā un regulāri jāseko līdzi šo standartu ieviešanai un prasību ievērošanai.

Akreditētajā laika posmā mācību braucienos piedalīsies LNB profesionālās pilnveides programmu studenti, kā arī kolēģi, kas ir iesaistīti bibliotēkas izglītojošās darbības procesos. Erasmus+ mobilitātes projekts neatbalsta kāda atsevišķa darbinieka amatam nepieciešamo individuālu profesionālo zināšanu pilnveidi, bet finansiālais atbalsts paredzēts tiem darbiniekiem, kas turpmāk izglītos citus nozares speciālistus gan LNB, gan citur Latvijā, veicinās mūžizglītības procesus un attīstīs izglītojošās aktivitātes, strādājot ar izglītojamo kolēģu grupām.

Mobilitātes rezultāts būs iegūto zināšanu un prasmju integrēšana LNB izglītojošajā darbībā, rīkojot tematiskās darbnīcas, uzlabojot mācību kursu saturu, organizējot jaunus seminārus, veidojot jaunas izglītības programmas.

 

Papildu informācija:
Kompetenču attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
kompetencu.centrs@lnb.lv
+371 67806129, +371 67716054